Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Studia Iuridica Toruniensia jest przedsięwzięciem naukowym realizowanym przez Pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nawiązuje do tradycji wydawanego od 1961 r. czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prawo, a następnie pod zmienionym tytułem Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo.

Obecnie publikuje artykuły, studia, glosy i recenzje, dotyczące problematyki prawa polskiego, międzynarodowego oraz porównawczego. Czasopismo zaprasza Autorów krajowych i zagranicznych do publikowania tekstów dotyczących aktualnych i istotnych zagadnień prawnych, zmian legislacyjnych, a także koncepcji teoretycznych w naukach prawnych.

Celem jest tworzenie Czasopisma umożliwiającego prezentowanie opiniotwórczych wypowiedzi w sprawach ważnych dla nauki prawa i praktyki prawniczej.

Studia Iuridica Toruniensia zostały umieszczone w wykazie punktowanych czasopism naukowych - otrzymując 20 punktów /załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynardowaych wraz z przypisaną liczbą punktów - poz. 28670/.

Czasopismo zostało uwzględnione w następujących bazach referenycjnych:

 

Czasopismo nie pobiera opłat za proces wydawniczy.

Studia Iuridicia Toruniensia tom 2/2018 i tom 2/2019 - zadanie finansowane w ramach umowy 704/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura recenzowania przebiega według następujących zasad

  • do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji
  • autor /autorzy/ publikacji i recenzji nie znają swoich tożsamości /tzw. "double-blinde review proces"/, w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów
  • recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia
  • kryteria kwalifikacji znajdują się w formularzu recenzji /pobierz/
  • nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane
  • zbiorcza lista recenzentów jest publikowana raz w roku w drugim numerze Czasopisma

 

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Wykaz Recenzentów

Andrzej Sokala, Prof. zw. dr hab.

Bożena Gronowska, Prof. zw. dr hab.

Bogumił Brzeziński, Prof. zw. dr hab.

Dorota Pyć, Prof. UG, dr hab.

Grzegorz Goździewicz, Prof. zw. dr hab.

Janusz Justyński, Prof. zw. dr hab.

Piotr Lewandowski, Dr

Mirosław Nesterowicz, Prof. zw. dr hab.

Wojciech Szwajdler, Prof. zw. dr hab.

Zbigniew Kwaśniewski, Prof. UMK, dr hab.

Zbigniew Naworski, Prof. UMK, dr hab.

Ewa Czech, Prof. UwB, dr hab.

Henryk Nowicki, Prof. UMK, dr hab.

Jacek Matuszewski, Prof. zw. dr hab.

Jarosław Warylewski, Prof. zw. dr hab.

Jerzy Jaskiernia, Prof. zw. dr hab.

Jerzy Skorupka, Prof. UWr, dr hab.

Magdalena Maraszek, Dr

Małgorzata Świderska, Dr hab.

Marek Maciejewski, Prof. zw. dr hab.

Piotr Daranowski, Prof. UŁ, dr hab.

Rafał Citowicz, Dr

Robert Grzeszczak, Prof. UW, dr hab.

Zbigniew Witkowski, Prof. zw. dr hab.

Jerzy Jaskiernia, Prof. zw. dr hab.

Przemysław Kierończyk, Dr

Violetta Konarska-Wrzosek, Prof. zw. dr hab.

Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Prof. UMK, dr hab.

Arkadiusz Lach, Prof. zw. dr hab.

Paweł Łabieniec, Dr

Zbigniew Naworski, Prof. UMK, dr hab.

Zbigniew Witkowski, Prof. zw. dr hab

Józef  Wójcikiewicz, Prof. zw. dr hab.

Igor Zduński,  Dr

Maria Dragun-Gertner, Prof. UMK, dr hab.

Wojciech Morawski, Prof. UMK, dr hab.

Hanna Filipczyk, Dr hab.

Piotr Rączka, Porf. UMK, dr hab.

Ewa Radomska, Dr

Adam Moniuszko, Dr

Zbigniew Naworski, Prof. UMK, dr hab.

Justyna Nawrot, Dr

Justyna Ożegalska-Trybalska, Dr

Andrzej Matlak, Prof. zw. dr hab.

Monika Wałachowska, Prof. UMK, dr hab.

Karol Dobrzeniecki, Prof. UMK, dr hab.

Jarosław Dobkowski, Prof. UWM, dr hab.

Agnieszka Knade-Plaskacz, Dr

Tomasz Kruszewski, Prof. zw. dr hab.

Ryszard Stefański, Prof. zw. dr hab.

Jacek Janowski, Dr hab.

Olga Sitarz, Dr

Fernando Galindo, Prof. Universidad de Zaragoza

Robert Zawłocki, Prof. zw. dr hab.

Stanisław Steinborn, Prof. UG, dr hab.

Marek Kolasiński, Prof. zw. dr hab.

Tomasz Jasiakiewicz, Dr

Bartosz Rakoczy, Prof. zw. dr hab.

Marek Kalinowski, Porf. zw. dr hab.

Andrzej Panasiuk, Prof. zw. dr hab.

Michał Kania, Prof. UŚ, dr hab.

Dariusz Fuchs, Dr

Anna Rytel-Warzocha, Dr

Bogumił Pahl, Dr hab.

Andrzej Gulczyński, Prof. UAM, dr hab.

Andrzej Gaca, Prof. UMK, dr hab.

Joanna May, Dr

Joanna Haberko, Prof. UAM, dr hab.

Adam Jedliński, Prof. zw. dr hab.

Piero Gambale, Dr

Piotr Chrzczonowicz, Dr

Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Dr

Marek Chrabkowski, Dr

Wojciech Dajczak, Prof. zw. dr hab.

Mariusz Fras, Dr hab.

Kinga Bączyk-Rozwadowska, Prof. UMK, dr hab.

Janusz Wiśniewski, Prof. nadzw. dr hab.

Andrzej Madeja, Dr

Janusz Bojarski, Dr hab.

Adam Doliwa, Prof. UwB, dr hab.

Jerzy Stelmach, Prof. dr hab. dr h. c. mult.

Mirosław Bączyk, Prof. zw. dr hab.

Konrad Zacharzewski, Prof. ALK, dr hab.

Ewa Bagińska, Prof. zw. dr hab.

Tomasz Kamiński, Dr

Michał Balcerzak, Prof. UMK, dr hab.

Tomasz Oczkowski, Dr hab.

Kamil Zajdler, Prof. UG, dr hab.

Andrzej Drwiłło, Prof. zw. dr hab.

Maria Jeż-Ludwichowska, Dr

Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Dr hab.

Krzysztof Lasiński-Sulecki, Prof. UMK, dr hab.

Andrzej Adamski, Prof. UMK, dr hab.

Jerzy Lachowski, Prof. UMK, dr hab.

Zbigniew Filipiak, Dr

Agnieszka Olesińska, Prof. UMK, dr hab.

Krzysztof Kucharski, Dr

Paweł Majka, Dr

Beata Rutkowska, Dr

Anna Moszyńska, Prof. UMK, dr hab.

Maciej Pannert, Dr

Andrzej Jakubiec, Dr

Jacek Przygodzki, Dr hab.

Brygida Kuźniak, Dr hab.

Agnieszka Laskowska-Hulisz, Prof. UMK, dr hab.

Alicja Jagielska-Burduk, Dr

Natalia Daśko, Dr

Bartosz Sitkiewicz, Dr

Anna Ostrowska, Dr

Marcin Olszówka, Dr

Andrzej Szmyt, Prof. zw. dr hab.

Anna Sylwestrzak, Prof. UG, dr hab.

Małgorzata Szalewska, Dr

Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Prof. UG, dr hab

Adam Wiśniewski, Prof. UG, dr hab.

Daria Gęsicka, Dr

Aleksandra Kustra-Rogatka, Prof. UMK, dr hab.

Jarosław Rominkiewicz, Prof. zw. dr hab.

Marian Ptak, Prof. UWr, dr hab.

Малика Арсанукаева, доктор юридических наук, кандидат экономических наук, доцент, Москва

Agnieszka Bień-Kacała, Porf. UMK, dr hab.

Maciej Serowaniec, Prof. UMK, dr hab.

Bartłomiej Gliniecki, Prof. UG, dr hab.

Anna Moszyńska, Prof. UMK, dr hab.

Michał Ziemiak, Dr

 

Zasady etyki


Etyka wydawnicza. Redakcja Studia Iuridica Toruniensia stosuje zasady etyki publikacyjnej wynikające z Kodeksu Postępowania przyjętego przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej - Committee on Publication Ethics (COPE).

Standardy zachowań etycznych stosuje się wobec wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces publikacji.

Autorzy składają oświadczenia w zakresie oryginalności nadesłanego tekstu, przysługiwania im autorskich praw majątkowych, braku negatywnych zjawisk typu ghostwriting lub guest autorship (zob. poniżej).

W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego (np. plagiat czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części) – przed podjęciem kroków przewidzianych w wytycznych COPE Redaktor Naczelny zwraca się do autora z prośbą o wyjaśnienia.

Recenzenci przygotowują recenzje w sposób istotny wspomagające proces redakcyjny w zakresie podejmowania decyzji o publikacji opracowania.

Recenzje powinny być wykonane w sposób obiektywny, krytyka dotyczyć może zagadnień merytorycznych i formalnych a nie personalnych. Recenzenci są zobligowani do jasnego wyrażania swoich opinii. Tezy formułowane przez recenzentów powinny być poparte argumentami.

Recenzenci przed podjęciem się recenzji oceniają, czy z uwag na tematykę opracowania i proponowany czas wykonania recenzji są w stanie prawidłowo wywiązać się ze swojego obowiązku. Nie ujawnia się danych recenzenta publikacji – recenzja sporządzana jest na zasadzie double blind peer review.

Redaktor Naczelny wraz z Kolegium Redakcyjnym podejmuje decyzje, które z nadesłanych artykułów będą skierowane do dalszych prac redakcyjnych (w szczególności – do recenzji).  

Redaktor Naczelny ani żadne członek Kolegium Redakcyjnego nie ujawnia żadnych informacji o nadesłanej pracy osobom, które nie są związane z procedurą redakcyjną.

Wszystkie podmioty zaangażowane w proces redakcyjny zobowiązane są zgłosić każdy przypadek wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu interesu.

 

Zapora ghostwriting i guest authorship


Redakacja Studia Iuridica Toruniensia wprowadziła procedurę mającą przeciwdziałać nielegalnym praktykom, do których zalicza się ghostwriting i guest authorship.


Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w powstaniu publikacji. Z „guest authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest ujawniony jako autor /współautor publikacji/.


Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji /z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt/.


Redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów /instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp./.


Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów /„financial disclosure”/.


Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.


Autorzy nadsyłanych tekstów zobowiązani są do złożenia oświadczenia o udzieleniu licencji na wykorzystanie praw autorskich. W oświadczeniu zawarta jest także deklaracja dotycząca ghostwriting i guest authorship /formularz oświadczenia - pobierz/.


Podpisane oświadczenie oraz kartą zgłoszenia /pobierz/ Autor przesyła do Redakcji wraz z tekstem artykułu. Brak złożenia oświadczenia uniemożliwia publikację artykułu w Studia Iuridica Toruniensia.

Wzrór umowy wydawniczej /pobierz/.

Redakcja korzysta z bazy antyplagiatowej serwisu:

http://www.ithenticate.com/

 


Partnerzy platformy czasopism