Dmytro Doncow i Polska – dwa mity

Marek Wojnar

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2014.1.07

Abstrakt


Tekst stanowi próbę spojrzenia na stosunek najważniejszego ideologa ukraińskiego nacjonalizmu integralnego Dmytra Doncowa wobec Polski w oparciu o opracowanie źrodła reprezentatywnego dla tej problematyki. Doncow ostrzega ukraińską społeczność przed orientacją na Polskę wobec wzrostu wpływów rosyjskich nad Wisłą oraz słabnięciem tam ducha tzw. wojowniczego zachodu.

The article is the edition of the source text „Is it West?” by Dmytro Dontsov, which was published in the Lviv „Vistnyk” in May 1934. The paper refers to the Ukrainian nationalist ideologist’s attitude to the nationalism towards Poland. However, on the one hand the article contradicts common opinions of the author Polophilia, but on the other, indicates that for the main enemy Dontsov considered Russia.


Słowa kluczowe


integralny nacjonalizm; Dmytro Doncow; Polska; Rosja; Ukraina; integral nationalism; Dmytro Dontsov; Poland; Russia; Ukraine

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Łobodowski J., Dmytro Doncow. Życie i działalność, „Zeszyty Historyczne” z. 55, 1981.

Kulińska L., Działalność terrorystyczna i sabotażowa ukraińskich organizacji nacjonalistycznych w Polsce w latach 1922‑1939, Kraków 2009.

Motyka G., Ukraińska partyzantka 1942‑1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistow i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 2006.

Materski W., Tarcza Europy. Stosunki polsko‑sowieckie 1918‑1939, Warszawa 1994.

Poliszczuk W., Doktryna Dmytra Doncowa. Tekst. Analiza, Toronto 2006.

Stryjek T., Europejskość Dmytra Doncowa, czyli o cechach szczegolnych ideologii ukraińskiego nacjonalizmu, [w:] Antypolska akcja OUN‑UPA 1943‑1944. Fakty i interpretacje, red. G. Motyka, D. Libionka, Warszawa 2002, s. 19‑32.

Stryjek T., Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego, Toruń 2013.

Torzecki R., Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923‑1929, Kraków 1989.

Wysocki R., Organizacja Ukraińskich Nacjonalistow w Polsce w latach 1929‑1939, Lublin 2003.

Wysocki R., Źrodło tworczej inspiracji czy wrog? Obraz Polski i stosunkow polsko‑ukraińskich w ujęciu Dmytra Doncowa, [w:] Primum vivere deinde philosophari. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej i Wschodniej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Rzońcy z okazji siedemdziesiątych urodzin, red. M. Białokur, A. Szczepaniak, Opole‑Toruń 2009, s. 203‑217.

Зайцев O., Український інтегральний націоналізм (1920‑1930‑ті роки). Нариси інтелектуальної історії, Київ 2013.


Partnerzy platformy czasopism