Fenomen „Telewizyjnej Listy Przebojów”: grodzieńscy fani polskiej muzyki

Joanna Sadowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2018.2.06

Abstrakt


Tekst opowiada historię nieformalnego ruchu młodzieży z Grodna, którą w latach osiemdziesiątych XX w. połączyła fascynacja polską muzyką, głównie rockową. Od nazwy popularnego programu „Telewizyjna Lista Przebojów” nazwali się TLP-istami. Przedstawiony zostanie społeczno-polityczny kontekst tych szczególnych zainteresowań i możliwości ich rozwijania w realiach ostatniej dekady ZSRR. Zadane zostaną pytania o wpływ muzyki na styl życia młodzieży, reakcje otoczenia, a także znaczenie dla kształtowania postaw.

 

The phenomenon of “TV Hit-Parade” (TLP): the Grodno fans of Polish music

Oral history – witnesses’ accounts, allowed to reconstruct the history of the informal movement “TLP” gathering Grodno youth in the 1980s. The source of interest in Polish music was the youthful need for rebellion, strengthened by the situation in the USSR, interest in Poland and political changes taking place there and fascination with Polish popular culture. It was perceived as an emanation of Western culture, but more accessible thanks to an understandable language. The people of TLP had a possibility to listen to favorite music and to get information about it thanks to receiving the Polish radio and television, buying the Polish press, as well as contacts with peers from Poland. They traveled abroad exceptionally. In the realities of the USSR of the 1980s, developing a passion required big effort and ingenuity, but it did not involve any risk. Despite the unmistakable political meaning and rebellious lyrics of rock songs, local authorities and services did not see the movement of fans as a danger. Contact with Polish music gave the youth a sense of community and freedom.

 

Феномен «Телевизионного хит-парада» (TLP): гродненские фанаты польской музыки

Устная история – рассказы очевидцев позволили реконструировать историю неформального движения „TLP”, которое объединяло гродненскую молодежь в 1980-х гг. Источником интереса к польской музыке была юношеская потребность бунта, усиленная положением в СССР, интерес к Польше и происходящих в ней политических переменах, увлечение польской Поп-культурой. Она воспринималась как проявление западной культуры, но более доступное благодаря понятному языку. У TLP-истов был доступ к любимой музыке и касающимся ее новостям благодаря возможности приема передач польского телевидения и радио, подписки на польскую прессу, а также контактом со сверстниками из Польши. Сами TLP-исты ездили заграницу в исключительных случаях. В реалиях СССР 80-х гг. развитие увлечения требовало усилий и находчивости, но не было связано ни с каким риском Несмотря на несомненный политический и мятежнический смысл текстов рок-песен, власти и местные службы не видели в фанатском движении угрозы. Контакт с польской музыкой дарил молодежи чувство общности и свободы.


Słowa kluczowe


Grodno; BSRR; ZSRR; komunizm; popkultura; młodzież; polska muzyka rockowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dunaeva V., Badanie kultury w PRL i ZSRR oraz nowe spojrzenie na kulturę w polskiej i rosyjskiej socjologii po przełomie ustrojowym, „Kultura i Społeczeństwo” 55 (2001), nr 2–3, s. 113–129.

Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, red. A. de Lazari, R. Bäcker, Łódź 2003.

Falkowicz S., Polska i Polacy w wyobrażeniach Rosjan: refleksje ogólne, „Dzieje Najnowsze” 29 (1997), nr 1, s. 7–16.

Kasprzycki R., Dekada buntu. Punk w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1977–1989, Kraków 2013.

Łatyszonek O., Mironowicz E., Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku, Białystok 2002.

Radzik R., Białorusini: między Wschodem a Zachodem, Lublin 2012.

Szybieka Z., Historia Białorusi 1795–2000, Lublin 2002.

http://www.entertheroom.pl/style/4885-stilyagi-sowieccy-lowcy-mody.

http://www.forum.80s.pl/viewtopic.php?t=541.

https://ok.ru/fanclubladypank.

http://www.ruslink.pl/muzyka/muzyka_rozrywkowa/.


Partnerzy platformy czasopism