Między estetyką a lingwistyką. Koncepcja ewaluacji jakości tłumaczenia według Sigrid Kupsch - Losereit a przekład literacki

Małgorzata Jokiel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2019.011

Abstrakt


Biorąc za punkt wyjścia perspektywę historyczną oraz ewolucję kultury translacji w Polsce od lat 20. XX wieku aż po czasy współczesne, autorka analizuje stopniową zmianę paradygmatu w odniesieniu do roli i znaczenia przekładu literackiego. W dalszej części zostaje podjęta refleksja na temat wybranych lingwistycznych i estetycznych kryteriów oceny jakości przekładu, w celu zbadania, na ile produktywne może okazać się podejście interdyscyplinarne w tym zakresie. Szczegółowej analizie zostają poddane kryteria oceny jakości tłumaczenia zaproponowane przez Sigrid Kupsch-Losereit pod względem możliwości ich zastosowania do przekładów tekstów literackich.


Słowa kluczowe


przekład literacki; krytyka przekładu; kryteria estetyczne i lingwistyczne; kultura translacji; Sigrid Kupsch-Losereit

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk-Garbowska M., 1988, Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki przekładu, Wrocław.

Albrecht J., 2005, Ubersetzung und Linguistik, Tubingen.

Apel F., Kopetzki A., 2003, Literarische Ubersetzung. 2., vollstandig neu bearbeitete Aufl., Stuttgart–Weimar.

Balcerzan E. (red.), 1977, Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–1974. Antologia, Poznań.

Greiner N., 2004, Ubersetzung und Literaturwissenschaft, Tubingen.

Fast P. (red.), 1999, Krytyka przekładu w systemie wiedzy o literaturze, Katowice.

Fast P. (red.), 2000, Komparatystyka literacka a przekład, Katowice.

Jokiel M., 2015, O przekładalności literatury interkulturowej. Dariusz Muszer jako autor i tłumacz, [w:] Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, t. III: Kulturowe, językowe i biograficzne konteksty przekładu literackiego, E. Kujawska-Lis, I. A. Ndiaye (red.), Olsztyn, s. 143–155.

Jokiel M., 2017, Zum Spannungsverhaltnis zwischen asthetischen und linguistischen Qualitatskriterien literarischer Ubersetzungen, [w:] Ubersetzungskritisches Handeln. Modelle und Fallstudien, B. Sommerfeld, K. Kęsicka, M. Korycińska-Wegner, A. Fimiak-Chwiłkowska (red.), Frankfurt am Main, s. 29–42.

Jokiel M., 2018, Zum Wandel translatorischer Normen. 1930 und 1953 als polnische Ubersetzungskontexte von Thomas Manns Der Zauberberg, [w:] Facetten der literarischen Ubersetzung, B. Sommerfeld, J. Bukowska, D. Wątrobiński (red.), Poznań, s. 15–27.

Kaindl K., 2006, Ubersetzungskritik, [w:] Handbuch Translation. 2. Aufl., M. Snell-Hornby, H. Honig, P. Kusmaul, P. A. Schmitt (red.), Tubingen, s. 373–378.

Kaszyński S. H., 2006, W cieniu habsburskich krajobrazów. Trzynaście esejów o literaturze austriackiej, Poznań.

Koller W., 2001, Einfuhrung in die Ubersetzungswissenschaft, 6. Aufl., Wiebelsheim.

Krysztofiak M., 1996, Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań.

Krysztofiak M., 2011, Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego, Poznań.

Krysztofiak M., 2013, Einfuhrung in die Ubersetzungskultur, Frankfurt am Main.

Kupsch-Losereit S., 2008, Vom Ausgangstext zum Zieltext: eine Wegbeschreibung translatorischen Handelns, Berlin.

Lechoń J., 1930, Księga prawdy i czarów, „Wiadomości Literackie”, 34, s. 3.

Legeżyńska A., 1986, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa.

Miller J. N., 1930, „Gunderam ani jedną nie drgnął miną” czyli uwagi o polszczyźnie przekładów, „Wiadomości Literackie”, 40, s. 1.

Nord Ch., 2009, Textanalyse und Ubersetzen. Theoretische Grundlagen, Methoden und didaktische Anwendung einer ubersetzungsrelevanten Textanalyse, 4. Aufl., Tubingen.

Nord Ch., 2011, Funktionsgerechtigkeit und Loyalitat. Theorie, Methode und Didaktik des funktionalen Ubersetzens, Berlin.

Pollak S. (red.), 1975, Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga Druga, Wrocław.

Reis K., 1971, Moglichkeiten und Grenzen der Ubersetzungskritik, Munchen.

Reis K., 1993, Texttyp und Ubersetzungsmethode. Der operative Text, Heidelberg.

Rusinek M. (red.), 1955, O sztuce tłumaczenia, Wrocław.

Salevsky H., 2002, Translationswissenschaft. Ein Kompendium, Frankfurt am Main.

Schultze B., 2004, Kontexte in der literarischen Ubersetzung, [w:] Ubersetzung – Translation – Traduction. 1. Teilband, H. Kittel, A.-P. Frank, N. Greiner, T. Hermans, W. Koller, H. Lambert, F. Paul (red.), Berlin – New York, s. 860–899.

Siever H., 2010, Ubersetzen und Interpretation, Frankfurt am Main.

Sommerfeld B., 2015, Problemfelder der literarischen Ubersetzungsanalyse, Poznań.

Sommerfeld B., 2016, Ubersetzungskritik. Modelle, Perspektiven, Didaktik, Poznań.

Toury G., 1995, Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam– Philadelphia.

Wojtasiewicz O., 1957, Wstęp do teorii tłumaczenia, Wrocław.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism