Interdyskursywność w przekładzie tekstów specjalistycznych

Barbara Walkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2011.008

Abstrakt


Autorka artykułu podejmuje problematykę przekładu tekstów specjalistycznych przez pryzmat założeń francuskiej teorii analizy dyskursu. Ukazuje kluczową rolę kompetencji dyskursywnej, umożliwiającej tłumaczowi przekład tekstów bezekwiwalentowych z zachowaniem ekwiwalencji na poziomie właściwych kulturze docelowej norm dyskursywnych, w oparciu o interdyskursywne zjawisko podobieństwa rodzinnego.


Słowa kluczowe


przekład tekstów specjalistycznych; interdyskursywność; francuska teoria analizy dyskursu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamzik, K., 2009, „Główne zagadnienia tekstologii kontrastywnej”, [w:] Lingwistyka tekstu w Niemczech, Z. Bilut-Homplewicz i in. (red.), tłum. M. Smykała, Wrocław, s. 211–258.

Bartmiński, J., Niebrzegowska-Bartmińska, S., 2009, Tekstologia, Warszawa.

Beaugrande de, T., Dressler, W.U., 1990, Wstęp do lingwistyki tekstu, Warszawa.

Biłas-Pleszak, K., Sujkowska-Sobisz, K., 2009, „Interkulturowość w polskiej lingwistyce tekstu – rekonesans badawczy”, [w:] Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała (red.), Wrocław, s. 206–218.

Charaudeau, P., Maingueneau, D., 2002, Dictionnaire d’analyse du discours, Paryż.

Duszak, A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa.

Even-Zohar, I., 2007, „Teoria polisystemów”, [w:] Przestrzenie teorii, t. 7, A. Krajewska (red.), tłum. K. Lukas, Poznań, s. 374–366.

Fornelski, P., 1995, „Kontekstualizacja przekładu. Między mitem wierności a zdradą”, [w:] Między oryginałem a przekładem I, J. Konieczna-Twardzikowa i in. (red.), Kraków, s. 21–30.

Grochowski, G., 2000, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław.

Grucza, S., 2004, Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, Warszawa.

Grzmil-Tylutki, H., 2007, Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu, Kraków.

Jopek-Bosiacka, A., 2006, Przekład prawny i sądowy, Warszawa.

Kielar, B.Z., 2003, Zarys translatoryki, Warszawa.

Labocha, J., 2008, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków.

Loewe, I., 2007, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice.

Loewe, I., 2009, „Intertekstualność to już mało! O karierze prefiksu «inter-» we współczesnej humanistyce”, [w:] Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech, Z. Bilut-Homplewicz i in. (red.), Wrocław, s. 219–232.

Malinowska, E., 2000, „O stałości i zmienności gatunków urzędowych”, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja I. Piękno mowy wielorakie, D. Ostaszewska (red.), Opole, s. 74–85.

Malinowska, E., 2001, Wypowiedzi administracyjne – struktura i pragmatyka, Opole.

Nycz, R., 1990, „Jakoś inaczej”, [w:] Teksty drugie, nr 1.

Ostaszewska, D., 2009, „Genologia lingwistyczna jako subdyscyplina współczesnego językoznawstwa”, [w:] Polska genologia lingwistyczna, D. Ostaszewska, R. Cudak (red.), Warszawa, s. 11–39.

Rastier, F., 2007, „La traduction: interprétation et genèse du sens”, www.revue-texto.net/Lettre/Rastier_Traduction.pdf (dostęp: 20 marca 2010 r.).

Walkiewicz, B., 2009a, „Entre la bidimension et la tridimension ou de l’architecture d’un texte sur l’architecture”, [w:] Synérgies Pologne, nr 6, vol. II, T. Muryn (red.), Kraków, s. 167–174.

Walkiewicz, B., 2009b, „O barierach kulturowych w przekładzie tekstów specjalistycznych”, [w:] Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, t. 5, J. Pleciński, M. Pławski (red.), Toruń, s. 213–225.

Walkiewicz, B., 2010a, „Interferencja w przekładzie tekstów specjalistycznych. Redefinicja pojęć”, [w:] Tłumacz wobec problemów kulturowych, M. Piotrowska (red.), Kraków, s. 123–129.

Walkiewicz, B., 2010b (w druku), „Entre la textualité ou l’hypertextualité ou de la structure d’un projet d’architecture”.

Walkiewicz, B., 2011, „Między formą a normą, czyli o identyfikacji dyskursywnej w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych”, [w:] Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru, J. Kasperska, A. Żuchelkowska (red.), Poznań, s. 153–172.

Witosz, B., 2005, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice.

Wojtak, M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism