Jurysdykcja państwa niemieckiego w warunkach wielokulturowego społeczeństwa – kilka wybranych przykładów ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa administracyjnego i konstytucyjnego

Danuta Janicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2014.026

Abstrakt


Artykuł ukazuje współczesne Niemcy jako społeczeństwo wielokulturowe, w ktorym konflikty na tle religijnym czy obyczajowym są często rozwiązywane przez ustawodawcę i sądy. Największą grupę etniczno-religijną w Niemczech stanowią Turcy, dlatego problemy wynikające z nakazów islamu oraz działalności organizacji muzułmańskich występują w praktyce najczęściej. W artykule przeanalizowano trzy wybrane problemy: zakazy działalności muzułmańskich związków religijnych, zakaz noszenia islamskich chust przez nauczycielki zatrudnione w szkołach publicznych oraz ustawowe zezwolenie na zabiegi obrzezania, także takie wykonywane przez osoby niebędące lekarzami.


Słowa kluczowe


Niemcy współczesne; wielokulturowość; orzecznictwo sądów niemieckich; islamskie związki religijne; chusta islamska; obrzezanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak B., Bernaczyk M., Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym, Warszawa 2012.

Banaszak B., Malicka A., Konstytucja Niemiec, Warszawa 2008.

Banaszak B., Sądownictwo konstytucyjne a ochrona podstawowych praw obywatelskich. RFN, Austria, Szwajcaria, Wrocław 1990.

Banaszak B., Żukowski Ł., System środków ochrony praw podstawowych w RFN, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 6.

Buras P., Z islamem krzyż pański, „Gazeta Wyborcza” 30–31 maja 2009.

Czarny P., Federalny Trybunał Konstytucyjny i ewolucja jego polityczno- -ustrojowego znaczenia w Niemczech i Europie, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 6.

Denninger E., Freiheit durch Sicherheit? Anmerkungen zum Terrorismusbekämpfungsgesetz, http://www.bpb.de/publikationen/32OU0D,0,Freiheit_ durch_Sicherheit.html (dostęp: 16 grudnia 2013 r.).

Derlatka M., Skarga konstytucyjna w Niemczech, Warszawa 2009.

Garlicki L., Federalny Trybunał Konstytucyjny w Republice Federalnej Niemiec, w: Trzciński J., Sądy konstytucyjne w Europie, t. 1: Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Warszawa 1996.

Gelles K., Kozerski M., Społeczeństwo wielokulturowe w Niemczech w opinii przedstawicieli niemieckich partii politycznych, „Niemcoznawstwo” 2008, nr 16.

Grimm D., Kirchhof P., Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Studienauswahl, t. 1–2, Tubingen 1997.

Hans B., Landgericht Köln: Beschneidung aus religiösen Gründen ist strafbar, „Spiegel Online“ 26 czerwca 2012 r., http://www.spiegel.de/panorama/ justiz/religioes-motivierte-beschneidung-von-jungen-ist-laut-gerichtstrafbar- a-841084.html (dostęp: 27 grudnia 2013 r.).

Iskandar K., Einen Koran in jeden Haushalt, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 3 kwietnia 2012, http://www.faz.net/aktuell/politik/inland /salafisten-einen-koran-in-jeden-haushalt-11705989.html (dostęp: 2 grudnia 2013 r.).

Janicka D., Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec (1949–1989), Toruń 2009.

Leffers J., Kopftuch-Kontroverse: Kulturkampf in Karlsruhe „Spiegel Online” 24 września 2003, http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/kopftuch- kontroverse-kulturkampf-in-karlsruhe-a-266826.html.

Nita B., Skarga konstytucyjna w Republice Federalnej Niemiec (w świetle danych statystycznych oraz orzecznictwa niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego), „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 2.

Papier H.J., Das Bundesverfassungsgericht als Anreger und Hüter der Verfassungsentwicklung, w: Festschrift für Winfried Hassemer, red. F. Herzog, U. Neumann, Heidelberg 2010.

Putzke H., Das Beschneidungsgesetz (§ 1631 d BGB) – Fauler Kompromiss und fatales Signal, „Monatsschrift Kinderheilkunde“ 2013, vol. 161.

Śledzińska-Simon A., Prawa polityczne urzędników, Warszawa 2010.

Ustawa zasadnicza (konstytucja) Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r.: wersja niemiecka i polska z uwzględnieniem wszystkich kolejnych zmian, red. L. Janicki, tłum. J. Koprucka-Purolowa., B. Demby, Poznań 2007.

Wieliński B.T., Islamscy sędziowie w Niemczech, „Gazeta Wyborcza” 2 września 2011.

Ziehe F., Islamisten sehen sich als Fremde und Verfolgte, „Schwabisches Tagblatt“, 11.09.2010. http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/tuebingen_artikel,-Islamisten-sehen-sich-als-Fremde-und-Verfolgte-_ arid,111567.html (dostęp: 2 grudnia 2013 r.).
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism