Notarialny a bankowy tytuł egzekucyjny. Rozważania na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12

Patryk Ciok

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.029

Abstrakt


Bankowy tytuł egzekucyjny stanowił jeden z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych „przywilej” bankowych, występujących dotychczas w prawie polskim. Uchylenie go w następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. stanowiło zaś rozstrzygnięcie wszystkich narosłych w doktrynie wątpliwości co do zgodności z Konstytucją owej instytucji prawnej. Po jego uchyleniu w praktyce bankowej powstała swoista „luka”, którą banki starają się zapełnić na różnorakie sposoby. Jedną z najbardziej atrakcyjnych (jak się wydaje) alternatyw jest tzw. notarialny tytuł egzekucyjny. Został on wskazany jako instytucja mogąca zastąpić bankowy tytuł egzekucyjny. Niemniej jednak warto rozważyć, czy swoiste podobieństwo notarialnego do bankowego tytułu egzekucyjnego nie skutkuje pewnym zagrożeniem spełnienia tych samych przesłanek sprzeczności z Konstytucją, które zaważyły o uchyleniu b.t.e. Problem ten poddany został analizie w treści przedmiotowego artykułu.


Słowa kluczowe


notarialny; bankowy; tytuł egzekucyjny; Trybunał Konstytucyjny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bączyk M., Art. 96, w: Prawo bankowe. Komentarz, red. E. Fojcik-Mastalska, wyd. 5, Warszawa, LexisNexis 2007.

Jakubecki A., Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym, „Rejent” 1998, nr 12 (92).

Muliński M., Art. 777 Tytuły egzekucyjne. VII. Akty notarialne, w: Kodeks postępowania cywilnego, t. 2: Komentarz, red. J. Jankowski, Warszawa, Legalis 2015.

Ofiarski Z., Art. 96 Bankowy tytuł egzekucyjny, w: Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa, Lex 2013.

Paxford B., Art. 96 (uchylony), w: Prawo bankowe. Komentarz, red. H. Gronkiewicz-Waltz, Warszawa, Legalis 2013.

Pietrzykowski H., Art. 777. Tytuły egzekucyjne. Uwagi do § 1 pkt 4–6 oraz § 2, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2: Postępowanie egzekucyjne, red. T. Ereciński, wyd. 5, Warszawa, Lex 2016.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism