Wpis komornika sądowego na listę adwokatów – wybrane zagadnienia

Tomasz Brzezicki, Piotr Rączka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.026

Abstrakt


W opracowaniu dokonano analizy przepisów ustawy Prawo o adwokaturze warunkujących wpisanie na listę adwokatów osób wykonujących zawód komornika sądowego oraz podstaw do wydania decyzji o skreśleniu tych osób z listy adwokatów. Obecnie obowiązująca regulacja w tym zakresie wykazuje niespójność z innymi zapisami, ograniczającymi wpis na listy osób wykonujących inne prawnicze zawody zaufania publicznego. Ponadto jest również wewnętrznie niespójna, obligując organy samorządu adwokackiego do wpisania wykonującego zawód komornika sądowego na listę adwokatów, a następnie do jego skreślenia z tej listy. W podsumowaniu opracowania zostały sformułowane wnioski de lege ferenda, których realizacja pozwoli na wyeliminowanie wad obecnie obowiązującej regulacji prawnej w tym zakresie.


Słowa kluczowe


zawód zaufania publicznego; komornik sądowy; adwokat; wpis na listę adwokatów; skreślenie adwokata z listy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005.

Brzezicki T., Grajkowski J., Fisz I., Podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia przez komornika sądowego, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2013, nr 10–12.

Lubiński K., Status publicznoprawny komornika sądowego, w: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, red. K. Lubiński, Sopot 2000.

Lubiński K., Zawód komornika sądowego wolnym zawodem, w: Cechą sprawiedliwości jest nie krzywdzić ludzi. Księga pamiątkowa ku czci Zenona Knypla, red. Z. Szczurek, G. Sikorski, Sopot 2017.

Marciniak A., Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz eLex.

Rączka P., Działalność prawodawcza samorządów zawodowych w Polsce, Toruń 2013.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism