Rejestr dóbr gminy wyznaniowej żydowskiej w Chełmży w 1931 roku (powiat toruński, województwo pomorskie)

Mateusz Pielka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RT.2018.008

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alabrudzińska E., Mniejszości wyznaniowe w Bydgoszczy w latach 1920-1939, Toruń 1995.

Belzyt L., Dzieje Chełmży w okresie międzywojennym (1920-1939), Toruń 2001.

Birecki P., Dzieje sztuki w Chełmży, Chełmża 2001.

Eberhardt P., Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w., Warszawa 1996.

Karpus Z., Chełmża w dwudziestoleciu międzywojennym (1920-1939), [w:] Dzieje Chełmży, pod red. M. Wojciechowskiego, Chełmża 1994.

Kawski T., Inwentarze gmin żydowskich z Pomorza i Wielkopolski wschodniej w okresie międzywojennym (1918/20-1939), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, t. 1, 2006.

Kawski T., Żydowskie gminy wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-administracyjne, Bydgoszcz 2014.

Krzemiński T., Codzienność mniejszych miast Pomorza nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości, Warszawa 2017.

Olczak E., Gmina wyznaniowa żydowska w Świeciu w dwudziestoleciu międzywojennym, Świecie 2012.

Pielka M., Antysemityzm w województwie pomorskim w latach 1920-1939 na przykładzie powiatu toruńskiego i okolic, Studia Zachodnie, t. 18, 2016.

Pielka M., Ruch syjonistyczny w Polsce w latach 1918-1939 – przypadek Torunia, Studia Historyczne, z. 1 (233), 2016.

Rozynkowski W., Zarys dziejów gminy Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 1995

Wojciechowski M., Antysemityzm na Pomorzu w okresie międzywojennym, [w:] Emancypacja, asymilacja, antysemityzm. Żydzi na Pomorzu w XIX i XX wieku: zbiór studiów, pod red. Z. H. Nowaka, Toruń 1992.

Wojciechowski M., Mniejszości narodowe w Toruniu w okresie międzywojennym (1920-1939), [w:] Historia Torunia, t. 3, cz. 2: W czasach Polski Odrodzonej i okupacji niemieckiej (1920-1945), pod red. M. Biskupa, Toruń 2006, s. 2018.

Wołos M., Cmentarze żydowskie w woj. pomorskim w latach 1920-1939, [w:] Gminy wyznaniowe żydowskie w woj. pomorskim w okresie międzywojennym, pod red. J. Szilinga, Toruń 1995.

Wróbel A., Żydzi w Gdyni w latach 1926-1939, Toruń 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism