Wiktor hr. Baworowski. Bibliofil i tłumacz

Markus Eberharter

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2017.006

Abstrakt


Wiktor hr. Baworowski (1826–1894) znany jest jako galicyjski bibliofil i założyciel biblioteki swojego imienia. Niniejszy artykuł przypomina jego sylwetkę jako tłumacza, autora przekładów ważnych XIX-wiecznych pisarzy, takich jak Christoph Martin Wieland, Lord Byron lub Victor Hugo. Po krótkim zarysie biografii oraz socjalizacji językowej i literackiej Baworowskiego artykuł szczegółowo omawia niepublikowany dotychczas tekst Baworowskiego O tłumaczeniach, obszerną refleksję na temat istoty i historii przekładu literackiego w Polsce. Ostatnia część tekstu przedstawia recepcję przekładów Baworowskiego przez ówczesną krytykę literacką oraz próbuje dać odpowiedź na pytanie, na ile jego praca przekładowa oraz bibliofilsko-kolekcjonerska wyrosły ze zbieżnych intencji. 


Słowa kluczowe


Wiktor Baworowski; przekład literacki XIX wieku; historia przekładu (Polska); tłumacz (biografia)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balcerzan, E., Rajewska, E. (red.), 2007, Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–2005. Antologia, Poznań.

Barycz, H., 1963, Wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich. Studia i sylwety z życia umysłowego Galicji XIX w., Kraków.

Baworowski, W., 1856, Odwiedziny u Mickiewicza, „Nowiny”, nr 41, s. 326–327, nr 42, s. 334 i nr 43, s. 341.

Baworowski, W., 1888, Notatka o liście A. Mickiewicza do J. N. Kamińskiego, „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza”, r. 2, s. 153–154.

Baworowski, W., b. r./a, Notatka o Wiktorze Baworowskim, rękopis Biblioteki Jagiellońskiej sygn. 6161 III (http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata-?id=284462&from=&dirids=1 &ver_id=&lp=9&QI=; dostęp: 20 sierpnia 2017 r.).

Baworowski, W., b. r./b, O tłumaczeniach, rękopis Lwowskiej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy zesp. 4, sygn. 1537 (http:// http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/view_fond.php; dostęp: 30 czerwca 2016 r.).

Baworowski, W., b. r./c, O tłumaczeniach – kopja, rękopis Lwowskiej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy zesp. 4, sygn. 1535 (http:// http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/view_fond.php; dostęp: 30 czerwca 2016 r.).

„Baworowski Wiktor (1826–1894)”, 1968, [w:] Bibliografia Literatury Polskiej Nowy Korbut, t. 7: Romantyzm, E. Aleksandrowska i in. (red.), Warszawa, s. 138–139.

„Baworowski hr. Wiktor”, 1989, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 1, W. Konopczyński i in. (red.), Wrocław i in., s. 368–370.

Byron, G. G., 1863, Don Żuan Lorda Bajrona. Pieśń pierwsza, przeł. przez Wiktora z Baworowa, Tarnopol.

Byron, G. G., 1879, Don Żuan. Pieśń druga, trzecia i czwarta. Opowiadanie o haidzie, przeł. Wiktor z Baworowa, Tarnopol.

Chamera-Nowak, A., 2008, Zarys problematyki dotyczącej biblioteki fundacji Wiktora hr. Baworowskiego, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, nr 18/19, s. 55–64.

Dębicki, L., 1906, Portrety i sylwetki z dziewiętnastego stulecia. Serya II, Kraków.

Don Żuan Lorda Bajrona. Pieśń pierwsza przełożona przez Wiktora z Baworowa, 1863, „Czas”, nr 208, s. 1–2.

Dybiec, J., 2004, Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795–1918, Kraków.

Hahn, W., 1946, Henryk Sienkiewicz i Wiktor Baworowski, „Nauka i Sztuka, nr 7–8, s. 180–182.

Jezierski, F., 1879, „Don Żuan Bajrona”, [w:] Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi, t. 2, s. 473–479.

Kraszewski, J. I., 1877, Wiktor hr. Baworowski, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 68, s. 225–227.

Lasocka, B., 1972, Jan Nepomucen Kamiński, Warszawa.

Nadolski, B., 1934, Stosunki Ujejskiego i Sienkiewicza z Baworowskim, „Ruch Literacki”, nr 5, s. 140–142.

Piłat, S., 1853, Nowe dzieło, „Dziennik Literacki”, nr 11, s. 86–87.

Sadkowski, W., 2013, Odpowiednie dać słowu słowo, Toruń.

Schiller, F., 1954, Ballady. Wybór, Warszawa.

Sienkiewicz, H., 1951, Dzieła, t. LV, J. Krzyżanowski (red.), Warszawa.

Tarnowski, S., 1883, „Don Juan” Byrona w polskich tłumaczeniach, „Czas”, nr 180, s. 1–2, nr 182, s. 1 oraz nr 184, s. 1–2.

Wiktor hr. Baworowski, 1894b, „Kraj”, nr 48, s. 16.

Zipper, A., 1887, Notatki literacko-artystyczne, „Gazeta Lwowska”, nr 229, s. 4.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism