Od wierności do śmieszności. Kilka uwag o tłumaczeniu nazw własnych polskich szkół wyższych na język angielski

Lech Zieliński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2006.018

Abstrakt


Autor przeprowadza analizę tłumaczeń na język angielski nazw szkół wyższych, działających w Polsce. Główne źródło stanowią strony internetowe poszczególnych uczelni. W pierwszej części artykułu przedstawiono krótko metodę badania i zarysowano główny kierunek analizy, którym są tłumaczenia nazw uczelni z grupą wyrazową wyższa szkoła. W drugiej części autor przytacza sugestie, dotyczące tłumaczenia nazw własnych, zawarte w Kodeksie Polskiego Tłumacza Sądowego, odnosząc je do własnego obszaru badań. W części trzeciej przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań, z których wynika rażący brak spójności w tłumaczeniu nazw tych samych typów szkół. W konkluzji autor wskazuje na konieczność wprowadzenia jednolitego tłumaczenia poszczególnych typów szkół.

Słowa kluczowe


tłumaczenie; tłumaczenie nazw szkół wyższych; szkoła wyższa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan Paweł II, 2005, Pamięć i tożsamość, Kraków.

Kierzkowska, D., 1991, Kodeks Tłumacza Sądowego, Warszawa.

Neubert, A., 1994, Translatorische Relativität, [w:] Übersetzungswissenschaft eine Neuorientierung, red. M. Snell-Hornby, Tübingen–Basel, s. 85–105.

Tezaurus terminologii translatorycznej, 1993, red. J. Lukszyn, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism