Dyskurs w domenie języka specjalistycznego medycznego – uwagi dla tłumaczy i dydaktyków przekładu

Arkadiusz Badziński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2019.020

Abstrakt


Dyskurs medyczny i jego analiza pozostają kwestiami problematycznymi z powodu mnogości definicji pojęć oraz różnej metodologii badań. Skuteczna komunikacja na różnych płaszczyznach pozostaje warunkiem sine qua non przekazu zgodnego z zasadami medycyny opartej na dowodach. Artykuł – w formie praktycznych uwag dla tłumaczy, którym zawsze powinna przyświecać maksyma primum non nocere – szczegółowo omawia dyskurs oraz język specjalistyczny medyczny, z uwzględnieniem w dydaktyce przekładu problematyki kolokacji, precyzji, metonimii i metafory w wysokospecjalistycznym dyskursie medycznym, charakteryzującym się mnogością specjalizacji oraz proliferacją terminologiczną.


Słowa kluczowe


dyskurs medyczny; język medyczny; kolokacje medyczne; przekład medyczny; dydaktyka języka medycznego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atkinson P., 1999, Medical discourse, evidentiality and the construction of personal responsibility, [w:] Talk, work, and institutional order: Discourse in medical, mediation, and management settings, S. Sanagri, C. Roberts (red.), Berlin–New York, s. 75–108.

Bachtin M., 1986, Estetyka tworczości słownej, Warszawa.

Badziński A., 2018, Collocations, Equivalence and Untranslatability as selected critical aspects in medical translation, [w:] Towards Understanding Medical Translation and Interpreting, W. Karwacka (red.), Gdańsk, s. 67–84.

Ballard K., 2016, The Stories of Linguistics. An Introduction to Language Study. Past and Present, London.

Bączkowska A., 2018, Functional analysis of lexical bundles in medical discourse, „Conversatoria Linguistica”, XII, s. 7–25.

Casarett D., Pickard A., Fishman J., Alexander S., Arnold R., Pollak K., Tulsky J., 2010, Can Metaphors and Analogies Improve Communication with Seriously Ill Patients?, „Journal of Palliative Medicine”, 13(3), s. 255–260.

Donesch-Jeżo E., 2013, Akademicki dyskurs medyczny w języku angielskim i polskim w ujęciu lingwistycznym i metodycznym: artykuł naukowy i jego abstrakt, Kraków.

Duszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa.

Gajda S., 2001, Polskie języki specjalistyczne dawniej i dziś, [w:] Języki specjalistyczne. Język biznesu, J. Arabski (red.), Katowice, s. 7–24.

Gotti M., 2016, Variations in Medical Discourse for Academic Purposes, [w:] Medical Discourse in Professional, Academic and Popular Settings, P. Ordonez- Lopez, N. Edo-Marza (red.), Bristol–Buffalo–Toronto, s. 9–30.

Grucza S., 2009, Kategoryzacja języków (specjalistycznych) w świetle antropocentrycznej teorii języków ludzkich, „Komunikacja Specjalistyczna”, 2, s. 15–30.

Hillmer I., 2007, The way we think about diseases: “the immune defense” – comparing illness to war, „NAWA Journal of Language and Communication”, 1(1), s. 22–30.

Hodgkin P., 1985, Medicine is war: and other medical metaphors, „British Medical Journal”, 291(6511), s. 1820–1821.

Karwacka W., 2016, Przekład tekstów medycznych, Gdańsk.

Kiklewicz A., 2015, Kategoryzacja dyskursu, [w:] Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne, A. Kiklewicz, I. Uchwanowa- -Szmygowa (red.), Olsztyn, s. 15–41.

Kokot U., 2001, Metody przekładu niemieckich nazw medycznych na język polski, Katowice.

Kościałkowska-Okońska E., 2012, Translating medical texts for legal purposes: A growing challenge for court translators and interpreters, „Comparative Legilinguistics”, 11, s. 7–21.

Kozłowska Z., 2007, O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), Warszawa.

Lakoff G., Johnson M., 1980, Metaphors We Live By, Chicago.

Laskowska E., 2004, Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Bydgoszcz.

Lejczyk W. M., Biesiekirska L., 1998, Terminoznawstwo: przedmiot, metody, struktura, Białystok.

Mamet P., Gwoźdź G., 2015, Dyskursy specjalistyczne, Częstochowa. Mela W., 2012, Polskie słownictwo prawa farmaceutycznego jako przedmiot konstruowania terminologicznego, „Komunikacja specjalistyczna”, 5, s. 33–39.

Noińska M., 2017, O źródłach wieloznaczności pojęcia dyskurs w językoznawstwie (na materiale języków polskiego, rosyjskiego i angielskiego), „Progress. Journal of Young Researchers”, 2, s. 72–82.

Perlińska L., Krzyżowski J., 2009, Medical eponyms. Leksykon, Warszawa.

Pieńkos J., 1999, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa.

Piotrowska M., 2007, Proces decyzyjny tłumacza, Kraków.

Radziszewska A., 2012, Strategie translatorskie w przekładzie terminologii z dziedziny zarządzania, Kraków.

Sawicka A., 2009, Krótka charakterystyka języków specjalistycznych, „Komunikacja Specjalistyczna”, 2, s. 188–198.

Steward M., 1995, Effective physician-patient communication and health outcomes: a review, „Canadian Medical Association Journal”, 152(9), s. 1423–1433.

Swales J. M., 1990, Genre analysis. English in academic and research settings, Cambridge.

Szacki J., 2005, Historia myśli socjologicznej, Warszawa.

Tannen D., Wallat C., 1993, Doctor/mother/child communication: Linguistic analysis of a pediatric interaction, [w:] The social organization of doctor– patient communication, A. D. Todd, S. Fisher (red.), Norwood, NJ, s. 31–48.

Van Dijk T., 2001, Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa.

Van Naerssen M., 1985, Medical Records: One Variation of Physician’s Language, „International Journal of the Sociology of Language”, 51, s. 43–73.

West C., 1990, Not just “doctors’ orders”: Directive-response sequences in patients’ visits to women and men physicians, „Discourse & Society”, 1(1), s. 85–112.

Wojtak M., 2010, Dyskurs religijny w mediach. Próba rekonesansu, [w:] Dyskurs religijny w mediach, „Teolingwistyka” 8, D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Tarnów, s. 7–30.

Wysocka M., 2001, Podkody angielszczyzny medycznej, [w:] Języki specjalistyczne. Język biznesu, J. Arabski (red.), Katowice, s. 118–121.

Żydek-Bednarczuk U., 2001, Rejestry języka specjalistycznego, [w:] Języki specjalistyczne. Język biznesu, J. Arabski (red.), Katowice, s. 27–41.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism