Listy dotyczące osób pochodzenia kaukaskiego służących w Wojsku Polskim i działaczy ruchu prometejskiego, przechowywane w polskich archiwach w Londynie

Przemysław Adamczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2015.2.08

Abstrakt


W niniejszej pracy zaprezentowano listy przechowywane w archiwach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, a także Studium Polski Podziemnej. Dotyczą one osób pochodzenia kaukaskiego służących w armii polskiej w czasie II wojny światowej, a także kaukaskich działaczy ruchu prometejskiego, którzy pozostawali w kręgu zainteresowania polskich polityków emigracyjnych w Londynie.

This article outlines the lists stored in the archives of the Joseph Pilsudski Institute in London, the Polish Institute and Sikorski Museum, and Polish Underground Movement Study Trust. These documents enumerate the persons of Caucasian descent having served in the Polish army during World War II, as well as the Caucasian activists of the Promethean movement, who were of interest to Polish politicians in exile in London.


Słowa kluczowe


ruch prometejski; Kaukaz; wojsko polskie w czasie II wojny światowej; II Rzeczpospolita; oficerowie kontraktowi w armii polskiej; Prometheism; the Caucasus; the Polish army in the Second Republic of Poland; contracting officers in Polish army

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Т. Асланова, Роль М.Б. Мамдзаде в истории духовой и общественной мысли Азербайджана, „Филология. Социальные коммуникации”, tom 26 (65), nr 2, 2013, s. 137‑141.

M. Абдуллаев, Ибрагим‑бек Гайдаров, Махачкала 1999.

Н. Агамалиева, Р. Худиев, Азербайджанская Республика. Страницы политической истории 1918‑1920 г.г., Баку 1994.

И. Бабич, Казаки и западные адыги: взаимоотношения в европейскойэмиграции в 1920‑е гг., „Вопросы казачей истории и кулыьтур”, выпуск 9, 2013, s. 5‑23.

А. Балаева, Мамед Эмин Расулзаде (1884‑1955), Москва 2009.

Из истории азербайджанской эмиграции. Сборник документов, произведений, писем, ред. С.М. Исхаков, Москва 2011.

E. Əbülhəsənli, Əhməd Cəfəroğlunun ədəbiyyatşünaslıq irsi, Bakı 2006.

Г. Мамулиа, Р. Абуталыбов, Страна огней в борбе за свободу и независимость. Политическая история азербайджанской эмиграции 1920‑1945 гг., Париж‑Баку 2014.

Ireneusz P. Maj, Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926‑1939, Warszawa 2007.

Г. Мамулиа, Борба за свободу и независимость Кавказа (1921‑1945), Тбилиси‑Париж 2012.

Г. Мамулиа, М. Вачагаев, Х‑М. Доного, Гайдар Баммат и журнал «Кавказ», Махачкала‑Париж 2010.

S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczpospolitej, Warszawa 1971.

А. Муртазалиев, Х.М. Доного, Мухаммад Саид Шамиль. Исторический портрет, воспо‑минания, публицистика, очерки, Махачкала 2003.

A. Рубанова, Журналы «Горцы Кавказа» и «Северный Кавказ» как источник по истории горской эмиграции, „Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология” nr 1(113), 2013, s. 45‑51.

И. Сулаев, Совет Обороны Северного Кавказа и Дагестана: неизвестные страницы истории, Махачкала 2004.

С. Чуев, Спецслужбы Третьего Рейха, Санкт‑Петербург 2003.

N. Yaqublu, Əbdürrəhman Fotəlibəyli‑Düdənginski, Bakı 2009.


Partnerzy platformy czasopism