Charakter prawny działalności wykonywanej w dziedzinie publicznego transportu zbiorowego

Marian Masternak, Marta Maria Masternak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.036

Abstrakt


W opracowaniu dokonano analizy charakteru prawnego działalności polegającej na wykonywaniu zbiorowego transportu publicznego. Zadania w tej dziedzinie wykonywane są przez organy administracji publicznej oraz osoby prywatne, przy zastosowaniu zarówno administracyjnoprawnych, jak i cywilnoprawnych form działania. Wszystkie te zadania mają charakter zadań publicznych, niezależnie od tego, czy wykonują je organy administracji publicznej, czy osoby prywatne. Powierzenie niektórych zadań z zakresu zbiorowego transportu drogowego podmiotom prywatnym nie powoduje zmiany charakteru prawnego tych zadań. Nadal są one zadaniami publicznymi, gdyż służą realizacji interesu publicznego, a ponadto odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie ponoszą organy administracji publicznej.


Słowa kluczowe


publiczny transport zbiorowy; zadania publiczne; zlecanie zadań publicznych; prywatyzacja zadań publicznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berthelemy H., Traite Elementare de Droit Administratif, Paryż 1926.

Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa 1994.

Cieślak Z., w: Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2009.

Feiser G., Droit Administratif, Paryż 1979.

Gaudemet Y., Droit Administratif, Paryż 2005.

Grabbe J., Verfassungsrechtliche Grenzen der Privateisierung kommunaler Aufgaben, Berlin 1979.

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2011.

Jeze G., Les Principes generaux du Droit Administratif, Paryż 1926.

Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.

Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Lex 2011.

Małecka-Łyczak M., Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2013, nr 921.

Maurer H., Ogólne prawo administracyjne. Allgemeine Verwaltungsrecht, tłum. K. Nowacki, Wrocław 2003.

Niczyporuk J., Decentralizacja administracji publicznej, Lublin 2006.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

Stasikowski R., O pojęciu zadań publicznych (studium z zakresu nauki administracji i nauki prawa administracyjnego), „Samorząd Terytorialny”

, nr 7–8.

Stahl M., Inne podmioty administracyjne, w: System prawa administracyjnego. Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 6, Warszawa 2011.

Stahl M., Wykonywanie zadań publicznych w interesie publicznym i władztwo jako cechy podmiotów administrujących, w: System prawa administracyjnego.

Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 6, Warszawa 2011.

Starościak J., Studia z teorii prawa administracyjnego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.

Wierzbowski M., Wiktorowska A., w: Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski,

Warszawa 2015.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism