Znaczenie przekładu aktów prawnych Unii Europejskiej dla polskiego kontekstu kulturowego i dyskursu społeczno-politycznego

Katarzyna Waszczuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2008.017

Abstrakt


Niniejszy artykuł traktuje o przekładzie aktów prawnych Unii Europejskiej na język polski i jego znaczeniu dla polskiego kontekstu kulturowego i dyskursu społeczno-politycznego. Artykuł jest podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczy prawnych i społecznych aspektów przekładu aktów UE na język polski, druga obejmuje zagadnienia lingwistyczne związane z powstawaniem takich przekładów w oparciu o fragmenty jednego z unijnych zaleceń w wersjach angielskiej i polskiej.


Słowa kluczowe


przekład prawny; kontekst kulturowy; kontekst społeczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barcz, J., 2006, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa.

Bralczyk, J., 2001, „Język polski aktów prawnych”, [w:] Tłumaczenie acquis communautaire na język polski. Materiały z konferencji w Warszawie 20 kwietnia 2001 roku, oprac. M. Rzewuska, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, s. 20–25.

Czarnota, B., 2001, „Język polski jako nowy język urzędowy UE – perspektywy”, [w:] Tłumaczenie acquis communautaire na język polski. Materiały z konferencji w Warszawie 20 kwietnia 2001 roku, oprac. M. Rzewuska, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, s. 26–29.

Jopek-Bosiacka, A., 2006, Przekład prawny i sądowy, Warszawa.

Lipiński, K., 2006, Vademecum tłumacza, Kraków.

Niklewicz, K., 2001, „Prasa regionalna coraz więcej pisze o Unii Europejskiej”, Gazeta Wyborcza z 11 kwietnia 2001 roku.

Rzewuska, M., 2001, Tłumaczenie acquis communautaire, Biuletyn Analiz UKiE, Warszawa, http://www.rcie.lodz.pl/info/dokumenty/05_opracowania/analizy/analiza_6_9.pdf (pobrano w styczniu 2007 roku).

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18 grudnia 2006 roku „W sprawie mobilności transnarodowej we Wspólnocie w celach edukacji i szkolenia: Europejska Karta na rzecz Jakości Mobilności (2006/961/ WE)”, dokument dostępny na stronach portalu prawnego Unii Europejskiej – http://eur-lex.europa.eu. Numer Celex dokumentu: 32006H0961.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism