Uczestnicy sejmików kowieńskich w czasach Augusta III i Stanisława Augusta Poniatowskiego – teoria i praktyka

Monika Jusupović

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RL.2016.2.06

Abstrakt


W artykule podjęta zostaje próba określenia orientacyjnej liczby uczestników sejmików, na podstawie źródeł narracyjnych oraz podpisów pod aktami sejmikowymi. Zajęto się ponadto kwestią udziału w sejmikach poszczególnych stanów, a mianowicie szlachty, senatorów, dygnitarzy oraz duchowieństwa. Szczególną uwagę zwrócono na obecność urzędników kowieńskich, a w rzadszych wypadkach również z innych powiatów. Omówiono także osoby przewodzące obradom oraz mające na nie faktyczny wpływ.

 

The article is an attempt at evaluating the approximate number of participants in sejmiki (dietines), based on narrative sources and signatures in the sejmik records. Furthermore, the question of participation of the different social classes (i.e. nobility, senators, dignitaries, clergy) in sejmiki is raised. Special attention is paid to the presence of officials from Kowno (Kaunas) district, less to those from other districts. Mentioned are also persons leading the sittings and those who had actual impact on the sessions.


Słowa kluczowe


sejmiki; Kowno; szlachta; urzędnicy; marszałek; sejmiki (dietines); Kowno; nobility; officials; marshal

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła drukowane

Matuszewicz M., Diariusz życia mego, wyd. B. Królikowski, koment. Z. Zielińska, Warszawa 1986.

Pamiętniki Józefa Kossakowskiego, biskupa inflanckiego, wyd. A. Darowski, Warszawa 1891.

Opracowania

Bednaruk W., Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764–1794), Lublin 2011.

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697–1794). Spis, oprac. A. Rachuba, P.P. Romaniuk, współpr. A. Macuk, J. Aniszczanko, Warszawa 2004.

Filipczak W., Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786, Łódź 2012. Jurgaitis R., Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m., Kaunas 2007.

Jusupović M., Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733–1795, Warszawa 2014.

Konieczna D., Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzesko-litewskiego w latach 1565–1763, Warszawa 2013.

Konopczyński W., Konfederacja barska, Warszawa 1991. Kościałkowski S., Antoni Tyzenhauz, t. 1–2, Londyn 1971.

Lityński A., Sejmiki ziemskie 1764–1793. Dzieje reformy, Katowice 1988.

Opaliński E., Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652, Warszawa 1995.

Rachuba A., Uczestnicy sejmików litewskich w latach 1565–1764, w: Po unii – sejmiki szlacheckie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wiek, red. H. Lulewicz, M. Wagner, Siedlce 2013, s. 15–30.

Rachuba A., Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym w latach 1569–1763, Warszawa 2002.

Šmigelskytė-Stukienė R., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės konfederacijos susidarymas ir veikla 1792–1793 metais, Vilnius 2003.

Truska L., XVIII a. pabaigos lietuvos bajorija (skaičius ir sudėtis), „Lietuvos istorijos metraštis” 1992 [1994], s. 13–30.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 2: Województwo trockie XIV–XVIII wiek, red. A. Rachuba, oprac. H. Lulewicz i in., współpr. A. Macuk, J. Aniszczanko, Warszawa 2009.

Zakrzewski A.B., Marszałek powiatowy Wielkiego Księstwa Litewskiego marszałkiem sejmikowym (XVI–XVIII w.), w: Parlament, prawo, ludzie. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy twórczej, Warszawa 1996, s. 356–361.

Zakrzewski A.B., Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w. – ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki, Warszawa 2000.

Zielińska Z., Mechanizm sejmikowy i klientela radziwiłłowska za Sasów, „Przegląd Historyczny” 1971, t. 62, z. 3, s. 397–419.

Zwierzykowski M., Samorząd sejmikowy województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696–1732, Poznań 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism