Tłumaczenie: asercja czy sugestia?

Beata Śmigielska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2014.015

Abstrakt


W artykule autorka stawia pytanie, czym powinno być tłumaczenie: tłumaczeniem asercji czy sugestii, i jakie są granice swobody tłumacza, kiedy kończy się tłumaczenie tekstu, a zaczyna się jego indywidualna interpretacja. Pierwsza część artykułu jest poświęcona krótkiemu przedstawieniu pojęć asercji i sugestii w ujęciu logicznym. W drugiej części, na podstawie przykładów zaczerpniętych z książki Alberta Camusa Obcy (L’étranger), autorka wskazuje na popełnione błędy w tłumaczeniu z języka francuskiego na język polski, polegające na przetłumaczeniu przez tłumacza nie tego, co zostało powiedziane przez autora tekstu w oryginale (czyli asercji), lecz tego, co jest jedynie sugestią mogącą wypływać z konkretnych wypowiedzi.


Słowa kluczowe


interpretacja; swoboda tłumacza; przekład literacki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banyś, W., 1986, „Implications actualisationnelles des predicats et structure theme-rheme. A propos des ≪si – verbes≫ (positifs) a la Karttunen”, [w:] Linguistica Silesiana, nr 8, s. 87–112.

Banyś, W., 2000, Systeme de si en francais moderne. Esquisse d’une approche cognitive, Katowice.

Bogusławski, A., 2011, „Asercja ma imię – nie jedno”, [w:] Prace Filologiczne, t. LX, Warszawa, s. 37–47.

Camus, A., 1942, L’etranger, Paris.

Camus, A., 1985, Obcy, tłum. M. Zenowicz, Warszawa.

Catford, J.C., 1965, A linguistic theory of translation, London.

Ducrot, O., 1989, Topoi et sens”, [w:] Langages et signification, 9e Colloque d’Albi, Universite de Toulouse Le Mirail, s. 1–22.

Ducrot, O., 1998, Dire et ne pas dire. Principes de semantique linguistique, Paris.

Edwards, A.D., 1957, Language in culture and class, London.

Frege, G., 1879, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reines Denkens, Halle.

Grice, H.P., 1989, „Logic and Conversation”, [w:] Studies in the Way of Words Cambridge, Massachusetts–London, s. 22–40.

Karolak, S., 1984, „Składnia wyrażeń predykatywnych”, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Z. Topolińska (red.), Warszawa, s. 11–210.

Karolak, S., 2007, Składnia francuska o podstawach semantycznych, Kraków.

Levinson, S., 2010, Pragmatyka, tłum. T. Ciecierski, K. Stachowicz, Warszawa.

Newmark, P., 1981, Approaches to translation, Oxford.

Newmark, P., 1988, A textbook of translation, New York–London.

Newmark, P., 2009, „The linguistic and communicative stages in translation theory”, [w:] The Routledge companion to translation studies, J. Munday (red.), Abingdon–New York, s. 20–35.

Nida, E.A., 1971, Semantic components in translation theory, Cambridge.

Pieńkos, J., 1993, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa.

Pieńkos, J., 2003, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków.

Savory, T., 1969, The art of translation, London.

Śmigielska, B., 2007, „Assertion et suggestion dans les relations synonymiques”, [w:] Neophilologica, nr 19, Katowice, s. 204–216.

Tokarz, M., 1993, Elementy pragmatyki logicznej, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism