Stosunek państwa łotewskiego do miejscowych Polaków i Białorusinów w początkach niepodległości łotewskiej

Joanna Gierowska-Kałłaur

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2011.08

Słowa kluczowe


Łotwa; stosunki międzyetniczne; XX w.; Mniejszości; Polacy; 1900-1945; polityka rządowa; Łotwa 1900-1945; Białorusini

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albin J., Polski ruch narodowy na Łotwie w latach 1919‑1940, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1994.

Cynarski J., Łotwa współczesna, Biuro Społeczne Literackie, Warszawa 1925.

Dybaś B., Na obrzeżach Rzeczypospolitej. Sejmik pilityński w latach 1617‑1717, Wydawnictwo UMK , IH PAN , Toruń 2004.

Herbst S., Wojna inflancka 1600‑1602, Inforteditions, Zabrze 2006.

Janicki A., Studenci polscy na Politechnice Ryskiej w latach 1862‑1918, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005.

Jēkabsons Ē., Działalność policji łotewskiej w zajętym przez Wojsko Polskie Dyneburgu w 1920 roku,„Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku” z. 19, 2006.

Jēkabsons Ē., Jeńcy - Łotysze w niewoli polskiej (1918‑1921), „Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku” z. 14, 2000, s. 93‑102.

Jēkabsons Ē., Materiały dotyczące Polski w zbiorach muzeów Łotwy, „Białostocczyzna” nr 4, 1998.

Jēkabsons Ē., Polska mniejszość narodowa na Łotwie w XIX i XX wieku. Krotka charakterystyka i zarys działalności, [w:] Europa nieprowincjonalna: przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772‑1999, red. K. Jasiewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN - „Rytm”, Warszawa 1999, s. 287‑298.

Jēkabsons Ē., Prawnicy polscy – posłowie w Sejmie Łotwy (1922‑1934), „Palestra” nr 11/12, 2002.

Jēkabsons Ē., Towarzystwo Zbliżenia Łotewsko‑Polskiego na Łotwie i Towarzystwo Zbliżenia Polsko‑Łotewskiego w Polsce, „Akant” R. 7, nr 10, dod. „Świat Inflant”nr 10 (2004), s. 5‑6.

Jēkabsons Ē., Walki Wojska Polskiego z Armią Czerwoną w okolicach Dyneburga we wrześniu 1919 r., „Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w Białymstoku” z. 18, 2005, s. 50‑60.

Jēkabsons Ē., Zarys współpracy łotewskiego i polskiego wywiadu wojskowego 1919‑1939, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” t. 44, 2007, s. 279‑301.

Jēkabsons Ē., Materiały dotyczące stosunków łotewsko‑polskich i mniejszości polskiej na Łotwie w Państwowym Archiwum Historycznym Łotwy, „Białostocczyzna” nr 4, 1997, s. 91‑97.

Jēkabsons Ē., Stosunki między Łotwą i Białoruską Republiką Ludową w latach 1919‑1921, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” z. 7, 1997, s. 49‑62.

Jēkabsons Ē., Zaangażowanie państwowo‑polityczne szlachty polskiej z Latgalii (dawnych Inflant polskich) w pierwszej ćwierci XX wieku, „Przegląd Wschodni” z. 3, 1997, s. 513‑522.

Juszko‑Sztekele A., Etniczne przymioty mieszkańców Latgalii (dawnych Inflant polskich). Na podstawie badań folklorystycznych w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Europa nieprowincjonalna: przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772‑1999, red. K. Jasiewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN - „Rytm”, Warszawa 1999, s. 280‑286.

Keller K., Stosunki narodowościowe, społeczne, ekonomiczne na Inflantach polskich i polityczne w Łatgalii, Rypin 1920.

Kozłowski W., Powstanie kościuszkowskie w Kurlandii, Alma Mater Vilniensis, Londyn 1973.

Łossowski P., Łotwa nasz sąsiad. Stosunki polsko‑łotewskie w latach 1918‑1939, Wydawnictwo Mozaika, Warszawa 1990.

Łowmiański H., Polityka Jagiellonów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.

Maliszewski E., Polacy na Łotwie, 1922, Biblioteczka „Wschodu Polski” nr 8, Wydawnictwo T‑wa Straży Kresowej, Warszawa 1922.

Manteuffel G., Inflanty polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant, J. K. Żupański, Poznań 1879.

Manteuffel G., Zarysy z dziejow krain dawnych inflanckich, red. i oprac. K. Zajas, Universitas, Kraków 2007.

Paluszyński T., Walka o niepodległość Łotwy 1914‑1921, „Bellona”, Warszawa 1999.

Polacy na Łotwie, red. E. Walewander, Instytut badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1993.

Regina G., Wokół kształtowania się narodu łotewskiego. Narodowe odrodzenie w Latgalii w XIX i XX wieku, [w:] Europa nieprowincjonalna: przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772‑1999, red. K. Jasiewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN - „Rytm”, Warszawa 1999, s. 261‑269.

Romanowski A., Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko‑białorusko‑inflanckich w latach 1864‑1904, Universitas, Kraków 2003.

Rożycki J., Polacy na Łotwie, Tow. Opieki Kulturalnej nad Polakami zamiesz. zagr. im. A. Mickiewicza, Warszawa 1930.

Studnicki W., Przewroty i reformy agrarne Europy powojennej i Polski, Gebethner i Wolff, Warszawa 1927.

I. Poča, Obraz życia Latgalii w gazecie „Gajsma” (1905‑1906), [w:] Europa nieprowincjonalna: przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772‑1999, red. K. Jasiewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN - „Rytm”, Warszawa 1999, s. 512‑520.

Urbański A., Pro memoria. 4‑ta seria rozgromionych dworów kresowych, Graf, Gdańsk 1991.

Wójcik Z., Historia powszechna XVI‑XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Zajas K., Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Universitas, Kraków 2008.


Partnerzy platformy czasopism