Turcja w koncepcjach polskiego Sztabu Generalnego w okresie Konferencji Lozańskiej (1922–1923). Nieznane memorandum Tadeusza Schaetzla

Joanna Gierowska-Kałłaur, Marek Kornat

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2014.2.02

Abstrakt


W artykule przedstawiony został memoriał Tadeusza Schaetzla z 26 grudnia 1922 r., pisany jako analiza pierwszej części obrad konferencji w Lozannie. Mjr Schaetzel przygotował go dla Sztabu Generalnego, powróciwszy do Warszawy z Lozanny, gdzie obserwował obrady konferencji pokojowej. Tekst dokumentu przepełniony jest nadziejami na pozyskanie w przy­szłości Turcji dla antysowieckiej polityki II RP.

Słowa kluczowe


II Rzeczpospolita; Turcja; Mustafa Kemal Atatürk; Tadeusz Schatzel; polsko–tureckie stosunki wojskowe i polityczne w okresie międzywojennym; konferencja pokojowa w Lozannie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoszewicz H., Misja Romana Knolla w Ankarze 1923–1924, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo–Wschodniej”, t. 36, 2001.

Batowski H., Między dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 1988.

Chmielowska D., Polsko–tureckie stosunki dyplomatyczne w okresie międzywojennym, Warszawa 2006.

Dokument z 1934 r. o zasadach polskiej polityki zagranicznej w Europie Środkowej i na Bałkanach, oprac. J. Tomaszewski, „Przegląd Historyczny”, t. 76, z. 4, 1985.

Documenti per la pace orientale, 1915–1932, ed. A. Giannini, Roma 1933.

Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, t. 1: 1918–1932, oprac. T. Jędrusz¬czak i M. Nowak–Kiełbikowa, Warszawa 1989.

Hostler Ch. W., Turkism and the Soviets. The Turks of the World and their Political Objective, London 1957.

Kołodziejczyk D., Turcja, Warszawa 2010.

Kornat M., U źródeł idei prometejskiej. Związek Zbliżenia Narodów Odrodzonych (1921–1923), „Nowy Prometeusz”, nr 2, lipiec 2012.

Kozłowski L., Półksiężyc i gwiazda czerwona. Wybór pism, Wilno 1930.

Lewis B., Narodziny nowoczesnej Turcji, przekł. K. Dorosz, Warszawa 1972.

Libicki K., Kaukaz, „Wschód Polski”, nr 5, 1920.

Materski W., Powstanie i upadek państw narodowych na Zakaukaziu (1918–1925), [w:] Państwa narodowe Europy Środkowo–Wschodniej w XX wieku, red. W. Balcerak, Łowicz–Warszawa 2000.

Nevakivi J., Britain, France and the Arab Middle East: 1914–1920, London 1969.

Nicolson H., Curzon: the last phase 1919–1925. A Study in postwar diplomacy, London 1934.

Pod znakiem odpowiedzialności i pracy. Dziesięć wieczorów, Droga, red. A. Skwarczyński, War¬szawa 1933.

Sokolnicki M., Polityka Piłsudskiego a Turcja, „Niepodległość”, t. VI, 1958.

Telegrammes de Lusanne. Documents diplomatiques sur la Conférence de la Paix de Lausanne, vol. I, Ankara 1990.

Wituch T., Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878–1923, Warszawa 1980.

Wroński S., Współdziałanie rządu polskiego z emigracyjnymi organizacjami antyradzieckimi w latach 1918–1939, „Z Dziejów Stosunków Polsko–Radzieckich. Studia i Materiały”, t. III, 1968.


Partnerzy platformy czasopism