Ferdynand I Koburg w oczach prześmiewców. Uwagi na temat bułgarskiej satyry politycznej przełomu XIX i XX wieku

Krzysztof Popek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2015.2.01

Abstrakt


Autor analizuje ewolucję wizerunku księcia (a później cara) Bułgarii Ferdynanda I Koburga (1887‑1918) w bułgarskiej twórczości satyrycznej z przełomu XIX i XX wieku: zbiorze opowiadań Baj Ganio Aleko Konstantinowa, poemacie satyrycznym Księga narodu bułgarskiego Stojana Michajłowskiego, wybranych opowiadaniach oraz felietonach Georgiego Kirkowa oraz karykaturach publikowanych w czasopiśmie humorystycznym „Byłgaran”. Niniejsze satyry stanowią zawoalowany komentarz nie tylko do aktualnych wydarzeń politycznych, w których Koburg brał czynny udział, ale i do zmieniającej się roli monarchy na bułgarskiej scenie politycznej oraz specyfiki bułgarskiego rojalizmu.

The author analyses the evolution of the image of Ferdinand I, Knyaz, and later Tsar of Bulgaria (1887‑1918) in Bulgarian satire at the turn of the 19th and 20th century: a collection of short stories about Bay Ganyo by Aleko Konstantinov, the satirical poem Book on the Bulgarian People by Stoyan Mihaylovski, selected short stories and newspaper columns by Georgi Kirkov and caricatures published in the satirical periodical „Bulgaran”. These examples of satire are a veiled comment on not just current political events that Ferdinand I took an active part in, but also on the evolving role of the monarch on the Bulgarian political scene and the specifics of Bulgarian monarchism.

Słowa kluczowe


Ferdynand I Koburg; satyra polityczna; Bułgaria; Bałkany; XIX‑XX wiek; rojalizm; Ferdinand I Coburg; political satire; Bulgaria; Balkans; 19th‑20th Century; royalism

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Constant S., Foxy Ferdinand, 1861‑1948, Tsar of Bulgaria, Londyn 1986.

Crampton R., Bulgaria, Oxford 2008.

Czekalski T., Bułgaria, Warszawa 2010.

Dąbek‑Wirgowa T., Historia literatury bułgarskiej, Wrocław 1980.

Felczak W., Wasilewski T., Historia Jugosławii, Wrocław 1985.

Gałązka W., Oswajanie skorpionów. Szkice o literaturze bułgarskiej, Kraków 1992.

Knodt J., Ferdinand der Bulgare, Bielefeld 1947.

Kopaliński W., Słownik mitow i tradycji kultury, Warszawa 2003.

Konstantinow A., Baj Ganiu, tłum. F. Korwin-Szymanowski, Warszawa 1986.

Nowosad A., Władza i media w Bułgarii, Kraków 2008.

Malinowski A., Polityka i pieniądze. Wielkie mocarstwa wobec Bułgarii i jej udziału w I wojnie światowej na przełomie 1914 i 1915 r., [w:] I Wojna Światowa na Bałkanach. Działania militarne i polityczne w latach 1914‑1918, red. A. Krzak, Szczecin 2014.

Minczew G., „Watykańscy szpiedzy” i zdrajcy narodu w XIX wieku w Bułgarii, [w:] Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek‑Wirgowa, Warszawa 1999.

Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 2000.

Osterhammel J., Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, tłum. I. Drozd‑Broering, J. Kałążny, A. Peszke, K. Śliwińska, Poznań 2013.

Parusheva D., „They are All Rotters!” Political Culture and Political Caricature in South‑Eastern Europe, Late 19th and Early 20th Century, „Etudes Balkaniques”, 2008, t. 44, nr 4.

Perry D. M., Stefan Stambolov and the Emergence of Modern Bulgaria 1870‑1895, Londyn 1993.

Popek K., „Kłótnia w rodzinie”. Upadek protektoratu rosyjskiego w Księstwie Bułgarii w latach 1879‑1887, „Studenckie Zeszyty Naukowe UJ”, 2012, nr 4.

Rubacha J., Bułgarski sen o Bizancjum. Polityka zagraniczna Bułgarii w latach 1878‑1913, Warszawa 2004.

Rubacha J., Gospodarka Bułgarii na przełomie XIX i XX wieku, „Słupskie Studia Historyczne”, 2011, nr 17.

Rubacha J., Malinowski A. (red.), Historia Bułgarii 1870‑1915. Materiały źródłowe z komentarzami, t. 3: Polityka wewnętrzna, Warszawa 2009.

Rusin B., Konstytucja tyrnowska z 1879 r. – historia, ustrój, język, [w:] Historyczna i ponowoczesna tożsamość Słowian, red. T. Ciesielski, J. Zatorska, A. Skoczylas, Łódź 2012.

Sprutta J., Walki, tortury, kary… czyli przemoc w ikonie, „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”, 2009, nr 3‑4: O przemocy i wolności, Otnostrow.org.pl, www.otnostrow.org.pl/pliki/rocznik/2009/10_Sprutta_tortury.pdf.

Stępniak T., O satyrze, Katowice 1996.

Wasilewski T., Historia Bułgarii, Wrocław 1988.

Vakarelski Ch., Etnografia Bułgarii, tłum. K. Simiczijew, Wrocław 1965.

Ананиева Н., Георги Кирков във времето и напред в него, [w:] Георги Кирков и нашето съвремие, red. М. Мизов, Sofia 2007.

Ангелов Б., Алеко Константинов, [w:] Страници за Алеко Константинов: Творчеството на писателя в българската литературна критика, red. П. Анчев, Warna 1991.

Бакалов Г., Алеко Константинов и бай Ганьо, [w:] Страници за Алеко Константинов: Творчеството на писателя в българската литературна критика, red. П. Анчев, Warna 1991.

„Българан”, Sofia, 1904‑1909.

Георгиева М., Личности в българската карикатура – Александър Божинов като редактор на вестник Българан (1904‑1909), „Проблеми на изкуството”, 2012, nr 4.

Гочев Д., Георгиев Е., Шалафов И., Истината за царските имоти в България, Sofia 2011.

Даскалов Р., Между Изтока и Запада. Български културни дилеми, София 1998.

Димитрова Ц. Д., Анализ върху критиката за „Бай Ганио” до 1918 г., [w:] Феноменът Бай Ганьо в българската фолклорна и литературна култура от първата половина на ХХвек, red. М. Кирова, К. Йорданова, Н. Папучиев, Sofia 2013, Liternet.bg, www.liternet.bg/ebook/fenomenyt–baj–ganjo/content.htm.

Димов А., Злодеяния на Кобургите в България, Sofia 2013.

Елин Пелин, Събрани съчинения, t. 6: Статии, очерци, интервюта и беседи, red. К. Гогов, Sofia 1978, Chitanka.info, http://chitanka.info/text/17325-bylgaranovtsite.

Зарев П., Панорама на българската литература, t. 2, Sofia 1977.

Иванчев П. (red.), Български периодичен печат 1844‑1944, t. 1, Sofia 1966.

Иванчев П. (red.), Български периодичен печат 1844‑1944, t. 2, Sofia 1966.

Игов С., История на българската литература 1878‑1944, Sofia 1990.

Йовков И., Кобургът, Sofia 1990.

Кирков Г., Политическа зоология. Разкази и фейлетони, red. И. Гранитски, Sofia 2005.

Мешеков И., Бай Ганьо – психологически и обществен тип, [w:] Страници за Алеко Константинов: Творчеството на писателя в българската литературна критика, red. П. Анчев, Warna 1991.

Михайлов Д., Стоян Михайловски: поредица, творчески портрети, Sofia 1994.

Михайловски С., Избрани творби, red. Б. Банов, Sofia 1976.

Николов A., Хан Крум във византийската традиция: страшни слухове, дезинформация и политическа пропаганда, „Анамнеза”, 2009, t. 9, nr 1.

Николова В., Саздов Д. (red.), Програми, програмни документи и устави на бържоазните партии в България 1879‑1918, Sofia 1992.

Павлова К., Образът на бай Ганьо в карикатурите от българския хумористично‑сатиричен периодичен печат (1895‑1944), [w:] Феноменът Бай Ганьо в българската фолклорна и литературна култура от първата половина на ХХ век, red. М. Кирова, К. Йорданова, Н. Папучиев, Sofia 2013, Liternet.bg, www.liternet.bg/ebook/fenomenyt‑baj‑ganjo/content.htm.

Палангурски М., Нова история на България, t. I: Княжество (1879‑1911), Sofia 2013.

Поппетров Н., Личността на Георги Кирков като възможност/повод за многостранна историческа реконструкция, [w:] Георги Кирков и нашето съвремие, red. М. Мизов, Sofia 2007.

Саздов Д., Демократическата партия в България 1887‑1908, Sofia 2001.

Саздов Д., Лалков М., Митев T., Мишев Р., Мигев В. (red.), История на Третата българска държава, Sofia 1992.

Смочевски А., Текст и контекст: национално и универсално в политическите послания на Георги Кирков (140 години по‑късно), [w:] Георги Кирков и нашето съвремие, red. М. Мизов, Sofia 2007.

Стателова Е., Иван Евстратиев Гешов или трънливият път на съзиданието, Sofia 1994.

Страшимиров А., Диктаторът. Животът на Стефан Стамболов, Sofia 2014.

Стретенова Н., Университетът и физиците. Начало, Sofia 2000.

Тодоров Г., Временно отменяне и възстановяне на конституцията в Княжество България (1881‑1883), Sofia 1991.

Цанев Г., Страници от история на българската литература, t. 2: На прелом между две столетия, Sofia 1971.

Цанев Г. (red.), Речник на българска литература, t. 1, Sofia 1976.


Partnerzy platformy czasopism