Starania władz polskich o umiejscowienie na terytorium Rzeczypospolitej stałej bazy wojskowej Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych

Łukasz Jureńczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2020.1.07

Abstrakt


W ostatnich latach nasiliły się starania władz polskich o umiejscowienie na terytorium Rzeczypospolitej stałej bazy wojskowej Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Polska wyszła z bardzo ambitną propozycją umieszczenia na jej obszarze amerykańskiej dywizji pancernej i budowy „Fortu Trump”. Jak dotąd nie została ona wcielona w życie, jednak Stany Zjednoczone stopniowo zwiększają obecność wojskową na terytorium Polski.


Słowa kluczowe


Polska; Stany Zjednoczone; siły zbrojne; baza wojskowa; NATO

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Apeldoorn van B., Graaff de N., American Grand Strategy and Corporate Elite Networks. The Open Door since the End of the Cold War, London–New York 2016.

Aslam W., The United States and Great Power Responsibility in International Society. Drones, rendition and invasion, London–New York 2013.

Balcer A., Wóycicki K., Polska na globalnej szachownicy, Warszawa 2014.

Bandeira L.A.M., The Second Cold War Geopolitics and the Strategic Dimensions of the USA, New York 2017.

Bouchet N., Democracy Promotion as US Foreign Policy Bill Clinton and Democratic Enlargement, London–New York 2015.

Cameron F., US Foreign Policy after the Cold War. Global Hegemon or Reluctant Sheriff ? Second edition, London–New York 2005.

David M., US-Russia relations in Obama’s second term: a damage limitation exercise, w: The Obama Doctrine. A Legacy of Continuity in US Foreign Policy?, ed. M. Bentley, J. Holland, London–New York 2017, s. 164–179.

Dumbrell J., Clinton’s Foreign Policy Between the Bushes, 1992–2000, London–New York 2009.

Dunn D.H., Zala B., Transatlantic relations and US foreign policy, w: Obama and the World New Directions in US Foreign Policy. Second edition, ed. I. Parmar, L.B. Miller, M. Ledwidge, London–New York 2014, s. 197–219.

Gardner H., American Global Strategy and the „War on Terrorism”, London–New York 2016.

Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki – Fakty – Ludzie – Wydarzenia, Zakrzewo 2009.

Haglund D.G., The US-Canada relationship: How ‘special’ is America’s oldest unbroken alliance?, w: America’s ‘Special Relationships’. Foreign and Domestic Aspects of the Politics of Alliance, ed. J. Dumbrell, A.R. Schäfer, London–New York 2009, s. 60–75.

Hallams E., The United States and NATO since 9/11. The transatlantic alliance renewed, London–New York 2010.

Hansen B., Toft P., Wivel A., Security Strategies and American World Order Lost Power, London–New York 2009.

Holsti O.R., Making American Foreign Policy, London–New York 2006.

Kiwerska J., Kwestie bezpieczeństwa w stosunkach polsko-amerykańskich. Trendy i perspektywy, w: Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, red. S. Wojciechowski, A. Potyrała, Warszawa 2014, s. 60–80.

Koziej S., Fryc M., NATO po zakończeniu operacji w Afganistanie, w: Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO z perspektywy 15-lecia obecności w strukturach Sojuszu, red. T. Kośmider, Warszawa 2014, s. 45–54.

Lee L.R., US Hegemony and International Legitimacy. Norms, power and followership in the wars on Iraq, London–New York 2010.

Lieber R.J., The United States and Europe: Explaining the Transatlantic Bonds, w: American Foreign Policy in a Globalized World, ed. D.P. Forsythe, P.C. McMahon, A. Wedeman, London–New York 2006, s. 261–286.

Michta A.A., Konsekwencje dla NATO wynikające z sytuacji wewnętrznej i zmiany globalnych priorytetów polityki obronnej USA, w: Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO z perspektywy 15-lecia obecności w strukturach Sojuszu, red. T. Kośmider, Warszawa 2014, s. 55–65.

Moens A., The Foreign Policy of George W. Bush. Values, Strategy, and Loyalty, London–New York 2016.

Orzelska A., Polityka zagraniczna Polski wobec wybranych kwestii spornych w stosunkach transatlantyckich (1989–2004), Warszawa 2011.

Renshon S.A., National Security in the Obama Administration. Reassessing the Bush Doctrine, London–New York 2010.

Rusak R., Współpraca wojskowo-techniczna Polski z USA, w: Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej, red. T. Kubaczyk, S. Piotrowski, M. Żyła, Warszawa 2016, s. 307–324.

Shor F., Dying Empire. U.S. Imperialism and Global Resistance, London–New York 2010.

Steff R., Strategic Thinking, Deterrence and the US Ballistic Missile Defense Project. From Truman to Obama, London–New York 2016.

Stokwiszewski D., Ewolucja polityki zagranicznej i obronnej Rzeczypospolitej Polskiej w ramach euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa w latach 1999–2013, Warszawa 2014.

Sylvan D., Majeski S., U.S. Foreign Policy in Perspective. Clients, Enemies and Empire, London–New York 2009.

Symonides J., Polityka zagraniczna Polski a ład międzynarodowy, w: Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji, red. S. Bieleń, Warszawa 2010, s. 71–105.

Terriff T., Grace, murder, or suicide? The passing of American primacy, w: Debating a Post-American World. What Lies Ahead?, ed. S. Clark, S. Hoque, London–New York 2012, s. 47–53.

Toje A., America, the EU and Strategic Culture. Renegotiating the Transatlantic Bargains, London–New York 2008.

Walton C.D., Grand Strategy and the Presidency. Foreign Policy, War and the American Role in the World, London–New York 2012.

Warren A., The Obama Administration’s Nuclear Weapon Strategy. The Promises of Prague, London–New York 2014.

Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010.

Zięba R., Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Warszawa 2013.


Partnerzy platformy czasopism