Z niedokończonych prac nad księgami sądowymi wiejskimi

Stanisław Grodziski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2012.004

Abstrakt


This small essay describes the course of work on preparation and editionof the books of the village courts or its fragments from the decline of XIXthcentury to the contemporary times. Shows the scientists, who have dealtwith the edition of this historical sources. With a regret the Author pointsat the fact, that the publishing work has not been fi nished, and he wishes,that the Polish Academy of Skills will resume the series of The ancientmonuments of the polish law.


Słowa kluczowe


the books of the village courts; The ancient monuments of the polish law; village courts

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bobrzyński M., Zapiski sądowe i ich wydawnictwo, [w:] Pamiętnik I Zjazdu Historycznego imienia Jana Długosza, Scriptores Rerum Polonicarum t. VI, Kraków 1881.

Grodziski S., Księgi sądowe wiejskie, zasięg terytorialny i geneza, Czasopismo Prawno-Historyczne 1960, t. XII, z. 1.

Grodziski S., Kultura prawna wsi polskiej w świetle wiejskich ksiąg sądowych, [w:] Chłopi – Naród – Kultura, t. 4, Rzeszów 1996.

Grodziski S., Włodarstwo sądeckie dóbr biskupich krakowskich i jego księga sądowa, Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. V, Łódź–Kraków 2000.

Kotula F., Po rzeszowskim Podgórzu błądząc. Kraków 1974.

Łaszewski R., Wymiar sprawiedliwości we wsiach województwa chełmińskiego w XVII i XVIII wieku, Toruń 1974.

Orzechowski K., Księgi sądowe wiejskie jako źródło do dziejów chłopskiej kultury materialnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1969.

Płaza S., Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej Polsce. Studium bibliografi czno-źródłoznawcze, Zeszyty Naukowe UJ, Prace prawnicze, z. 66, Kraków 1974.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism