Sojusz interesów. Stosunki białorusko‑rosyjskie 1991‑2014

Eugeniusz Mironowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2015.2.06

Abstrakt


Sytuacja polityczna w Rosji i na Białorusi w pierwszych latach po rozpadzie ZSRR nie sprzyjała zacieśnianiu współpracy. Czynniki gospodarcze w przypadku Białorusi i geopolityczne w przypadku Rosji determinowały charakter relacji dwustronnych w minionym dwudziestoleciu. Praca omawia politykę zagraniczną Białorusi w latach 1991‑2014 oraz jej stosunki z najważniejszym sąsiadem, którym bez wątpienia była Federacja Rosyjska. Były to kluczowe lata kształtowania się wzajemnych relacji opartych na fundamencie interesów politycznych i ekonomicznych definiowanych autonomicznie zarówno w Moskwie, jak i Mińsku.

The political situation in Russia and Belarus in the first years after the collapse of the USSR was not conducive to enhancing cooperation. Economic factors in the case of Belarus, and geopolitical ones in the case of Russia, both determined the character of bilateral relations over the past two decades. This study discusses the foreign policy of Belarus in the years 1991‑2014, especially that relating to its most important neighbour, which undoubtedly was the Russian Federation. These were crucial formative years for the mutual relations between the two countries, founded on political and economic interests which both Moscow and Minsk defined autonomously.


Słowa kluczowe


Rosja; Białoruś; stosunki białorusko‑rosyjskie 1991‑2014; Aleksander Łukaszenko; Wiaczasłau Kiebicz; Władimir Putin; Borys Jelcyn

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białoruś w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, Lublin 2009.

Бодин Ю., Белоруссия – это „Брeстская крeпость” современной России, Москва 2008.

Czachor R., Polityka zagraniczna Republiki Białoruś w latach 1991‑2011. Studium politologiczne, Polkowice 2011.

Eberhardt A., Gra pozorow. Stosunki rosyjsko‑białoruskie 1991‑2008, Warszawa 2008.

Europa Środkowo‑Wschodnia 1992, wyd. ISP PAN, Warszawa 1994.

Geopolityczne miejsce Białorusi w Europie i świecie, V. Bulhakau (red.), Warszawa 2006.

История Беларуси в документах и материалах, рэд. И. Кузнецов, В. Мазец, Минск 2000.

Imperium Putina, red. W. Konończuk, Warszawa 2007.

Кебич В., Искушение властью. Из жизни прэмьер‑министра, Минск 2008.

Климин И., Беларусь и Россия: трудный путь к воссоединению, Санкт‑Петербург 2001.

Malak K., Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Białorusi, Warszawa 2003.

Marples D., Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006.

Maszkiewicz M., Białoruś. Zespół ukrytego paradoksu, Warszawa 2008.

Mironowicz E., Historia państw świata w XX wieku. Białoruś, Warszawa 2007.

Mironowicz E., Polityka zagraniczna Białorusi 1990‑2010, Białystok 2011.

Найноўшая гісторыя беларускага парляментарызму, Мінск 2005.

Российско‑белорусские отношения: проблемы и перспектывы, Москва 1998.

Sadowski R., Białoruś‑Rosja: integracja wschodnioeuropejska, OSW, Warszawa 2003.

Сборник обзорных и аналитических материалов по развитию ситуации в Республике Беларусь в 2009 г., wyd. Белоруский Институт Стратегических Исследований, Минск 2010.

Снапкоўскі У., Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь, Мінск 2007.

Stosunko‑polsko‑białoruskie. Państwo i społeczeństwo, t. 1, red. S. Jaczyński, R. Pękasa, Siedlce 2009.

Stosunki polsko‑białoruskie. Społeczeństwo i polityka, t. 2, red. S. Jaczyński, R. Pękasa, Siedlce 2009.

Шевцов Ю., Обьединенная нация. Феномен Белоруси, Москва 2005.

Таталітарызм, рэд. Вялікі А., Мінск 2007.


Partnerzy platformy czasopism