Niepublikowane wspomnienia o Michale Czajkowskim – Sadyku Paszy

Aleksandar Zlatanov

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2018.2.08

Abstrakt


W artykule po raz pierwszy prezentowane są niepublikowane pamiętniki Kazimierza Burzyńskiego, adiutanta polskiego pisarza i generała Michała Czajkowskiego – Sadyka Paszy. Kazimierz Burzyński pełnił tę funkcję w latach 1866–1868.

 

Unpublished memoirs on Michał Czajkowski – Sadyk Pasha

In the paper, the unpublished memoirs of Kazimierz Burzyński, aide-de-camp of the Polish political agent, writer and general Michał Czajkowski – Mehmet Sadyk Pasha, are presented for the first time. Kazimierz Burzyński was serving as aide-de-camp of Sadyk Pasha during 1866–1868. Burzyński’s memoirs shed light on some intriguing and not so well known political realities and movements at that time in the Ottoman Empire and Europe, which on the other hand are linked to the political and military activities of Michał Czajkowski himself. In addition to that, the article examines also the history of the memoirs’ manuscript held in the Jagiellonian University Library archive, as well as some biographical notions of the author Kazimierz Burzyński.

 

Неопубликованные воспоминания о Михаиле Чайковском – Садык-паше

В статье впервые печатаются мемуары Казимира Бужинского – адьютанта польского политического деятеля, писателя и генерала – Михаила Чайковского – Садык-паши. Казимир Бужинский служил адъютантом Садык-паши в 1866–1868 гг. Мемуары Бужинского бросают свет на некоторые интересные и не очень известные политические реалии и дела тех времен в Османской империи и Европе, которые, с другой стороны, связаны с политической и военной деятельностью самого Михаила Чайковского. В добавок, в статье исследуются также история рукописи мемуаров, хранящейся в архиве Библиотеки Ягеллонского университета и некоторые биографические подробности об их авторе – Казимире Бужинском.


Słowa kluczowe


Michał Czajkowski; Sadyk Pasza; Kazimierz Burzyński; Eustachy Iwanowski; Imperium Otomańskie w XIX w.; Pułk Kozaków Otomańskich

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła:

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ): ф. 109. Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии; ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел.

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie (BJ): Rkps. 5910; Rkps. 5931, t. 1; Rkps. 4515.

Записки Михаила Чайковского (Мехмед-Садык-паша), „Русская Старина” (Санкт Петербургъ) 84 (1895), nr 11.

Opracowania:

Дубовик О., Проект турецко-болгарского дуализма Стефана Стамболова: фикция, реальность, политическая стратегия, w: Империи, граници, политики (XIX – началото на XX век), cъстав. Пл. Митев, В. Рачева, София 2016, s. 267–285.

Сковронек Й., Михаил Чайковски и Българското национално движение (1841–1845), w: Сб. в чест на академик Димитър Косев, София 1974, s. 91–105.

Смоховска-Петрова В., Михаил Чайковски – Садък паша и Българското възраждане, София 1973.

Стойчев И., Казакъ алаятъ на Чайковски, София 1943.

Badem C., Sadyk Pasha in the Light of the Ottoman Archives, w: The Crimean War 1853–1856: Colonial Skirmish оr Rehearsal for World War? Empires, Nations, and Individuals, ed. by J.W. Borejsza, Warszawa 2011, s. 91–109.

Badem C., The Ottoman Crimean War (1853–1856), Leiden–Boston 2010.

Boniecki A., Herbarz polski, cz. 1, t. 2, 3, Warszawa 1900.

Burzyński K., Tahir Bej. Powieść ze wspomnień życia obozowego, Warszawa 1886.

Chudzikowska J., Dziwne życie Sadyka Paszy. O Michale Czajkowskim, Warszawa 1971.

Dopierała K., Adampol-Polonezkoy. Z dziejów Polaków w Turcji, Poznań 1983.

Grucel A., Zbiory Eustachego Iwanowskiego – pamiętnikarza i publicysty historycznego w Bibliotece Jagiellońskiej, „Nowa Biblioteka” (2011), nr 1 (8), s. 35–49.

Iwanowski E., Kilka rysów i pamiątek, Poznań 1860.

Iwanowski E., Listki wichrem do Krakowa z Ukrainy przywiezione, t. 1–2, Kraków 1901.

Iwanowski E., Listy z kraju i z zagranicy z r. 1863 i 1864, Kraków 1867.

Iwanowski E., Pamiątki polskie z różnych czasów, t. 1–2, Kraków 1882.

Iwanowski E., Pielgrzymka do Ziemi Świętej odbyta w roku 1863. Roku 1875 opisana z przydaniem różnych o Ziemi Świętej szczegółów, i o Synai, Kraków 1876.

Iwanowski E., Rozmowy o Polskiej Koronie, t. 1–2, Kraków 1873.

Iwanowski E., Wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej, t. 1–2, Kraków 1890–1891.

Iwanowski E., Wspomnienia lat minionych, t. 1–2, Kraków 1876.

Łątka J., Adampol. Polska wieś nad Bosforem, Kraków 1981.

Polski słownik biograficzny, red. E. Rostworowski, t. 26, Kraków 1981.

Popek K., „Niewygodny, acz bezsilny partner”. Współpraca Hôtelu Lambert z bułgarskimi działaczami narodowymi w latach czterdziestych XIX wieku, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne” 144 (2017), nr 1, s. 119–135.

Wierzbicki P., Dywizja Kozaków Sułtańskich. Polityczno-wojskowe koncepcje stronnictwa Czartoryskich w okresie wojny krymskiej (1853–1856), Kraków 2013.

Wisłocki W., Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 4175–6000, cz. 2, Kraków 1938.


Partnerzy platformy czasopism