Audio deskrypcja w obliczu emocji przedstawionych na płótnie. Analiza kontrastywna dwóch audiodeskrypcji do obrazu Olgi Boznańskiej „Imieniny babuni ”

Damian Wątrobiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2019.018

Abstrakt


Stosunkowo mało miejsca poświęca się w dyskursie naukowym zagadnieniu emocjonalności przekazu audiodeskrypcji, będącej intersemiotyczną formą tłumaczenia audiowizualnego. Emocje w procesie przekładu artystycznego wydają się nieuniknione, ponieważ do wartościowania i emocjonalnej percepcji dochodzi już w momencie odbioru danego dzieła wizualnego przez tłumacza. Ponadto sam obraz jako medium artystyczne może niejako wymuszać na audiodeskryptorze przekaz określonych emocji, w przypadku bowiem percepcji obrazu nie ma określonej kolejności odbieranych informacji – to tłumacz dokonuje ich selekcji, co później oddaje za pomocą słów, nieuchronnie nacechowanych emocjonalnie. Przeprowadzona analiza ma charakter kontrastywny – porównane zostaną dwie audiodeskrypcje do obrazu Olgi Boznańskiej „Imieniny babuni” pod kątem przekazu emocji z uwzględnieniem płaszczyzny (poza)językowej.


Słowa kluczowe


audiodeskrypcja; emocje; przekład audiowizualny; malarstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartsch A., Eder J., Fahlenbrach K. (2007), Audiovisuelle Emotionen. Emotionsdarstellung und Emotionsvermittlung durch audiovisuelle Medienangebote, Koln.

Benecke B., Horbach D., Wiemers M., Muller L., Brons K., Linder P. i inni, 2015, Vorgaben fur die Erstellung von Audiodeskriptionen, Berlin.

Drabarek B., Rowińska I. (2012), Dzieło filmowe jako tekst kultury, Warszawa.

Fiehler R., 2008, Emotionale Kommunikation, [w:] Rhetorik und Stilistik: ein internationales Handbuch historischer und systematischer Forschung, Berlin, s. 757–722.

Jakobson R., 1971, Selected Writings Word and Language, Paris.

Jerzakowska B., 2016, Posłuchać obrazów, Poznań.

Kęsicka K., 2014, Bilder mit Worten gemalt – zur Problematik der Audiodeskription als einer Form der Ubertragung von Kunst, „Studia Germanica Posnaniensia”, XXXV, Poznań, s. 49–63.

Krispl M., 2003, So kann Behindertengleichstellung im Bereich der Medien aussehen. Medien und Menschen mit Behinderungen, https://www.mediamanual. at/mediamanual/themen/pdf/diverse/43_Krispl.pdf (dostęp: 30.05.2019).

Kunstler I., 2014, Cel uświęca środki audiodeskrypcji, „Przekładaniec”, 28, s. 140–152.

Paplińska M., 2016, Niewidomy odbiorca sztuki – społeczne, edukacyjno- -rehabilitacyjne znaczenie audiodeskrypcji przedstawień teatralnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku, „Forum Pedagogiczne”, 1/2016, Warszawa, s. 181–194.

Reinart S., 2014, Lost in Translation (Critisism)?, Berlin.

Sommerfeld B., 2016, Ubersetzungskritik. Modelle, Perspektiven, Didaktik, Poznań.

Szymańska B., Strzymiński T., 2010, Standardy tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych, Białystok.

Tokarz B., 2015, Tłumacz, emocje i przekład, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 9, Poznań, s. 381–394.

Tomaszkiewicz T., 2006, Przekład audiowizualny, Warszawa.

Wątrobiński D., 2017, Komunikacja emocji w tłumaczeniu audiowizualnym. Audiodeskrypcja do filmu „W ciemności” Agnieszki Holland, [w:] Przekład i emocje, Studia o przekładzie, 45, P. Fast (red.), Katowice, s. 170–177.

Wątrobiński D., 2018, Percepcja emocji i interpretacja dzieł malarskich poprzez tłumaczenie audiowizualne – rola audiodeskrypcji w nauce niewidomych uczniów, „Ogrody Nauk i Sztuk”, Wrocław, s. 205–214.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism