Środki ochrony prawnej w systemie kontroli zamówień publicznych

Henryk Nowicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2015.023

Abstrakt


Głównym przedmiotem prowadzonych rozważań są środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych, w szczególności środki związane z kontrolą wykonawców wobec działań zamawiającego (koncesjodawcy, partnera publicznego) oraz z sądową kontrolą działań zamawiającego. W pierwszej kolejności zdefiniowany został system zamówień publicznych i system kontroli zamówień publicznych. Przedmiotowa analiza doprowadziła do wskazania organów uprawnionych do kontroli w systemie zamówień publicznych. Powyższe ustalenia posłużyły do przeprowadzenia szczegółowych rozważań w zakresie środków ochrony prawnej. Ustalenia w tym zakresie prowadzone są zarówno w oparciu o prawo krajowe, jak i europejskie.


Słowa kluczowe


system zamówień publicznych; kontrola; środki ochrony prawnej; Prawo zamówień publicznych; partnerstwo publiczno-prywatne; koncesja na usługi i roboty budowlane

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cichosz M., Zamówienia publiczne w świetle kontroli NIK, w: Kontrola zamówień publicznych, red. T. Kocowski, J. Sadowy, Wrocław–Warszawa 2013.

Grabarczyk M., Rozstrzyganie sporów w zakresie zamówień publicznych w Polsce i Niemczech – wybrane aspekty, próba porównania, w: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wydatkowania środków unijnych, red. E. Adamowicz, J. Sadowy, Gdańsk–Warszawa 2012.

Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007.

S. Jędrzejewski, H. Nowicki, Kontrola administracji publicznej, Bydgoszcz 1995.

Jędrzejewski R., Wierzbowski M., Status Krajowej Izby Odwoławczej, w: System zamówień publicznych w Polsce, red. J. Sadowy, Warszawa 2013.

Kania M., Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Studium administracyjnoprawne, Katowice 2013.

Kocowski T., Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w: Kontrola zamówień publicznych, red. T. Kocowski, J. Sadowy, Wrocław–

Warszawa 2013.

Niczyporuk J., Krajowa Izba Odwoławcza – organ administracji regulacyjnej, w: Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne

jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, red. J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek, Lublin 2011.

Nowicki H., Aktualne regulacje prawne w zakresie kontroli zamówień publicznych, w: Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Jędrzejewskiego,

Toruń 2009.

Nowicki H., Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w: System zamówień publicznych w Polsce, red. J. Sadowy, Warszawa

Nowicki H., Kontrola realizowana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jako element systemu kontroli zamówień publicznych, w: Państwo a gospodarka, red. A. Brzezińska-Rawa, H. Nowicki, Toruń 2012.

Nowicki H., Kontrola uprzednia realizowana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wydatkowania środków unijnych, red. E. Adamowicz, J. Sadowy,

Gdańsk–Warszawa 2012.

Nowicki H., Nowicki P., Partnerstwo publiczno-prywatne jako element systemu zamówień publicznych, w: Partnerstwo publiczno-prywatne, red. G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak, Studia Biura Analiz Sejmowych 2014, nr 3 (39).

Nowicki H., Nowicki P., Zamówienia w wybranych państwa Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

Nowicki H., Podstawy prawne systemu zamówień publicznych w Polsce, w: System zamówień publicznych w Polsce, red. J. Sadowy, Warszawa 2013.

Nowicki H., Sądowa kontrola częścią sytemu prawnej kontroli zamówień publicznych, w: Kontrola zamówień publicznych, red. T. Kocowski, J. Sadowy, Wrocław–Warszawa 2013.

Przeszło E., Kontrola udzielania zamówień publicznych, Poznań 2013.

Solecka K., Pozycja prawnoustrojowa Krajowej Izby Odwoławczej, w: Kontrola zamówień publicznych, red. T. Kocowski, J. Sadowy, Wrocław–Warszawa 2013.

Szustakiewicz P., Czy istnieje system kontroli zamówień publicznych?, w: Kontrola zamówień publicznych, red. T. Kocowski, J. Sadowy, Wrocław–Warszawa 2013.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism