Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku, musi spełniać następujące kryteria:

 • Musi być wynikiem samodzielnych badań, niepublikowanych wcześniej w innych czasopismach.
 • Musi spełniać kryteria formalne i uwzględniać wskazówki redakcyjne.
 • Musi otrzymać dwie pozytywne recenzje zgodnie z zasadami double-blind review.
 • Musi być zgodny z zasadami „zapory ghostwriting”. Wszelkie ujawnione przypadki ghostwriting (nieujawnienia swego udziału przez autorów, lub pisania tekstu na zamówienie) i guest authorship (dopisywania do listy autorów osób, których udział w powstaniu tekstu był znikomy) będą podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych naszego czasopisma. O fakcie tym poinformowana zostanie także jednostka organizacyjna zatrudniająca autora.
 • Autorzy mogą być poproszeni o złożenie oświadczenia o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure)


Instrukcja redakcyjna:

 • Objętość artykułu od ½ do 1 i ½ ark. wydawniczego (8 – 25 zestandaryzowanych stron maszynopisu). Objętość dotyczy całości artykułu. W przypadku dłuższych artykułów i rozpraw prosimy o kontakt mailowy z redakcją.
 • Przyjmujemy teksty opracowane w języku polskim, angielskim i rosyjskim oraz innych językach kongresowych po wcześniejszym uzgodnieniu z redakcją.
 • Przyjmowane są teksty przygotowane za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (MS Word, OpenOffice) i Mac OS (MS Word, Pages).
 • Wielkość czcionki 12 p, odstęp 1,5.
 • Formatowanie wewnętrzne zgodne z zasadami ASEO (Academic Search Engine Optimization).
 • Przesyłane aby pliki powinny zawierać niezbędne metadane (wypełnione pola w zakładce właściwości dokumentu).
 • Tekst nie może być formatowany przy użyciu opcji dzielenia wyrazów, „miękkiego enter” (kombinacja shift + enter), „twardych spacji” (kombinacja „Space bar + shift”), podziału stron stopki i nagłówka. Wcięcia akapitowe winny być zaznaczone za pomocą tabulatora.
 • Przypisy w artykułach przygotowanych w języku polskim podajemy zgodnie z przyjętymi zasadami akademickimi. Używamy przypisów dolnych. Źródła internetowe podajemy wg zasady: Ryan M., Drought takes toll on Iraq revival efforts, Reuters.com, http://www.reuters.com/article/idUSTRE56N01Q20090724 [dostęp 15.10.2011].
 • Literaturę cytowaną w artykule zapisujemy skróconym systemem bibliograficznym (Gillies 2001: 18) (Pieńkos 2003: 129). W przypadku podjęcia polemiki, dodatkowego wywodu, zamieszczania dodatkowych komentarzy, dopuszcza się stosowanie przypisów dolnych. W wykazie bibliograficznym kolejne pozycje wymienia się w porządku alfabetycznym. Tytuły tomów piszemy kursywą. W przypadku cytowania tekstu z czasopism lub z prac zbiorowych tytuł artykułu i tytuł tomu pisany jest kursywą. Należy pamiętać o podaniu stron. 


Struktura tekstu:

Artykuł

 • Imię i nazwisko autora
 • Afiliacja. Jeśli autor nie pracuje na uczelni podajemy miejscowość. Jeśli instytucja zatrudniająca wymaga afiliacji podajemy nazwę instytucji.
 • Tytuł artykułu
 • Zarys treści: pod tytułem, objętość 400–700 znaków - krótka charakterystyka zawartości artykułu
 • Słowa kluczowe / keywords (max 5-7 słów lub fraz w języku polskim i angielskim)
 • Treść artykułu
 • Tytuł w języku angielskim
 • Streszczenie w języku polskim oraz angielskim (opcjonalnie). Treść streszczenia w języku angielskim (1000-1800 znaków, maksymalnie strona A4). W tej części nie należy ograniczać się do omówienia treści. Należy przedstawić krótko również rezultat przeprowadzonej analizy jak i główne konkluzje z niej płynące oraz omówić zastosowaną metodologię.
 • Bibliografia zgodna z zaleceniami POL-Index – obowiązkowo wszystkie przywołane w tekście monografie, prace zbiorowe i artykuły z czasopism. Opcjonalnie pozostałe dane bibliograficzne. 

 • Do artykułu należy dołączyć krótką notę o autorze w języku polskim i (opcjonalnie) angielskim (do 500 znaków). Proszę podać obowiązkowo pełny adres podstawowego miejsca pracy oraz aktualny adres e-mail. Są to dane niezbędne do indeksowania w CEJSH.


Recenzja i notka

 • W „główce” informacje o recenzowanej książki w następującym układzie: imię i nazwisko autora (lub redaktora), tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, nazwa wydawnictwa, liczba stron oraz ew. informacje dot. ilustracji, tabel, tablic, aneksów, indeksów, streszczeń obcojęzycznych oraz serii.
 • Pod tekstem: w przypadku recenzji imię i nazwisko autora po lewej stronie, tłumacza – jak w artykułach; w przypadku notki tylko inicjały autora kursywą po prawej stronie.


In memoriam

 • W tytule imię i nazwisko zmarłego wersalikami, poniżej, w nawiasie okrągłym dzienne daty z pełnymi nazwami miesięcy urodzenia i śmierci.
 • Adnotacje o autorze i tłumaczu jak w przypadku recenzji.

 

__________________________________

 

 • Artykuły przesyłamy w postaci elektronicznej, w formie załącznika, drogą mailową na adres sdr@ihpan.edu.pl
 • Nie wymagamy przesyłania artykułu na nośnikach elektronicznych, chyba że został wydrukowany i przesłany tradycyjną pocztą na adres redakcji.
 • O przyjęciu artykułu do druku autorzy powiadomieni zostają drogą elektroniczną.
 • W przypadku potrzeby poprawienia bądź uzupełnienia złożonego tekstu zgodnie z wytycznymi recenzentów czas wykonania tych zmian wynosi 21 dni od daty przysłania uwag recenzenta lub redakcji. Brak poprawionego tekstu w wyznaczonym terminie oznacza przesunięcie go do następnego numeru.
 • Teksty do korekty autorskiej otrzymuje się w pliku PDF. Wszelkie uwagi należy dołączać przesyłając plik zawierający informacje o dostrzeżonych błędach. Można też wydrukować przesłany plik i nanieść korektę, a potem nadesłać na adres redakcji. Przekroczenie terminu nadesłania korekty autorskiej oznacza opublikowanie artykułu zgodnie z wysłaną podstawą.


Do pobrania dla autorów


Oświadczenie financial disclosure


Oświadczenie ghostwriting

Oświadczenie o oryginalności publikacji

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. 1. Oświadczam, że przesłany tekst nie był wcześniej opublikowany i jest moją oryginalną pracą naukową. Nie został też złożony do druku w innym wydawnictwie oraz nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

 2. 2. W odniesieniu do nadesłanego utworu nie występują zjawiska takie jak ghostwriting lub guest autorship, stanowiące wyraz nierzetelności naukowej. Nie muszę też wskazywać jego źródeł finansowania. Jeśli zachodzi taka potrzeba proszę pobrać i wypełnić załączony plik.

 3. 3. Rozumiem, że wszelki materiał ikonograficzny zamieszczony w tekście, co do którego nie będzie pełnej jasności odnośnie praw autorskich, zostanie z tekstu usunięty.

 4. 4. Tekst zawiera pełną bibliofgrafię cytowanych monografii oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych zgodnie z wymaganiami POL-Index

 5. 5. Tekst spełnia wymagania ujete w wytycznych dla autorów oraz instrukcji redakcyjnej, które znajdują się m.in. w zakładce "O czasopiśmie".

 6. 6. Zgłoszony artykuł poddany zostanie recenzji zgodnie z zasadami czasopisma. Zapoznałem sie z proceurą recenzji.

 7. 7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb procesu wydawniczego. Dane te są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie dla określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów ani osobom trzecim.

 


Partnerzy platformy czasopism