Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Silva Iaponicarum to wielojęzyczny kwartalnik japonistyczny o nowej formule, wydawany przez polską japonistykę po polsku, angielsku i japonsku. Pierwszy zeszyt periodyku ukazał się we wrześniu 2004 roku.
Głównym celem, dla którego periodyk został stworzony, jest publikacja wyników prac polskich i zagranicznych japonistów w Polsce i na świecie. Przyjmujemy do publikacji materiały w języku angielskim i japonskim oraz tłumaczenia tekstów japońskich na dowolny język docelowy.
Pod naszymi adresami oczekujemy na zgłoszenia nowych materiałów do publikacji. Z radością powitamy także komentarze naszych czytelników dotyczące zarówno formuły, jak i zawartości kwartalnika.

 

Działy

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Introduction

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Translations

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Artykuł jest recenzowany niezależnie przez dwóch różnych recenzentów afiliowanych przy innej uczelni niż autor artykułu.
2. W przypadku artykułu napisanego w języku obcym [innym niż polski], jeden z recenzentów musi być afiliowany w zagranicznej [niepolskiej] instytucji naukowej znajdującej się w kraju innym niż kraj pochodzenia autora.
3. Recenzja jest anonimowa. Zalecana jest tak zwana metoda „podwójnie ślepej recenzji”.
4. Jeżeli warunek anonimowości nie może być spełniony, recenzent nie może pozostawać w jakimkolwiek konflikcie interesów z autorem.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i zawierać jasny wniosek, czy artykuł nadaje się do publikacji czy nie.
6. Kryteria publikacji oraz formularz recenzji są podawane do wiadomości publicznej i dostępne na stronie internetowej czasopisma.
7. Raz w roku czasopismo publikuje listę wszystkich recenzentów.

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 


Partnerzy platformy czasopism