Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Rocznik Przekładoznawczy” jest recenzowanym, punktowanym periodykiem skupionym wokół teorii, praktyki i dydaktyki przekładu. Stanowi platformę wymiany myśli między tłumaczami praktykami, dla których wykonywanie tłumaczeń jest działalnością przede wszystkim zarobkową, a pracownikami naukowo-dydaktycznymi, zajmującymi się problematyką translacji również, a czasem przede wszystkim, od strony teoretycznej.

Struktura czasopisma ma charakter trójczłonowy. Na pierwszą część /„Artykuły i rozprawy”/ składają się teksty, dotyczące teorii, praktyki i dydaktyki przekładu oraz artykuły recenzyjne.

Druga część /„Przekłady”/ obejmuje tłumaczenia artykułów przekładoznawczych. W tej części pragniemy prezentować czytelnikom najciekawsze światowe ustalenia współczesnej translatologii, jak i te koncepcje klasyczne, które dotąd nie doczekały się przekładu na język polski.

Ostatnia część pisma /„Varia”/ ma charakter otwarty. Publikujemy w niej m.in. omówienia książek, sprawozdania, komunikaty, noty, im memoriam itd.

Pismo jest wydawane w formie drukowanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale znajduje się również na Akademickiej Platformie Czasopism. Dzięki wejściu na Platformę możliwy jest bezpłatny dostęp do wszystkich publikacji. 

Obecnie z „Rocznikiem Przekładoznawczym” związani są przedstawiciele czterech filologii: germańskiej, angielskiej, słowiańskiej i romańskiej. Do tej pory opublikowanych zostało 13 numerów czasopisma.

 

Działy

Teoria i praktyka przekładu

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Dydaktyka przekładu

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje i sprawozdania

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Od redakcji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły recenzyjne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przekłady

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Varia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Artykuły nadesłane do „Rocznika Przekładoznawczego” podlegają wstępnej ocenie przez redakcję czasopisma. Prace, które nie spełniają wymogów językowych, merytorycznych lub formalnych są odrzucane, natomiast prace przygotowane bez uwzględnienia wymogów technicznych – odsyłane do autorów z prośbą o korektę. Następnie do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, reprezentowanej przez autora/autorów.

W przypadku, gdy ocena recenzentów jest rozbieżna, powoływany jest trzeci recenzent, którego opinia ma charakter wiążący. W procedurze oceniania stosowany jest model podwójnej anonimowości (tzw. „double-blind review process”). Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do druku bądź jego odrzucenie. Jeżeli decyzja jest pozytywna, ale recenzent uważa za konieczne wprowadzenie poprawek w tekście, autor jest zobowiązany ustosunkować się do jego uwag. Wyjątek od powoływania dwuosobowego zespołu recenzentów dotyczy sytuacji, gdy problematyka tekstu stanowi przedmiot badań bardzo wąskiej grupy specjalistów – wówczas decyzję o publikacji redakcja może podjąć na podstawie opinii jednego recenzenta.

Artykuł recenzyjny powinien zawierać krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej, wydanej w tym samym roku, co planowany numer, bądź w ciągu dwóch lat poprzedzających (np. nr 14 /2019 – książki wydane w latach 2017–2019). Do oceny artykułu recenzyjnego powołuje się jednego recenzenta spoza jednostki reprezentowanej przez autora/autorów tekstu.

Tłumaczenia nadsyłane do działu “Przekłady” nie podlegają ocenie pod względem prezentowanych treści, gdyż tekst źródłowy przeszedł już odpowiednią procedurę w innym kraju. Redakcja powołuje jednak kompetentną osobę do oceny jakości samego przekładu.


 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Rada Naukowa

 • Irina Adelgejm (Российская академия наук, Rosja)
 • Gerd Antos (Uniwersytet Halle, Niemcy)
 • Cezary Bronowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Stanisław Góźdź-Roszkowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Józef Grabarek (Uniwersytet Gdański)
 • Ewa Gumul (Uniwersytet Śląski)
 • Artur Dariusz Kubacki (Uniwersytet Pedagogiczny)
 • Czesław Łapicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • Anna Małgorzewicz (Uniwersytet Wrocławski)
 • Alison Elizabeth Martin (University of Reading, Wielka Brytania)
 • Makiko Mizuno (Kinjo Gakuin University, Nagoja Japonia)
 • Alicja Pisarska (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • Michael Schreiber (Uniwersytet Mainz, Niemcy)
 • Dorota Śliwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Elżbieta Muskat-Tabakowska (Uniwersytet Jagielloński)
 • Anne Wagner (Université Lille, Francja)
 • Zenon Weigt (Uniwersytet Łódzki)
 • Lew Zybatow (Uniwersytet Innsbruck, Austria)

 

Lista Recenzentów

Imię i nazwisko recenzenta

E –mail

Afiliacja

Język

prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska

mag@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

angielski

dr hab. Anna Bączkowska

anna.baczkowska@cm.umk.pl

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (CM)

angielski

dr hab. Paweł Bąk, prof. UR

wort.pb@wp.pl

Uniwersytet Rzeszowski

niemiecki

dr Adam Bednarczyk

a_bed@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 japoński

prof. dr hab. Anna Bednarczyk

anbednar@o2.pl

Uniwersytet Łódzki

rosyjski

dr hab. Iwona Benenowska, prof. UKW

ibene@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 polski

dr hab. Ingeborga Beszterda, prof. UAM

borging@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

włoski

prof. dr hab. Edward Białek

edward.bialek@uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski

niemiecki

dr hab. Łucja Biel

l.biel@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

angielski

dr hab. Agnieszka Brajerska-Mazur

a.bm@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

angielski

dr Władysław Chłopicki

chlopicki@gmail.com

Uniwersytet Jagielloński

angielski

dr Marta Chaszczewicz-Rydel

marta.chaszczewicz-rydel@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski

serbski, chorwacki

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski

piotrchruszczewski@poczta.onet.pl

Uniwersytet Wrocławski

angielski

dr Bolesław Cieślik

Boleslaw.Cieslik@ms.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

niemiecki

dr Sybilla Daković

sybilla.dakovic@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski

serbski, chorwacki, rosyjski

dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP

dybiec.joanna@gmail.com

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

niemiecki

dr hab. Agata Firlej

afirlej@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

czeski

dr hab. Agnieszka Frączek

afraczek@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

niemiecki

dr Ksenia Gałuskina

ksenia.galuskina@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski

francuski

dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr

michal_garcarz@wp.pl

Uniwersytet Wrocławski

angielski

dr Jan Gościński

jan.goscinski@up.krakow.pl

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

angielski

dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. UAM

yaboo@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

chiński

dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr

kuzniak@uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski

angielski

dr Edyta Kwiatkowska-Faryś

kedyta@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

hiszpański

dr Tomasz Kwoka

tomasz.kwoka@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński

serbski

dr hab. Iwona Loewe, prof. UŚ

loewe@op.pl

Uniwersytet Śląski

polski

dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, prof. UMCS

edmana5@wp.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

rosyjski

dr hab. Aleksandra Matulewska, prof. UAM

aleksmat@amu.edu.pl 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

angielski

dr hab. Magdalena Mitura

madeleinem@interia.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

francuski

dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL

momar@kul.lublin.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski

rosyjski

dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. UG

zln@o2.pl

Uniwersytet Gdański

rosyjski

dr Grzegorz Pawłowski

g.pawlowski@konin.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

niemiecki

dr hab. Eliza Pieciul-Karmińska, prof. UAM

eliza.karminska@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

niemiecki

dr hab. Maria Piotrowska, prof. UE

maria.piotrowska@ue.wroc.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

angielski

dr hab. Małgorzata Posturzyńska-Bosko

m.posturzynska-bosko@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

francuski

dr hab. Alicja Pstyga, prof. UG

finap@ug.gda.pl

Uniwersytet Gdański

rosyjski

prof. dr hab. Elżbieta Skibińska-Cieńska

skibin@uni.wroc.pl

Uniwersytet Wrocławski

francuski

prof. dr hab. Wojciech Soliński

wsol@konto.pl

Uniwersytet Wrocławski

czeski, słowacki, włoski

dr hab. Roman Sosnowski

roman.sosnowski@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński

włoski

dr hab. Adam Szafrański

adam.szafranski@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

niemiecki

prof. dr hab. Krystyna Szcześniak

kr.szczesniak@wp.pl

Uniwersytet Gdański

rosyjski, białoruski

dr hab. Joanna Szczęk

joannaszczek@poczta.onet.pl

Uniwersytet Wrocławski

niemiecki

dr hab. Grzegorz Szpila

gszpila@gmail.com

Uniwersytet Jagielloński

angielski

dr Rafał Szubert

r.szubert@ars.home.pl

Uniwersytet Wrocławski

niemiecki, holenderski

prof. dr hab. Małgorzata Tryuk

m.tryuk@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

francuski

dr Agata Wolarska

agataw@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

hiszpański

dr Katarzyna Wołek-San Sebastian

katarzyna.wolek@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński

chorwacki, serbski

dr hab. Iwona Wowro

wowo@post.pl

Uniwersytet Śląski

niemiecki

prof. dr hab. Bogusław Żyłko

dozyl@wp.pl

Uniwersytet Gdański

rosyjski

dr Dorota Żyłko

dozyl@wp.pl

Uniwersytet Gdański

rosyjski

 

Informacja o niepobieraniu opłat za zgłaszanie i publikację artykułów

Redakcja Rocznika Przekładoznawczego informuje, że nie pobiera się opłat za składanie artykułów, proces recenzji i prace redakcyjne oraz ich publikację.Partnerzy platformy czasopism