Studia nad wybranymi pieczęciami z herbem miasta Poznania

Paweł Stróżyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RH.2019.05

Abstrakt


Trzy prezentowane studia dotyczą wybranych zagadnień związanych z pieczę-ciami, na których umieszczony został herb Poznania. Są wśród nich pieczęcie poznańskich dominikanek, nowożytne pieczęcie miejskie oraz pieczęć z okresu powstania styczniowego.


Słowa kluczowe


sfragistyka; pieczęcie dominikanek; pieczęcie miejskie; pieczęcie powstania styczniowego; heraldyka; herb miasta Poznania; Fryderyk Wilhelm Below

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczewski M., Funkcje użytkowe herbu miejskiego do końca XVIII wieku, Rocznik Pol-skiego Towarzystwa Heraldycznego, seria nowa 4, 1999.

Adamczewski M., Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000.

Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.

Borkowska M. OSB, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. I, Warszawa 2004.

Dembiński P., Fundacja i erekcja kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu, Kronika Miasta Poznania 2003, nr 3 (Stara i nowa fara).

Dreścik J., Pieczęcie powstańcze 1863-1864 w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Studia Historyczne 38, 1995, z. 2.

Dubowski A., Zabytkowe kościoły Poznania, Poznań 1952.

Gawęda S., Wybrane źródła dotyczące organizacji powstania w woj. średzkim w 1864 r., Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 8, 1963, z. 2 (16).

Grot Z., Fryderyk Wilhelm Below, wybitny medalier wielkopolski i patriota, Złotnik i Zegar-mistrz 1936.

Grycz M., Grodzicki Jan, w: Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa-Poznań 1981.

Gumowski M., Handbuch der polnischen Siegelkunde, Graz 1966.

Gumowski M., Pieczęcie i herby miast wielkopolskich, Poznań 1932.

Haisig M., Pieczęć i herb miasta Poznania, w: Dziesięć wieków Poznania, t. I, Poznań-War-szawa 1956.

Herb miasta Poznania. Publikacja z okazji wystawy zorganizowanej w Starym Ratuszu, opr. J. Olejniczak, Poznań 1967.

Hlebionek M., Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum Pań-stwowego w Bydgoszczy, Warszawa 2012.

Jaworska A., Orzeł Biały. Herb państwa polskiego, Warszawa 2003.

Jeziorowski T., Herb Rzeczypospolitej z 1848 roku, w: Orzeł Biały – herb państwa polskiego, Warszawa 1996.

Jeziorowski T., Trzy kolory – czerwony, niebieski, biały. Trójpolowy herb Rzeczypospolitej na biżuterii narodowej, Kronika Miasta Poznania 2013, nr 1 (1863).

Jurek T., Przebieg lokacji Poznania, w: Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecz-nego Poznania, Poznań 2005.

Jurek T., Wokół zagadek najdawniejszych dziejów poznańskiej fary, Kronika Miasta Poznania 2003, nr 3 (Stara i nowa fara).

Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa, t. VII, cz. II/2, pod red. Z. Kurzawy, A. Kusz-telskiego, Warszawa 2002.

Kolak W., Marecki J., Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1994.

Kowalski J., Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku, Poznań 2010.

Kruk M. P., Święta Katarzyna Aleksandryjska i inni święci wschodni w kulcie i sztuce europejskiej u schyłku średniowiecza i na progu czasów nowożytnych, w: Mistrz i Katarzyna. Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa / Der Meister und Katharina. Hans von Kulmbach und seine Werke für Krakau, Kraków 2018.

Kuczyński S. K., Orzeł Biały w powstaniach narodowych i ruchach wyzwoleńczych XIX wieku, w: Orzeł Biały – herb państwa polskiego, Warszawa 1996.

Kuczyński S. K., Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993.

Kurzawa Z., Kusztelski A., Historyczne kościoły Poznania. Przewodnik, Poznań 2006.

Łukaszewicz J., Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, t. I-III, Poznań 1838.

Majkowski E., Fryderyk Wilhelm Below, pieczętarz i medalier poznański, patriota polski, 1822-1895, Kronika Miasta Poznania 14, 1936, nr 3 i odbitka (Biblioteka Kronika Miasta Poznania 6).

Mrozowski P., O sztuce i stylizacji heraldycznej w Polsce XIV i XV wieku, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, seria nowa, 1, 1993.

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II, Poznań 1964.

Nożyński T., Złotnictwo poznańskie do końca XVIII w., Studia i Materiały do Dziejów Wiel-kopolski i Pomorza 6, 1960, z. 1 (11).

Orzeł Biały – 700 lat herbu państwa polskiego [katalog wystawy], Warszawa 1995.

Piech Z., Uwagi o typologii i nazewnictwie pieczęci w polskich i zagranicznych badaniach sfra-gistycznych, w: Dawne pieczęcie. Typologia – metody badań – interpretacje, Warszawa 2015.

Pokora P., Herby na pieczęciach episkopatu doby jagiellońskiej (do końca XV wieku), w: Pieczęcie herbowe – herby na pieczęciach, Warszawa 2011.

Prausmüller T., Św. Katarzyna, klasztor dominikanek w Poznaniu 1283-1822, Poznań 1928.

Radtke I., Kancelaria miasta Poznania do roku 1570, Warszawa 1967.

Radtke I., Kancelaria miasta Poznania w latach 1570-1793, w: Historia prawa, historia kultury. Liber memorialis Vitoldo Maisel dedicatus, Poznań 1994.

Skibiński S., Gotycka architektura kościoła farnego pod wezwaniem Marii Magdaleny w Pozna-niu, w: Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno-architektonicznych, Warszawa-Poznań 1977.

Skorupińska A., Klasztory żeńskie w średniowiecznej diecezji poznańskiej, w: Historia życia konsekrowanego w archidiecezji poznańskiej, Poznań 2010.

Spis złotników poznańskich od XV do XVIII wieku wg Tadeusza Nożyńskiego. Materiały do dziejów złotnictwa poznańskiego, opr. Z. Dolczewski, Kronika Miasta Poznania 2000, nr 1 (Złotnicy).

Stefaniak P., Najstarszy polski klasztor dominikanek klauzurowych i jego mieszkanki, Kronika Miasta Poznania 2004, nr 3 (Nasi dominikanie).

Stróżyk P., Superekslibrisy herbowe z poznańskich ksiąg miejskich. Materiały do historii herbu Poznania, Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny 12-14, 2005-2007.

Stróżyk P., Zapomniany wiersz na herb Poznania z XVIII wieku, Roczniki Historyczne 76, 2010.

Stróżyk P., Najstarszy herb Poznania, w: Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecz-nego Poznania, Poznań 2005.

Stróżyk P., O potrzebie i możliwościach badań nad herbami złożonymi. Uwagi na przykładzie ikonograficznych źródeł heraldycznych z Wielkopolski, w: Ad fontes. O naturze źródła historycznego, Wrocław 2004.

Stróżyk P., Okoliczności wprowadzenia wizerunku murów miejskich do herbu Poznania, w: Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, Wrocław 2006 (Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia CLXXV).

Stróżyk P., Systematyka średniowiecznych i nowożytnych pieczęci miejskich Poznania. Status causae et controversiae, Roczniki Historyczne 72, 2006.

Sztakelberg J. I., Oznaczenia pieczęci w wydawnictwie „Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego i Rządu Narodowego (1862-1864)”, Przegląd Historyczny 60, 1969.

Sztakelberg J. I., Pieczęcie powstańcze 1863-1864, tłum. W. Śliwowska, przedm. S. Kieniewicz, tablice pieczęci i ilustracje przygotował S. K. Kuczyński, Warszawa 1988.

Św. Katarzyna. Klasztor dominikanek w Poznaniu 1283-1822. Salezjanie 1926-1928, Poznań 1928.

Trelińska B., Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce, Lublin 1991.

Wasilkowska A., Budzyniewicz Wojciech, w: Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa-Poznań 1981.

Wasilkowska A., O złotnikach wyszkolonych w Krakowie, a działających w Poznaniu w XVII wieku, Kronika Miasta Poznania 2000, nr 1 (Złotnicy).

Wiesiołowski J., Dominikanie w miastach wielkopolskich w okresie średniowiecza, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, t. I, Warszawa 1975.

Wiesiołowski J., Dominikanki poznańskie w kręgu mecenatu Przedpełkowiców, Kronika Miasta Poznania 2004, nr 3 (Nasi dominikanie).

Wiesiołowski J., Klasztory średniowiecznego Poznania, w: Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno-architektonicznych, War-szawa-Poznań 1977.

Więcek A., Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce, wyd. 2, Kraków 1989.

Wiszewski P., Herb mało użyteczny. O słabości tradycji heraldycznej wybranych klasztorów żeńskich na Śląsku (XIII – 1. połowa XIX w.), w: Polska heraldyka kościelna. Stan i per-spektywy badań, Warszawa 2004.

Władze miasta Poznania, t. I, opr. J. Wiesiołowski, Z. Wojciechowska, Poznań 2003.

Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, red. P. Pokora, Poznań 2015.

Znak i karabin do ręki bierzem. Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863-1864. Katalog wystawy, Wrocław 2014.

Znamierowski A., Elementy herbu polskiego 1295-1995, w: Orzeł Biały – herb państwa polskiego, Warszawa 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism