Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Rocznik Lituanistyczny?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Instrukcja redakcyjna Rocznika Lituanistycznego

„Rocznik Lituanistyczny” publikuje rozprawy i edycje źródłowe o objętości – zasadniczo – od ½ do 1 ½ arkusza, artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne oraz materiały do kroniki życia naukowego w języku polskim lub angielskim, źródła zaś – w języku oryginału.

1. Teksty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres redakcji: roczniklituanistyczny@ihpan.edu.pl , do końca marca każdego roku.

2. Rozprawy powinny zawierać:

a)  Imię i nazwisko autora.

b) Afiliacja - jeśli autor nie pracuje na uczelni podajemy miejscowość (pod nazwiskiem autora). Jeśli instytucja zatrudniająca wymaga pełnej afiliacji podajemy pełną nazwę: Wydział lub Instytut.

c) Tytuł artykułu.

d) Zarys treści w języku polskim i angielskim, objętość 400–700 znaków - krótka charakterystyka zawartości artykułu.

e)  Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim - max 5-7 słów lub fraz.

f) Treść artykułu.

g) Tytuł w języku angielskim.

h) Streszczenie w języku polskim oraz angielskim. Treść streszczenia (1000-1800 znaków).

i) Bibliografia zgodna z zaleceniami POL-Index – obowiązkowo wszystkie przywołane w tekście monografie, prace zbiorowe i artykuły z czasopism.

j) Krótka nota o Autorze w języku polskim (angielski opcjonalnie) 300-500 znaków. Obowiązkowo podajmy tu dane o podstawowym miejscu pracy oraz aktualny adres e-mail autora.

3. W przypadku opracowań zespołowych należy podać indywidualny wkład każdego z autorów.

4. Do tekstu należy dołączyć oświadczenie (pocztą elektroniczną), że praca nie była wcześniej publikowana oraz została przesłana wyłącznie do redakcji Rocznika Lituanistycznego.

5. Redakcja prosi o uwzględnienie następujących wymogów w przesyłanych tekstach:

  • czcionka Times New Roman, rozmiar 12
  • odstęp między wierszami 1,5
  • numeracja stronic
  • przypisy dolne (czcionka Times New Roman, rozmiar 10, odstęp 1).

6. Opisy bibliograficzne:

1. Książki: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł książki (kursywą), miejsce i rok wydania, strony.

2. Artykuły w czasopiśmie: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie), rocznik, rok wydania, numer lub zeszyt, strony.

3. Serie wydawnicze: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, nazwa serii i numer tomu, strony.

4. Prace zbiorowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), [w:], tytuł opracowania zbiorowego (kursywą), inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, strony.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  3. Where available, URLs for the references have been provided.
  4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

 


Partnerzy platformy czasopism