Wyjść poza tekst – projekt tłumaczeniowy jako narzędzie samooceny i autorefleksji w dydaktyce przekładu specjalistycznego

Joanna Dybiec-Gajer

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2011.011

Abstrakt


Artykuł wpisuje się w nurt badań nad zagadnieniami jakości i oceny tłumaczenia. Główny problemem badawczy koncentruje się wokół pytania dotyczącego rozumienia tych pojęć, szczególnie w dydaktyce przekładu pisemnego w kształceniu uniwersyteckim. Punkt wyjścia stanowi krótki przegląd terminologiczny i wniosek o przewadze ujęć tekstologicznych. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji dydaktycznej – projektu tłumaczeniowego, w realizacji którego zaproponowano podejście do oceny odchodzące od dominującego zorientowania na produkt, które koncentruje się na ocenie gotowego tekstu przekładu. Natomiast zorientowanie na proces przenosi punkt ciężkości na etapy prowadzące do powstania tłumaczenia. Szerokie możliwości uwrażliwienia na proces przekładu stwarza projekt tłumaczeniowy, którego konkretna realizacja w czasie zajęć, a także jego zalety i wady zostaną omówione w artykule.


Słowa kluczowe


ewaluacja przekładu; proces tłumaczenia; przekład tekstów specjalistycznych; projekt tłumaczeniowy; EMT

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baker, M. (red.), 1998, Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London–New York.

Biel, Ł., 2011, „Training translators or translation service providers? EN 15038:2006 standard of translation services and its training implications”, The Journal of Specialised Translation, Issue 16, s. 61–76.

Dąmbska-Prokop, U., 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.

Delisle, J. i in., 2006, Terminologia tłumaczenia, red. i adapt. T. Tomaszkiewicz, Poznań.

Dybiec-Gajer, J., 2012, „Czy terminologia to największe wyzwanie dla tłumacza? Trudności przekładu uwierzytelnionego i jego oceny – perspektywa dydaktyczna”, [w:] Przekład: teorie – terminy – terminologia, M. Piotrowska, J. Dybiec-Gajer (red.), Kraków, s. 79–90.

Gambier, Y., „Competences for professional translators”, http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/key_documents/emt_competences_translators_en.pdf (dostęp: 29 marca 2010 r.).

House, J., 1998, „Quality of translation”, [w:] Routledge Encyclopedia of Translatio Studies, M. Baker (red.), London–New York, s. 197–200.

House, J., 2001, „Translation Quality Assessment: Linguistic Description versus Social Evaluation”, Meta. Evaluation: Parameters, Methods, Pedagogical Aspects, vol. 46, no. 2, H. Lee-Jahnke (red.), Montreal, s. 243–257.

Kościałkowska-Okońska, E., 2008, „Kryteria jakości w ewaluacji przekładu ustnego”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t. 3/4, L. Zieliński, E. Kościałkowska-Okońska (red.), Toruń, s. 105–116.

Piotrowska, M., 2007, Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego, Kraków.

Shuttleworth, M., Cowie M., 1997, Dictionary of Translation Studies, Manchester.

Sin-wai, Ch., 2004, Dictionary of Translation Technology, Hong Kong.

Szczęsny, A., 2008, „Czy można się uczyć na (cudzych) błędach? Z problematyki nauczania tłumaczenia pisemnego”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t. 3/4, L. Zieliński, E. Kościałkowska-Okońska (red.), Toruń, s. 297–314.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism