O paradygmacie dozwolonego użytku prywatnego oraz opłatach reprograficznych słów kilka

Daria Katarzyna Gęsicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2015.004

Abstrakt


Artykuł stanowi głos w dyskusji dotyczącej paradygmatu dozwolonego użytku prywatnego, a także konstrukcji tzw. opłat reprograficznych. W części wprowadzającej autorka wskazuje te elementy konstrukcyjne dozwolonego użytku, które ze względu na swoją dynamikę budzą największe kontrowersje: granice dozwolonego użytku z uwzględnieniem testu trzystopniowego, zakres definicyjny pojęcia „stosunek towarzyski” w odniesieniu do relacji wirtualnych oraz funkcję opłat reprograficznych. W dalszej części artykułu autorka kolejno omawia wskazane zagadnienia, uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Znaczna część artykułu poświęcona jest zagadnieniu opłat reprograficznych, które choć dla samej konstrukcji dozwolonego użytku mają znaczenie marginalne, są istotne z punktu widzenia użytkowników utworów.


Słowa kluczowe


dozwolony użytek prywatny; opłata reprograficzna; prawa autorskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Lex 2011, stan prawny 30 kwietnia 2011 r., wydanie 5.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2008.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2010.

Barta J., Markiewicz R., Trzystopniowy test z art. 35 pr. aut i pr. pokr., „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2009, z. 4.

Błeszyński J., Kopiowanie utworów piśmienniczych w świetle współczesnych możliwości technicznych, w: Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001.

Błeszyński J., Prawo autorskie, Warszawa 1988.

Chwalba J., Korzystanie z programów „peer-to-peer” a dozwolony użytek prywatny w prawie autorskim, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2008, z. 2.

Gienas K., Imperatywny charakter dozwolonego użytku prywatnego?, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2009, z. 4.

Grzybowski S., Kopff A., Serda J., Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973.

Kopff A., Wpływ postępu techniki na prawo autorskie, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1988, nr 48.

Kowalik A., Zwielokrotnianie i kopiowanie utworów do własnego użytku osobistego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1999, nr 9.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.

Prawo autorskie. System prawa prywatnego, red. J. Barta, t. 13, Warszawa 2013.

Senftleben M., The International Three-Step-Test. A Model Provision for EC Fair Use Legislation, JIPITEC 2010, nr 1.

Sokołowska D., Dozwolony użytek prywatny utworów – głos w dyskusji na temat zmiany paradygmatu, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2013, z. 3.

Sokołowska D., Opłaty reprograficzne. Artykuł 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2014.

Walter M. M., Lewinski S. von, European Copyright Law. A commentary, Nowy Jork 2010.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism