Miejskie artykuły wojskowe z lat 1607-1699 i przysięga żołnierzy toruńskich

Mateusz Superczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RT.2020.005

Abstrakt


W artykule zawarto edycję toruńskich artykułów wojskowych z lat 1607-1699, które mają charakter zarządzenia wewnętrznego i dotyczą działań żołnierzy w obrębie murów miasta. Źródło omówiono w kontekście badań nad dziejami wojskowości toruńskiej w okresie przedrozbiorowym. Zachowany przekaz źródłowy przechowywany w Archiwum Państwowym w Toruniu potwierdza dążenia władz miejskich do uregulowania kwestii związanych ze służbą żołnierzy w garnizonie miejskim oraz ukrócenia ich niezdyscyplinowania.


Słowa kluczowe


wojskowość Torunia; artykuły wojskowe, źródła; edycja; Archiwum Państwowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dybaś B., Burmistrz i budowniczy. Henryk Stroband i Antoni van Obberghen wobec budowy fortyfikacji w Toruniu w końcu XVI wieku, [w:] Piśmienność pragmatyczna - edytorstwo źródeł historycznych - archiwistyka. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. R. Czaja, K. Kopiński, Toruń 2015, s. 609-647.

Dybaś B., Die Stadt als Festung - Garnisonen in den Städten der polnisch-litauischen Rzeczpospolita im 17. Jahrhundert, [w:] Historia Urbana, Tomul VIII, 2000/1-2, Bucaresti 2003, s. 31-40.

Dybaś B., Dzieje wojskowe Torunia w latach 1548-1660, [w:] Historia Torunia, Tom II, Część II, pod red. M. Biskupa, Toruń 1994, s. 141-154.

Dybaś B., Miasto jako twierdza. Garnizony w miastach Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w XVII wieku, Czasy Nowożytne, t. XIII, 2002, s. 125-135.

Dybaś B., Między niezależnością a podporządkowaniem. Przemiany w statusie militarnym wielkich miast Prus Królewskich w XVII i XVIII wieku, Zapiski Historyczne, t. 65, 2000, z. 2, s. 57-75.

Dybaś B., Militarne funkcje i znaczenie miast środkowoeuropejskich w średniowieczu i czasach nowożytnych, [w:] Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowowschodniej do połowy XIX wieku, red. D. Michaluk, K. Mikulski, Toruń 2003, s. 55-69.

Giętkowski M., Twierdza Toruń i jej garnizon do 1815 r., [w:] Militaria pomorskie: zbiór studiów, T. 4, Bydgoszcz 2012, s. 8-28.

W. Hahlweg, Das Kriegswesen der Stadt Danzig: durch eine Einfuhrung und einen Dokumenten-Anhang erweiterter Neudruck der Ausgabe Berlin 1937, t. 1, Das Kriegswesen der Stadt Danzig: Die Grundzüge der Danziger Wehrverfassung 1454-1793, Osnabrück 1982.

Historia Torunia, Tom II, część I, pod red. M. Biskupa, Toruń 1992, s. 8-60.

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.

Łopatecki K., Charakterystyka miejskich artykułów wojskowych na przykładzie „Regischer Artikelsbrieff” z 1600 r., Zapiski Historyczne, t. 78, 2013, z. 2, s. 5-37.

Łopatecki K., Miejskie artykuły wojskowe w nowożytnej Europie-zarys problematyki, Miscellanea Historico-Iuridica, 2016, Tom XV, z. 1, s. 59-84.

Schultze J., Richtlinien für die äussere textgestaltung bei der Herausgabe von Quellen zur neueren deutsche Geschichte, „Blätter für deutsche Landesgeschihte“, Bd. 98, (1962), s. 1-11.

Superczyński M., Wilkierz dla przedmieść Torunia z 1637 roku, Rocznik Toruński, T 44, 2017, s. 85-110.

Wernicke J. E., Geschichte Th orns aus Urkunden, Dokumenten und Handschriften, Bd. 2:

Die Jahre 1531–1840 umfassend, Thorn 1842, s. 219–221.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism