Bośnia i Hercegowina w kontekście wyznaniowym współczesnej Europy. Proces westernizacji islamu i islamizacji Zachodu

Lilla Moroz-Grzelak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2018.2.12

Abstrakt


Tekst poświęcony jest monografii wyróżnionej w 23. edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka. Jej autor, Marinko Zekić, odnosząc się do sytuacji kulturowej, społecznej i wyznaniowej Bośni i Hercegowiny, w szerokim kontekście historycznym ukazał kwestię funkcjonowania muzułmanów na świecie w przeszłości i współcześnie. Podjął się próby odpowiedzi na pytanie, czy przemiany dokonujące się obecnie prowadzą do islamizacji świata zachodniego, czy raczej do modernizacji świata islamu. Dla znalezienia odpowiedzi Marinko Zekić wskazał przyczyny, przebieg wzajemnych kontaktów i zarysował ich potencjalne następstwa w przyszłości.

 

Bosnia and Herzegovina in the religious context of modern Europe. The process of Westernisation of Islam and Islamisation of the West

In the review a book is discussed that addresses crucial issues of coexistence of culturally and religiously diverse societies. Its author, referring to the cultural, social and religious situation of Bosnia and Herzegovina in a broad historical context has shown the issue of functioning of the Muslims throughout the world in the past and presently. The review mentions that Marinko Zekić undertook an attempt to answer the question whether the present changes are leading to an Islamisation of the Western world or rather to a modernisation of the Islamic world. He also showed the reasons for mutual relations, their history and sketched their possible future consequences. The history of Islam and mutual relations between the Muslim world and the West were based on a thorough source material and a reinterpretation of the researchers’ opinions, as the author referred to the issue of threats and the vigorous dispute about the future of Western culture that strongly polarises the public opinion. M. Zekić analysed deeply the reasons for these concerns and finds them in the radical Islamic movements that result in the painful experience of terrorism.

 

Босния и Герцеговина в религиозном контексте современной Европы. Процесс вестернизации ислама и исламизации Запада

В рецензионной статье была рассмотрена проблематика книги, которая занимается существенными вопросами сосуществования культурно и религиозно разнообразных обществ. Ее автор, ссылаясь на культурное, общественное и религиозное положение Боснии и Герцеговины в широком историческом контексте, сосредоточился на вопросе функционирования мусульман в мире в прошлом и настоящем. В обсуждении монографии было указано, что Маринко Зекич предпринял попытку ответить на вопрос: ведут ли происходящие сейчас перемены к исламизации Западного мира или к модернизации исламского мира?. При этом он показал причины, развитие взаимных контактов и начертил их потенциальные последствия в будущем. История ислама и взаимные отношения между мусульманским миром и Западом были основаны на тщательно подобранных первоисточниках и переосмыслении суждений исследователей, так как автор отнесся к проблематике угроз и стихийногоспора о будущем западной культуры, сильно поляризующего общественное мнение. М. Зекич глубоко проанализировал причины этих страхов, находя их в радикальных исламских движениях, которых результатом является болезненный опыт терроризма.


Słowa kluczowe


Bośnia i Hercegowina; islam; kultura Zachodu; islamizacja Europy; westernizacja islamu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bobako M., Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Kraków 2017.

Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy. Studia i szkice, red. P. Chmielewski, S.L. Szczesio, Łódź 2011.

Bujwid-Kurek E., Rola Alii Izetbegovicia w kształtowaniu muzułmańskiej wspólnoty Bośni i Hercegowiny, „Slavia Meridionalis” 11 (2011), s. 175–190.

Gibas-Krzak D., Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów. Pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją Muzułman, Częstochowa 2016.

Gucka A., „Chorwaci islamskiej wiary” – byt rzeczywisty czy twór propagandy, „Slavia Meridionalis” 11 (2011), s. 15–35.

Krysieniel K., W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjonalną, Warszawa 2012.

Muś J., Bośnia i Hercegowina. Etnopolityczne podziały i ich uwarunkowania, Lublin 2013.

Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii: jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, t. 1–2, Warszawa 2005.

Wybranowski D., Między niepodległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI wieku, Szczecin 2011.

Zacharias M., Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004.

Zekić M., Musilimanski odgovor izazovima Okcidenta. Islamizacija Zapada ili vesternizacija islamskog svijeta. S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i bosanskohercegovačke muslimane – Bošnjake, Poznań 2016.


Partnerzy platformy czasopism