O specyfice pierwszych konstytucji państw bałtyckich

Przemysław Kierończyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2013.016

Abstrakt


The author of the present article focuses on the specific issue of the first modern constitutions of the so-called Baltic countries (Estonia, Lithuania, Latvia), adopted in years 20 of the last century. He describes the historical genesis of these states, as well as the complex circumstances of the same constitutions. The author also presents the contemporary organization of the state apparatus (mainly the executive and legislative), focusing on genuine political solutions. Article shows the systems of government introduced in “Baltic” constitutions, considering them to be quite distinct from the typical parliamentary-cabinet solutions and pays a special attention to the unique solution for determining the relationship between the legislative and executive. The author makes also an evaluation of the functioning of constitutional solutions in practice, paying attention in addition, that one of constitutions adopted many years ago is still in force (constitution of Latvia from 1922, which the binding force was restored in years 90 of the former century).


Słowa kluczowe


Lithuania; Latvia; Estonia; the Constitution; 1920; 1922; democracy; parliamentarism; constitutionalism; system of government; system of rules

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buchowskiego K., Panowie i żmogusy. Stosunki polsko-litewskie w międzywojennych karykaturach, Białystok 2004.

Darski J., Estonia. Historia, współczesność, konflikty narodowe, Warszawa 1995.

Dąbrowskiej M., U północnych sąsiadów, Warszawa 1929.

Garlicki L., Łossowski P., Wstęp, w: Konstytucja Estonii, Warszawa 1997.

Gebethner S., Parlamentarne i prezydenckie systemy rządów (Porównawcza analiza historii konstytucjonalizmu litewskiego, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 4.

Kierończyk P., Egzekutywa w systemie konstytucyjnym Łotwy, „Studia Europejskie” 2006, t. 15.

Kierończyk P., Kilka uwag o genezie i specyfice konstytucji łotewskiej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, t. 14.

Kierończyk P., Odzwierciedlenie tradycji ustrojowych w konstytucjach Polski i Litwy, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2004, t. 12.

Kierończyk P., Państwo łotewskie. Geneza i ustrój konstytucyjny, Gdańsk 2008.

Kierończyk P., Problem odszkodowań w stosunkach litewsko-rosyjskich. Próba analizy potencjalnych argumentów strony rosyjskiej, „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji” 2006, nr 2.

Kierończyk P., Recenzja: J. Zieliński, Systemy konstytucyjne Łotwy, Estonii i Litwy, Warszawa 2000, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 4.

Kierończyk P., Republika Łotewska, w: Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. P. Sarnecki, Warszawa 2007.

Kierończyk P., Republiki Łotewskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 5.

Kierończyk P., System konstytucyjny państwa litewskiego (1922–1940), Gdańsk 2008.

Kossert A., Prusy Wschodnie. Historia i mit, Warszawa 2009.

Kulesza W.T., Status głowy państwa w konstytucjach Estonii, Litwy, Łotwy i Polski w międzywojennej Europie, w: Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie, idee, prawo, red. A. Lityński, P. Fiedorczyk, Białystok 2003.

Lewandowski J., Estonia, Warszawa 2001.

Lewandowski J., Historia Estonii, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002.

Łossowski P., Kłajpeda kontra Memel. Problem Kłajpedy w latach 1918–1939–1945, Warszawa 2007.

Łossowski P., Konflikt polsko-litewski 1918–1920, Warszawa 1996.

Łossowski P., Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918–1934), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972.

Łossowski P., Strzelcy łotewscy w rewolucji i wojnie domowej w Rosji (1917–1920), „Studia z dziejów ZSRR i Europy Wschodniej” 1967.

Łukasz D., Rada Najwyższa Republiki Łotewskiej, Raport BSE nr 44, Warszawa 2003.

Makowski B., Litwini w Polsce 1920–1939, Warszawa 1986.

Paluszyński T., Walka o niepodległość Łotwy 1914–1921, Warszawa 1999.

Pułło A., Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007.

Rezmera W., Litewskie lotnictwo wojskowe 1919–1940, Toruń 1999;

Romer (Rėmeris) M., Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos, Vilnius 1990.

Rutkiewicza J., Kulikowa W.N., Wojsko litewskie 1918–1940, Warszawa 2002.

Rutkiewicza J., Wojsko łotewskie 1918–1940, Warszawa 2005.

Sozański J., Moje Inflanty, Toruń 2004.

Uziębło P., Konstrukcja prawna i funkcjonowanie instytucji demokracji bezpośredniej i semibezpośredniej w państwach Europy Centralnej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, t. 14.

Wielohorski W., Litwa etnograficzna, Wilno 1928.

Wisner H., Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa 1999.

Zakrzewski A., Wstęp, w: Konstytucja Republiki Litewokreskiej, Warszawa 2006.

Zieliński J., Parlament Łotwy, Warszawa 1997.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism