Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” wydawane są przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Od tomu 49 wydawane są jako półrocznik, w całkowicie odmienionej szacie graficznej. To uznane w kraju i zagranicą czasopismo naukowe poświęcone jest szeroko rozumianej historii Europy Środkowej i Wschodniej oraz ZSRR i Rosji w XIX i XX wieku. Publikujemy także artykuły i studia dotyczące związków tego regionu Europy z pozostałymi państwami na całym świecie oraz rozprawy poświęcone dziejom imperiów.

„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” znajdują się na liście ERIH i ERIH+ oraz Index Copernicus (ICV 63.98 pkt.). Są indeksowane w bazach CEJSH i BazHum. Znajdują się na liście C czasopism MNiSW. Za publikacje w Studiach otrzymuje sie 10 pkt.

 

Działy

Strona redakcyjna

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

In Memoriam RICHARD PIPES

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły recenzyjne i recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

In memoria

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Dokumenty i materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Studia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Polemiki

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Życie naukowe

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Inne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Procedura recenzowania artykułów odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

2. Autorzy nadsyłając artykuł wyrażają tym samym zgodę na proces jego recenzji.

3. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie odsyłane do recenzji. Oceniane są zawsze przez dwóch recenzentów zewnętrznych z obszaru naukowo-badawczego zgodnego z przedmiotem opracowania, którzy nie są członkami Redakcji pisma.

4. Wyboru recenzentów dokonuje redaktor prowadzący w porozumieniu z redaktorem tematycznym (o ile taki jest wyznaczony).

5. Recenzje mają formę pisemną. Wzór recenzji umieszczony jest m.in. na stronie internetowej czasopisma oraz w załączonym pliku.

6. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora artykułu.

7. Recenzowane artykuły nie są wysyłane do recenzentów z placówki afiliowanej przez autora.

8. Prace recenzowane są anonimowo. Autor nie pozna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora.

9. Artykułowi nadawany jest kod identyfikujący go na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor zawsze zostaje poinformowany o wynikach recenzji. 

10. Recenzję zawierającą uwagi krytyczne i sugestie redaktor prowadzący kieruje do autora, który dokonuje wymaganych poprawek.

11. Artykuł po poprawkach może być ponownie kierowany do recenzenta w celu akceptacji, jeśli ich zakres był znaczący.

12. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor prowadzący. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje.

13. Dopuszcza się polemikę autora z recenzentem (w przypadku krytycznych uwag recenzenta dotyczących kwestii merytorycznych).

14. Lista recenzentów współpracujących z redakcją publikowana jest co roku na stronie internetowej czasopisma oraz w bieżącym numerze.

 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Komitet naukowy

Andrzej Essen
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)

Jarosław Hrycak
(Uniwersytet Lwowski, Ukraina)

Marek Kazimierz Kamiński
(Instytut Historii PAN, Polska)

Natalia Liebiediewa
(Rosyjska Akademia Nauk, Rosja)

Piotr Łossowski
(Prof. em., Instytut Historii PAN, Polska)

Kimitaka Matsuzato
(Uniwersytet Hokkaido, Japonia)

Richard Pipes
(Prof. em. Uniwersytet Harvarda, USA)

Timothy Snyder
(Uniwersytet Yale, USA)

Darius Staliunas
(Litewski Instytut Historyczny w Wilnie, Litwa)

Roman Szporluk
(Prof. em., Uniwersytet Harvarda, USA)

Jacek Tebinka
(Uniwersytet Gdański, Polska)

Romuald Wojna
(Prof. em., Instytut Historii PAN, Polska)

Elżbieta Znamierowska-Rakk
(Studium Europy Wschodniej UW, Polska)

 

Procedury dostarczania tekstów

  • Artykuły przesyłamy w postaci elektronicznej, w formie załącznika, drogą mailową na adres sdr@ihpan.edu.pl Nie wymagamy przesyłania artykułu na nośnikach elektronicznych, chyba że został wydrukowany i przesłany tradycyjną pocztą na adres redakcji.
  • O przyjęciu artykułu do druku autorzy powiadomieni zostają drogą elektroniczną.
  • W przypadku potrzeby poprawienia bądź uzupełnienia złożonego tekstu zgodnie z wytycznymi recenzentów czas wykonania tych zmian wynosi 21 dni od daty przysłania uwag recenzenta lub redakcji. Brak poprawionego tekstu w wyznaczonym terminie oznacza przesunięcie go do następnego numeru.
  • Teksty do korekty autorskiej otrzymuje się w pliku PDF. Wszelkie uwagi należy dołączać przesyłając plik zawierający informacje o dostrzeżonych błędach. Można też wydrukować przesłany plik i nanieść korektę, a potem nadesłać na adres redakcji. Przekroczenie terminu nadesłania korekty autorskiej oznacza opublikowanie artykułu zgodnie z wysłaną podstawą. 

 

Recenzenci

Iskra Baewa

Wiesław Balcerak

Piotr Biliński

Krzysztof Buchowski

Henryk Bułhak

Jan Jacek Bruski

Wiesław Caban

Jan Chodakiewicz

Piotr Chomik

Stanisław Ciesielski

Andrzej Czarniakiewicz

Anna Dąbrowska

Mirosław Dymarski

Jerzy Eisler

Tadeusz Epsztein

Michał Gnatowski

Sławomir Górzyński

Stanisław Gregorowicz

Eric Jekabsons

Marek Kornat

Piotr Kołakowski

Mariusz Korzeniewski

Ewa Kowalska-Dąbrowska

Maciej Koźmiński

Hubert Kuberski

Anna Landau-Czajka

Oleg Łatyszonek

Bronius Makauskas

Włodzimierz Marciniak

Hanna Marczewska-Zagdańska

Rimantas Miknys

Eugeniusz Mironowicz

Bogdan Musiał

Mieczysław Nurek

Ewa Orlof

Andrzej Pukszto

Jarosław Rubacha

Joanna Sadowska

Dusan Seges

Andrzej Szwarc

Irena Stawowy-Kawka

Aleksander Srebrakowski

Witold Szulc

Oksana Voytyuk

Tomasz Wesołowski

Małgorzata Willaume

Tadeusz Wolsza

Mariusz Wołos

Grzegorz Zackiewicz

Leszek Olgierd ZasztowtPartnerzy platformy czasopism