Przekład polskich i niemieckich nazw szpitali jako nazw instytucji. W poszukiwaniu ekwiwalentów

Magdalena Łomzik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.008

Abstrakt


Artykuł dotyczy problematyki przekładu polskich i niemieckich nazw szpitali w ujęciu onomastyczno-translatorycznym oraz metod wyszukiwania ekwiwalentów dla wybranych nazw niemieckich, np. w słownikach, na podstawie lektury ustaw, opracowań, stron internetowych danej instytucji. Zaprezentowane przykłady mogą sprawiać szczególne trudności przede wszystkim młodym adeptom  zawodu, którzy nie mają jeszcze odpowiedniego doświadczenia w rozwiązywaniu problemów tłumaczeniowych.


Słowa kluczowe


tłumaczenie nazw własnych; nazwy szpitali; narzędzia pracy; rozwiązywanie problemów tłumaczeniowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bach, A., 1952, Die deutschen Personennamen. I. Einleitung. Zur Laut- und Formenlehre, Wortfügung, -bildung und -bedeutung der deutschen Personennamen, Heidelberg.

Bauer, G., 1985, Namenkunde des Deutschen, Bern – Frankfurt am Main – New York.

Breza, E., 1998, „Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją”, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, E. Rzetelska-Feleszko (red.), Warszawa–Kraków, s. 343–361.

Jakus-Borkowa, E., 1987, Nazewnictwo polskie, Opole.

Dahlmanns, K., Kubacki, A.D., 2014, Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem. Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? Kommentierte Übersetzungen zu den Texten aus der Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen, Chrzanów.

Debus, F., 2012, Namenkunde und Namengeschichte. Eine Einführung, Berlin.

Departament Zdrowia, 2015, Funkcjonowanie szpitali klinicznych, KZD – 4101-006/2014, nr ewid. 3/2015/P/14/064/KZD, www.nik.gov.pl/plik/id,9304,vp,11527.pdf (dostęp: 1 kwietnia 2016 r.).

Gałkowski, A., 2011, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź.

Handke, K., 1998, „Nazewnictwo miejskie”, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, E. Rzetelska-Feleszko (red.), Warszawa–Kraków, s. 283–309.

Hansack, E., 2007, Rudolf Šrámek. Beiträge zur allgemeinen Namentheorie, Wien.

Iluk, J., 2000, „Problemy tłumaczenia nazw instytucji publicznych z języka polskiego na język niemiecki i odwrotnie”, [w:] Problemy komunikacji międzykulturowej: lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka, B. Kielar (red.), Warszawa, s. 193–213.

Iluk, J., Kubacki, A.D., 2006, Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych. Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen, Warszawa.

Kautz, U., 2000, Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, München.

Knappová, M., 1996, „Namen von Sachen (Chrematonymie) II”, [w:] Namenforschung. Name Studies. Les noms propres. Ein internationales Handbuch zur Onomastik, t. 2, E. Eichler (red.), Berlin – New York, s. 1567‒1572.

Kosyl, C., 2003, „Chrematonimia”, [w]: Słowiańska onomastyka. Encyklopedia, t. 2, E. Rzetelska-Feleszko (red.), Warszawa–Kraków, s. 103–115.

Mańczak, W., 2001, „Najstarszy i największy problem onomastyki: istota nazw własnych”, [w:] Toponimia i oronimia, A. Cieślikowa (red.), Kraków, s. 25–30.

Nord, B., 2002, Hilfsmittel beim Übersetzen. Eine empirische Studie zum Rechercheverhalten professioneller Übersetzer, Frankfurt am Main – Bern – Bruxelles – New York.

Reiss, K., Vermeer, H.J., 1984, Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Linguistische Arbeiten 147, Tübingen.

Siewert, K., 2013, „Rozwijanie kompetencji pozyskiwania informacji w dydaktyce przekładu na przykładzie pracy ze słownikami i tekstami paralelnymi”, [w:] Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t. 8, s. 211–226.

Snell-Hornby, M., 1990, „«Slippery when wet»: Paralleltexte als Übersetzungshilfe”, [w:] Der Deutschunterricht, nr 1, s. 10–16.

Umińska-Tytoń, E., 2012, „Dynamika zmian nazewniczych – na przykładzie nazw łódzkich szpitali”, [w:] W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych, I. Łuc, M. Pogródek (red.), Katowice, s. 227–345.

Vermeer, H.J., 1989, „Wörterbücher als Hilfsmittel für unterschiedliche Typen der Translation”, [w:] Wörterbücher, Dictionaries, Dictionnaires: Ein internationales Handbuch der Lexikographie, F.J. Hausmann (red.), Berlin, s. 171–174.

Vladimirovna Vasil‘eva, N., 2004, „Institutionsnamen”, [w:] Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik, A. Brendler, S. Brendler (red.), Hamburg, s. 605–621.

Błażek, A., Rapti, A., Schaeder, B., 2010, Unilex. Universitätswörterbuch Deutsch-Polnisch Słownik uniwersytecki niemiecko-polski, Warszawa.

Czerska, U., Walewski, S., 2005, Großwörterbuch Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch, Berlin.

Dargacz, A., 2007, Wielki słownik niemiecko-polski Pons, Warszawa.

Drabik, L., 2012, Słownik wyrazów obcych z przykładami i poradami, Warszawa.

Dubisz, S., 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 2 i 3, Warszawa.

Piprek, J., Ippoldt, J., 2001, Wielki słownik niemiecko-polski, Warszawa.

Scholze-Stuberecht, W. (red.), 1999, Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden, Mannheim i in.

Wahrig-Burfeind, R., 2008, Wahrig Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Gütersloh i in.

Wenzel, F. (red.), 2005, Wörterbuch der deutschen Sprache, Gütersloh.

Wiktorowicz, J., Frączek, A., 2010, Wielki słownik niemiecko-polski. Großwörterbuch Deutsch-Polnisch, Warszawa.

Wiktorowicz, J., Frączek, A., 2010, Wielki słownik polsko-niemiecki, Großwörterbuch Polnisch-Deutsch, Warszawa.

www.diki.pl

www.pl.bab.la

www.wikipedia.pl

www.wikipedia.de

www.wissen.de

www.translatica.pl

Gesetz über die Universitätsklinika Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm z 15 września 2005 r. (GBl. 2005, 625).

Gesetz über die Universitätsklinika des Freistaates Bayern (Bayerisches Universitäts-klinikagesetz – BayUniKlinG) z 23 maja 2006 r. (GVBl S. 285, BayRS 2210-2-4-K).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991 Nr 91 poz. 408).

Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz.U. z 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.).

Statut Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. www.skpp.edu.pl/statut_dokumenty.html (dostęp: 13 marca 2016 r.).

www.formumtlumaczy.pl

www.pl.globtra.com

www.klinikum-westfalen.de/Inhalt/Mitarbeiter_Karriere/Szkolenie_specjalistyczne/index.php (dostęp: 1 kwietnia 2016 r.).

www.klinikum-goerlitz.org/pflegedienst/case-management/case-management-international/odpowiedzi-na-pytania/ (dostęp: 1 kwietnia 2016 r.).

www.proz.com/kudoz/german_to_polish/medical_general/5623060-klinikum_der_maximalversorgung.html (dostęp: 1 kwietnia 2016 r.).
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism