Emanuel Halicz – sylwetka nie tylko naukowa

Michał Kozłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2017.1.09

Abstrakt


Emanuel Halicz – not only his scientific profile Abstract

Emanuel Halicz (1921–2015) was a historian of the 19th century. In 1939 he began his studies at the Ukrainian university in Lviv. In June of 1941 he was evacuated to the Mari Autonomous Soviet Socialist Republic. From 1943 a political officer in the Polish people’s Army. A member of the Polish Workers’ Party/ Polish United Workers’ Party. In 1950 he earned a Ph.D. degree at the Jagiellonian University, Cracow, and was delegated from the army to the Institute for Training Scientific Cadres, where he was employed in 1952. From 1957 he was a lecturer at Feliks Dzerzhinsky Military Political Academy. In 1960 he became associate professor. A member of the committee of the Polish and Soviet Academies of Sciences created to edit and publish historical sources to the period of the January 1863 Uprising. He lost his job in the aftermath of March ’68. In 1971 he emigrated to Denmark, and was demoted to the rank of private. In 1972–1982 he was professor at Odense University, in 1982–1990 at the University of Copenhagen. He collaborated with the Polish émigré periodical Zeszyty Historyczne.

 

Эмануэль Галич – только научный портрет

Эмануэль Галич (1921–2015) был историком, специализирующемся на XIX веке. С 1939 учился на украинском университете во Львове. В июне 1941 был эвакуирован в Марийскую АССР. С 1943 – политический офицер Войска Польского. Член ППР/ПОРП. Получил докторскую степень на Ягеллонском университете в 1950. В 1950 направлен из армии в Институт образования научных кадров, с 1952 работник института. С 1957 преподаватель Военной политической академии им. Феликса Дзержинского. С 1960 – экстраординарный профессор. Член комиссии польской и советской АН, созданной для издания источников по периоду Январского восстания. В результате марта 1968 был уволен с работы. В 1971 эмигрировал в Данию. Был разжалован с полковника до рядового. В 1972–1982 гг. – профессор университета в Оденсе, 1982–1990 – Копенгагенского университета. Сотрудник эмиграционных „Исторических тетрадей”.


Słowa kluczowe


polscy historycy; polscy Żydzi; oficerowie polityczni Wojska Polskiego; Instytut Kształcenia Kadr Naukowych; Wojskowa Akademia Polityczna; emigranci marcowi; Zeszyty Historyczne; powstanie styczniowe 1863

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwalia:

Archiwum Akt Nowych – Akademia Nauk Społecznych, wyk 42/56. Centralne Archiwum Wojskowe.

Instytut Pamięci Narodowej, Ka 0024/28, t.1–5.

Opracowania:

Bińko B., Instytut Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR – narzędzie ofensywy ideologicznej w nauce i szkolnictwie wyższym, „Kultura i Społeczeństwo” 40 (1996), nr 2, s. 199–214.

Bińko B., Skąd przychodzili, dokąd zmierzali… aspiranci pierwszego rocznika Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR, w: Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 192–204.

Ciupiński A., Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego 1951–1986, Warszawa 1986.

Horoszko E., Kaczmarska P., Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego 1951– 1990 w świetle akt Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, „Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego” (2011), nr 4, s. 167–206.

Kowalski L., Generał ze skazą. Biografia wojskowa gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, Warszawa 2001.

Kozerawski D.S., Wyższe szkolnictwo wojskowe w Polsce w latach 1947–1967, Warszawa 2005.

Kto jest kim w Polsce, red. B. Cynkier, wyd. 4, Warszawa 2001.

Nowak T.M., Z dziejów organizacji badań nad historią wojskową w Polsce Ludowej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 30 (1988), s. 19–42.

Rutkowski T., Nauki historyczne w Polsce 1944–1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa 2007.

Szumski J., Polityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964, Warszawa 2016.

Wykaz członków Komitetu Redakcyjnego i Redakcji „Studiów i Materiałów do Historii Wojskowości” w latach 1954–1987, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 30 (1988), s. 40.

„Zeszyty Naukowe WAP im. F. Dzierżyńskiego” (1981), nr 107 (O historii i historykach w Wojskowej Akademii Politycznej).


Partnerzy platformy czasopism