Litewska kampania sejmikowa przed sejmem warszawskim z 1677 roku

Diana Konieczna

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2017.3.04

Abstrakt


W artykule przedstawiono analizę litewskiej sceny politycznej w pierwszych latach panowania Jana III Sobieskiego, koncentrując się na omówieniu przebiegu kampanii sejmikowej przed sejmem warszawskim w 1677 r. Celem analizy jest odtworzenie układu sił i wpływów na scenie lokalnej, co ze względu na stan zachowania i rozproszenie materiału źródłowego nie było łatwym zadaniem badawczym.

 

The article attempts to thoroughly analyse the Lithuanian political scene in the first years of the reign of King John III Sobieski, by focusing on the description of the course of the sejmik campaign before the Warsaw Sejm of 1677. The aim of the analysis was to reconstruct the system of power and influence on the local scene, which due to the state of preservation and dispersal of the source material, was not an easy research task.


Słowa kluczowe


Jan III Sobieski; sejm walny; Wielkie Księstwo Litewskie; John III Sobieski; General Sejm; Grand Duchy of Lithuania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bobiatyński K., Michał Kazimierz Pac – wojewoda wileński, hetman wielki litewski. Działalność polityczno-wojskowa, Warszawa 2008.

Codello A., Litwa wobec wojny z Turcją 1672–1676, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 14, 1968, nr 1, s. 136–159.

Kołodziej R., „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014.

Konieczna D., Pomiędzy Pacami, Radziwiłłami i Sapiehami – polityczne wybory Aleksandra Hilarego Połubińskiego za panowania Jana III, „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 35, 2015, nr 4, s. 3–18.

Konieczna D., Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego w latach 1565–1763, Warszawa 2013.

Konieczna D., Zmagania dworu z opozycją litewską przed sejmem grodzieńskim z 1678–1679 roku, w: Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski, red. D. Milewski, Warszawa 2016, s. 75–87.

Leniek J., Sobiesciana z archiwum hr. Przeździeckich w Warszawie, Kraków 1883.

Matwijowski K., Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976.

Rachuba A., Biała pod rządami Radziwiłłów w latach 1568–1813, w: Z nieznanej przeszłości Podlasia, red. T. Wasilewski, Biała Podlaska 1990, s. 37–67.

Rachuba A., Jerzy Zygmunt Rajecki, w: PSB, t. 30, Wrocław 1987.

Rachuba A., Konstanty Jan Szuyski, w: PSB, t. 49, Warszawa 2013.

Sawicki M., Dom Sapieżyński 1666–1685. Droga do hegemonii w Wielkim Księstwie Litewskim, Opole 2016.

Wójcik Z., Rzeczpospolita wobec Turcji i Rosji 1674–1679, Wrocław 1976.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism