10 lat działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości. Próba podsumowania

Artur Dariusz Kubacki, Jan Gościński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2017.012

Abstrakt


Celem artykułu jest próba podsumowania działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości z perspektywy jej dziesięcioletnich doświadczeń. W części teoretycznej omówimy ramy prawne funkcjonowania i procedurę postępowania Komisji oraz rodzaje wydawanych przez nią kar. W części praktycznej przeprowadzimy analizę ilościową i jakościową przypadków, które były dotychczas rozpoznawane na rozprawach prowadzonych przed Komisją. Analiza ta pozwoli na wyodrębnienie różnych typów błędów popełnianych przez tłumaczy przysięgłych. W centrum zainteresowania znajdą się błędy merytoryczne tłumaczy przysięgłych, zwłaszcza te, które wywołały lub mogły wywołać negatywne skutki prawne. Na koniec wskażemy planowane zmiany legislacyjne dotyczące działalności KOZ.


Słowa kluczowe


etyka; komisja dyscyplinarna; odpowiedzialność zawodowa; tłumacz przysięgły

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biel, Ł., 2011, Jakość przekładu prawnego i prawniczego w świetle normy europejskiej PN-EN 15038 oraz hipotezy uniwersaliów translatorycznych, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, M. Krajewska, L. Zieliński (red.), nr 6, s. 13–28.

Cieślik, B., Laska, L., Rojewski, M., 2014, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty, 2. wydanie, Warszawa.

Dostatni, G., 2005, Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Kaczocha, M., Mazuryk, M., 2011, Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Komentarz, Warszawa.

Kubacki, A.D., 2008, „Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych”, [w:] Język, komunikacja, informacja, t. 3, P. Nowak, M. Nowakowski (red.), Poznań, s. 149–161.

Kubacki, A.D., 2012, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Kubacki, A.D., 2014a, „Tłumacz przysięgły w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości”, [w:] Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, z. 4 (15), Kraków, s. 46–64.

Kubacki, A.D., 2014b, „Błąd krytyczny w tłumaczeniach poświadczonych”, [w:] Translationsforschung: Methoden, Ergebnisse, Perspektiven. Studia Translatorica, vol. 5, I. Bartoszewicz, A. Małgorzewicz (red.), Wrocław–Dresden, s. 49–58.

Kubacki, A.D., Gościński, J., 2015, „What Are Sworn Translators Punished For? 10 Years of Operation of the Commission for Professional Accountability of Sworn Translators at the Minister of Justice”, [w:] Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication, vol. 23, Poznań, s. 7–17.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, Dz.U. z 2005 r. nr 15, poz. 132.

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, Dz.U. z 2004 r. nr 273, poz. 2702. Zieliński, J., 2010, „Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości z działalności w 2009 r.”, [w:] Biuletyn TEPIS, nr 71, s. 15–18.

Zieliński, J., 2011, „Sprawozdanie z działalności w 2010 roku Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości”, [w:] Biuletyn TEPIS, nr 74, s. 9–12.

Zieliński, J., 2012, „Sprawozdanie z działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2011 roku”, [w:] Biuletyn TEPIS, nr 77, s. 15–20.

Zieliński, J., 2013, „Sprawozdanie z działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości za 2012 rok”, [w:] Biuletyn TEPIS, nr 78, s. 12–16.

Zieliński, J., 2014, „Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości za 2013 rok”, [w:] Biuletyn TEPIS, nr 81, s. 40–43.

Zieliński, J., 2015, „Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości za 2014 rok”, [w:] Biuletyn TEPIS, nr 82, s. 39–44.

http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/iii-transza (dostęp: 18 lipca 2015 r.).

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych, Zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego stosowane przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości, http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/komisja-odpowiedzialnoscizawodowej-tlumaczy-przysieglych-koz (dostęp: 18 lipca 2015 r.).
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism