Aspekty tłumaczenia neologizmów niemieckich z końca XX wieku na język polski

Sylwia Firyn

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.002

Abstrakt


Artykuł prezentuje efekty badań na tłumaczeniami neologizmów niemieckich z ostatniego dziesięciolecia XX wieku na język polski. Zanalizowano 42 leksemy, które podzielono na leksemy odnoszące się do obszaru większego niż obszar Niemiec oraz leksemy nazywające zjawiska typowo niemieckie. Tłumaczenie drugiej grupy okazało się trudniejsze z powodu problemów z uwzględnieniem cech stylistycznych, szczególnie zaś ewaluatywnych. Autorka omawia krytycznie tłumaczenia tychże neologizmów w słownikach niemiecko-polskich i proponuje własne polskie odpowiedniki.


Słowa kluczowe


zapożyczenia; germanizmy; współczesny język polski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


al-Wadi, D., 2013, Zwergentechnologie, Alphamädchen, zurückleaken. Verdeckte neue Wörter des Neologismenwörterbuchs besser zugänglich machen, [w:] Sprachreport, nr 3, s. 16–24.

Biaduń-Grabarek, H., 1988, Zur graphematisch-phonologischen Assimilation des deutschen Wortschatzes an das polnische Sprachsystem, [w:] Wissenschaftliche Zeitschrift der PH Güstrow, nr 26, s. 53–60.

Bußmann, H., 1990, Lexikon der Sprachwissenschaft, wyd. 2, Stuttgart.

Conrad, R. (red.), 1985, Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini, Leipzig.

Grabarek, J., 1986, Zur Auflösung der Nulläquivalenz im nominalen Bereich bei der Translation aus dem Deutschen ins Polnische, [w:] Studia Germanica Posnaniensia, nr 15, Poznań, s. 36–49.

Grabias, S., 1981, O ekspresywności języka: ekspresja a słowotwórstwo, Lublin.

Grabias, S., 2003, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

Herberg, D., 2000, „Neologismen der Neunzigerjahre”, [w:] Neues und Fremdes im deutschen Wortschatz. Aktueller lexikalischer Wandel, G. Stickel (red.), Berlin – New York, s. 89–104.

Herberg, D., 2002, Kurzzeitwörter oder: Der atmende Wortschatz, [w:] Archaismen – Archaisierungsprozesse – Sprachdynamik, U. Kramer (red.), Frankfurt am Main, s. 11–24.

Herberg, D., 2002, Neologismen in der deutschen Gegenwartssprache. Probleme ihrer Erfassung und Beschreibung, [w:] Deutsch als Fremdsprache, nr 4, s. 125–200.

Schippan, Th., 1992, Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache, Tubingen. Smołkowa, T., 2001, Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Kraków.

Steffens, D., 2009, 20 Jahre Mauerfall- Zur Wortschatzentwicklung seit der Wendezeit, [w:] Deutsche Sprache, nr 2–3, s. 148–167.

Steffens, D., 2011, Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg – Das erste größere Neologismenwörterbuch für das Deutsche, [w:] Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte, L. Zieliński, K.-D. Ludwig, R. Lipczuk (red.), Frankfurt am Main, s. 69–80.

Steffens, D., al-Wadi, D., 2013, Neuer Wortschatz. Neologismen im Deutschen 1991–2010, t. 1–2, Mannheim.

Tellenbach, E., 2002, Neologismen der neunziger Jahre. Vom Textkorpus zur Datenbank, [w:] Das Wort im Text und Wörterbuch, I. Berz, U. Fix, G. Lerchner (red.), Leipzig, s. 105–118.

Welke, K., Sauer, W.W., Gluck, H., 1992, Die deutsche Sprache nach der Wende, Hildesheim – New York.

NW – Herberg, D., Kinne, M., Steffens, D., Tellenbach, E., Wadi, D., Neuer Wortschatz: Neologismen der 90er Jahre im Deutschen, Berlin 2004.

DUW – DUDEN: Deutsches Universalwörterbuch, wyd. 8, Berlin 2015.

DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache mit etymologischen Wörterbuch, Thesaurus, Wortprofil, Textkorpora, www.dwds.de (dostęp: 10 czerwca 2017 r.).

WSNP – Wielki słownik niemiecko-polski, J. Wiktorowicz, A. Frączek (red.), Warszawa 2010.

PONS – PONS Online- Wörterbuch Deutsch-Polnisch, de.pons.com (dostęp: 11 czerwca 2017 r.).

Zapożyczenia językowe, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapożyczenia_językowe (dostęp: 8 czerwca 2017 r.).

Neologizmy i ich rodzaje, słowniki-tematyczne/3663/neologizmy-i-ich-rodzaje/ (dostęp: 12 czerwca 2017 r.).

Dom pasywny, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dom-pasywny;3893602.html (dostęp: 4 czerwca 2017 r.).
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism