Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Bogusław Uliasz, Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – aspekt konstytucyjnoprawny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 247

Marcin Drewek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.045

Abstrakt


Celem niniejszej recenzji jest podjęcie próby odniesienia się do mającej niedawno miejsce nowelizacji prawa spowodowanej ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz nowelizacji kilku innych ustaw (tzw. ustawa wstrzymująca), przy czym dokonane w ujęciu prawa prywatnego. Wskazane odniesienie następuje w oparciu o monografię Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – aspekt konstytucyjnoprawny, opracowanej przez Mariusza Bidzińskiego, Marka Chmaja oraz Bogusława Uliasza, konkretnie zaś poszczególnych tez w niej zawartych. Wspomniana monografia stanowi ważny głos w dyskusji nad kwestią konstytucyjności rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę w ustawie wstrzymującej

Słowa kluczowe


recenzja; ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; ustawa wstrzymująca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa2016, wersja elektroniczna.

Borysiak W., w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, t. III B, red. K. Osajda, Warszawa 2017, wersja elektroniczna.

Drewek M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 października 2012 r., IV CSK 244/12, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 14.

Drewek M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 września 2013 r.; IV CSK 44/13, „Studia Iuridica Toruniensia” 2015, T. 17.

Dixon M., Modern Land Law, Oxon–New York, 2014.

Grykiel J., Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 12.

Górecki J., Matusik G., w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, t. III B, red. K. Osajda, Warszawa 2017, wersja elektroniczna.

Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

Kępiński J., w: Kodeks cywilny, t. II: Komentarz. Art. 450–1088, red. M. Gutowski, Warszawa 2017, wersja elektroniczna.

Kuniewicz Z. i Słotwiński S., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 października 2012 r., IV CSK 244/12, „Przegląd Prawa Rolnego” 2013, nr 2.

MacKenzie J. A., Philips M., Textbook on Land Law, Oxford 2014.

Morek, R. w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, t. III B, red. K. Osajda, Warszawa 2017, wersja elektroniczna.

Smith R. J., Property Law - Longman Law Series, Harlow 2011.

Stelmachowski A., K. Zaradkiewicz, w: System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, t. III, red. E. Gniewek, Warszawa 2013.

Suchoń A., w: Kodeks cywilny, t. II: Komentarz. Art. 450–1088, red. M. Gutowski, Warszawa 2017, wersja elektroniczna.

Szymczyk P., Nabywanie nieruchomości rolnych w świetle nowelizacji przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, cz. II, „Nieruchomości” 2017, nr 4.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism