Soviet propaganda and the independent Polish state

Aleksandra Julia Leinwand

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2019.EN4.04

Abstrakt


Artykuł ukazuje powstanie niepodległego państwa polskiego w 1918 r. w oświetleniu propagandy sowieckiej. Punktem wyjścia są najważniejsze dokumenty dyplomatyczne i akty propagandowe skierowane do Polaków lub traktujące o kwestii niepodległości Polski wystosowane przez mocarstwa rozbiorowe (Niemcy, Austro-Węgry, Rosja) oraz USA w trakcie Wielkiej Wojny. Po przewrocie bolszewickim w 1917 r. władze nowopowstałego państwa – Rosji Sowieckiej – musiały zająć stanowisko wobec odrodzonej Polski. Autorka analizuje wybrane teksty dyplomatyczne i propagandowe oraz „wytwory” propagandy plastycznej odnoszące się do niepodległego państwa polskiego.

 

The article presents the establishment of the independent Polish state in 1918 in the light of Soviet propaganda. Its starting point are the most important diplomatic documents and propaganda acts addressed to Poles or relating to the matter of Poland’s independence, issued by the partitioning powers (Germany, Austria-Hungary, Russia) and the USA during the Great War. Following the Bolshevik revolution of 1917, the authorities of the newly formed state—Soviet Russia—had to adopt a stance towards reborn Poland. The author analyses selected diplomatic and propaganda texts and “products” of artistic propaganda related to the subject of the independent Polish state.


Słowa kluczowe


Polska; Rosja; niepodległość; rewolucja 1917; wojna polsko-sowiecka 19191920; propaganda bolszewicka; Poland; Russia; independence; revolution of 1917; Polish-Soviet War 1919–1920; Bolshevik propaganda

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Compilations

Achmatowicz A., Polityka Rosji w kwestii polskiej w pierwszym roku Wielkiej Wojny 1914–1915, Warszawa, 2003.

Carroll E. M., Soviet Communism and Western Opinion 1919–1921, Chapel Hill, 1965.

Kakurin N., Melikov V., Grazhdanskaya vojna v Rossii: Vojna s belopolyakami, Moskva–St. Petersburg, 2002.

Kenez P., The Birth of the Propaganda State. Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917–1929, Cambridge–London–New York, 1985.

Kołakowski L., Main currents of Marxism. Its rise, growth, and dissolution, vol. II, The Golden Age, transl. P. S. Falla, Oxford, 1978.

Kutrzeba S., Polska Odrodzona 1914–1939, 5th ed., Kraków, 1988.

Leinwand A. J., Czerwonym młotem w orła białego. Propaganda sowiecka w wojnie z Polską 1919–1920, Warszawa, 2008.

Leinwand A. J., “Po co Polakom niepodległość? Spór w socjaldemokracji polskiej na polskiej na przełomie XIX i XX wieku,” in: Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu pierwszej wojny światowej, ed. A. Nowak, in cooperation with M. Banaszkiewicz, Warszawa, 2016.

Leinwand A. J., Sztuka w służbie utopii. O funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej 1917–1922, Warszawa, 1998.

Łossowski P., “Geneza niepodległości. Dyplomacja II Rzeczypospolitej,” in: Historia dyplomacji polskiej X–XX w., Warszawa, 2002.

Materski W., Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918–1943, Warszawa, 2005.

Materski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918–1939, Warszawa, 1994.

Nowak A., Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2001.

Pipes R., The Formation of the Soviet Union. Communism and Nationalism 1917–1923, Cambridge, Massachusetts, 1970.

Sukiennicki W., “Przyczyny i początek wojny polsko-sowieckiej 1919–1921,” part 2, Bellona 1963, fasc. 3–4.

Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław, 1995.

Teslar T., Propaganda bolszewicka podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku, Warszawa, 1938.

Wandycz P.S., Soviet-Polish Relations, 1917–1921, Cambridge, Massachusetts, 1969.

Wereszycki H., Historia polityczna Polski 1864–1918, 2nd ed. revised and expanded, Paryż, 1979.

White S., The Bolshevik Poster, New Haven–London, 1998.

Documents

Butnik-Siversky B. S., Sovetskiy plakat epokhi grazhdanskoy voyny, Moskva, 1960.

Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, vol. 3: kwiecień 1920 – marzec 1921, Warszawa, 1964.

Dokumenty vneshnei politiki SSSR, vol. 1, Moskva, 1957.

Kumaniecki K. W., Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty. 1912 – styczeń 1924, Warszawa, Kraków, 1924.

Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1917. Supplement 1. The World War, Washington, 1931.

Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1918. Supplement 1. The World War, vol. 1, Washington, 1933.

Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866–1925, ed. H. Janowska, T. Jędruszczak, Warszawa, 1981.

Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z państwem radzieckim 1918–1943. Wybór dokumentów, compiled by J. Kumaniecki, Warszawa, 1991.


Partnerzy platformy czasopism