Rola klauzul generalnych przy rozstrzyganiu sporów o roszczenia przedstawicieli pracowników

Beata Rutkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2008.010

Abstrakt


*

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Justyński T., Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Zakamycze 2000.

Łydka Z., Klauzula generalna „społeczno-gospodarcze przeznaczenia prawa”. (Problemy interpretacji), Państwo i Prawo 1987, z. 7.

Morawska E., Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Toruń 2003.

Opałek K., Prawo podmiotowe: studium z teorii prawa, Warszawa 1957.

Piątkowski J., Uprawnienia zakładowej organizacji zakładowej, Toruń 1999.

Seweryński M., Problemy statusu prawnego związków zawodowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Toruń 2000.

Szer S., Prawo cywilne. Cześć ogólna, Warszawa 1967.

Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1967.

Wypych-Żywicka A., Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę, Sopot 1996.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism