W cieniu długów, sąsiedzkich sporów, zajazdów i procesów. Obraz Chryzostoma Karpia (1650–1714), posesjonata z powiatu słonimskiego

Sławomir Karp

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2020.6.08

Abstrakt


W artykule przedstawiono postać Chryzostoma Karpia, posesjonata z powiatu słonimskiego. Prezentując jego losy, autor pragnie zwrócić uwagę na specyfikę postaw szlachty tego powiatu na przełomie XVII i XVIII w.

Słowa kluczowe


Karpiowie; Luszniew; powiat słonimski w XVII i XVIII w.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła archiwalne

Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Zygmunta Glogera, sygn. 16.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Vilnius (LVIA), SA 50, 71, 347, 349, 356, 392, 393, 399, 14805; 4717, t. 2; 4718, t. 1; f. 389, ap. 1, nr 382, cz. 8, nr 505.

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, Мінск (NGAB), f. 1711, inw. 1, nr 1, 2; f. 1712, inw. 1, nr 3; f. 1737, inw. 1, nr 27, 29; f. 1755, inw. 1, nr 44, 56; f. 1785, inw. 1, nr 45, 46, 47, 48; f. 1839, inw. 1, nr 2.

Российский государственный aрхив древних aктов, Москва (RGADA), f. 356, inw. 1, nr 34.

Źródła drukowane

Jurkowski G., Wonność mistycznej róży, Wilno 1762.

Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo nowogrodzkie 1690 r., red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, Warszawa 2002.

Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo trockie 1690 r., oprac. H. Lulewicz, Warszawa 2000.

Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r., oprac. A. Rachuba, Warszawa 1989.

Olkieniki – Postanowienie Generalne Stanów W. X. Litewskiego wiecznie y nigdy nie naruszone, na Zjeździe Walnym woiewództw y powiatów, pospolitym ruszeniem pod Olkienikami uchwalone, RP 1700, Wilno 1700.

Pietruski O., Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektorów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697 i Stanisława Augusta roku 1764, Lwów 1845.

Opracowania

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 2: Województwo brzesko-litewskie, nowogródzkie, Wrocław 1993.

Boniecki A., Herbarz polski, t. 2, Warszawa 1900.

Borkowska M. OSB, Panny siostry w świecie sarmackim, Warszawa 2002.

Bułhak W., Bułhakowie. Zarys historii rodu, Warszawa 1994.

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1582–1696. Spis, red. A. Rachuba, oprac. A. Rachuba, H. Lulewicz, Warszawa 2007.

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697–1794. Spis, red. A. Rachuba, oprac. A. Rachuba, P.P. Romaniuk, współpr. A. Macuk, J. Aniszczenko, Warszawa 2004.

Dzieje rodziny Ciechanowieckich herbu Dąbrowa (XIV–XXI), red. A. Rachuba, oprac., H. Lulewicz, A. Rachuba, J. Sikorska-Kulesza, S. Dumin, A. Haratym, A. Macuk. A. Pospiszil, Warszawa 2013.

Hundert Z., Konfederacja szczebrzeszyńska 1672–1673 a ziemia bielska, „Przegląd Historyczny” 107, 2016, nr 2, s. 233–245.

Karp S., Crimen w życiu szlachty polskiej. Obraz zatargu sąsiedzkiego w Rzeczypospolitej XVIII w., „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 2011, nr 3, s. 7–19.

Karp S., Dymitr Karp (ok. 1560–1621), podwojewodzi wileński. Nota biograficzna, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 4(282), 2013, s. 757–771.

Karp S., Gałąź rodziny Karpiów na Repli i Żłobowszczyźnie w XVII w. Studium genealogiczno-majątkowe, „Studia Podlaskie” 27, 2019, s. 25–60.

Karp S., Iwan Karp (ok. 1535–1591), starosta nowodworski i jego rodzina. Z dziejów szlachty pogranicza polsko-litewskiego w XVI w., „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 3(289), 2015, s. 479–482.

Karp S., Jan Karp (1604–1644), podstoli podlaski, życie i działalność, „Studia Podlaskie” 21, 2013, s. 29–49.

Karp S., Józef Karp (ok. 1567–1637), marszałek wołkowyski – rys biograficzny, „Studia Podlaskie” 24, 2016, s. 7–40.

Karp S., Karty z życia Kazimierza Floriana Karpia (ok. 1628–1656), podstolica podlaskiego, „Studia Łomżyńskie” 29, 2019, s. 161–178.

Karp S., Los szesnastowiecznego egzulanta briańskiego na przykładzie Karpia Jesypowicza (ur. ok. 1480 – zm. przed 10 X 1547), „Studia Podlaskie” 23, 2015, s. 7–30.

Meysztowicz A., Karpiowie herbu własnego, Wilno 1906.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 7, red. B. Chlebowski, W. Walewski, F. Sulimierski, Warszawa 1886.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 1: Województwo wileńskie, XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P.P. Romaniuk, Warszawa 2004.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego spisy, t. 4: Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie, XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P.P. Romaniuk, Warszawa 2003.

Wierzbicki L.A., O zgodę w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, Lublin 2005.

Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. 13, Poznań 1891.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism