W sprawie dwu siedemnastowiecznych kamiennych tablic z Poznania. Przyczynek do historii poznańskiego klasztoru panien benedyktynek

Paweł Stróżyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RH.2018.12

Abstrakt


Artykuł dotyczy pochodzenia dwóch kamiennych tablic znajdujących się na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu, łączonych z tamtejszymi fundacjami mieszczanina Macieja Mydelnika. Obiekty łączyć jednak należy z klasztorem benedyktynek, fundowanym w Poznaniu na początku XVII w.

 

The paper is concerned with origins of two stone plaques on St. Adalbert Hill in Poznań, traditionally connected with the foundations of the burgher Maciej Mydelnik for the church there. However, the plaques should be linked with the Benedictine convent founded in Poznań at the beginning of the 17th century.


Słowa kluczowe


tablica fundacyjna; hierogram IHS; godło jezuitów; heraldyka zakonna; Wzgórze św. Wojciecha w Poznaniu; klasztor benedyktynek w Poznaniu; Magdalena Mortęska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borkowska M., Magdalena Mortęska, w: Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, s. I, Warszawa 2004.

Borkowska M., Słownik polskich ksień benedyktyńskich, Niepokalanów 1996.

Borkowska M., Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, Lublin 2010.

Bubak J., Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego, Kraków 1986.

Danieluk R., Starania o przekształcenie poznańskiego kolegium jezuitów w uniwersytet w świetle dokumentów Rzymskiego Archiwum Towarzystwa Jezusowego, w: Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu z 1611 roku, Poznań 2011.

Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990.

Gałka W., O architekturze i plastyce dawnego Poznania do końca epoki baroku, Poznań 2001.

Górski K., M. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej w Polsce, Nasza Przeszłość 34, 1971.

Górski K., Matka Mortęska, Kraków 1971.

Górski K., Mortęska Magdalena, w: Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, red. R. Gustaw, t. II, Poznań 1972.

Górski K., Mortęska Magdalena, w: Polski słownik biograficzny, t. XXII (1977).

Jakimowicz T., Pałac Górków w Poznaniu, Poznań 1971, wyd. 2: 1998.

Jakimowicz T., Sztuka renesansu i manieryzmu w Poznaniu, w: Dzieje Poznania, t. I, cz. 1, Warszawa-Poznań 1988.

Januszek-Sieradzka A., Mortęska Magdalena, w: Encyklopedia katolicka, t. XIII, Lublin 2009.

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. V, z. 3, red. T. Ruszczyńska, A. Sławska, Warszawa 1963; seria nowa, t. VII, cz. II/2, red. Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Warszawa 2002.

Katedra gnieźnieńska, red. A. Świechowska, t. I, Poznań-Warszawa 1970.

Knapowska W., Dzieje fundacji ks. Ludwiki Radziwiłłowej w Poznaniu, Kronika Miasta Poznania 8, 1930.

Kolak W., Marecki J., Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1994.

Konopka K., Pieczęcie Jezuitów w Polsce, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 2, 1910 – 3, 1911.

Konopka K., Pieczęcie Jezuitów w Polsce. Studium, Bąkowice pod Chyrowem 1912.

Kowalski J., Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku, Poznań 2010.

Kraszewski I., Stróżyk P., Tradycje heraldyczne akademickiego Poznania, w: Vivat Academia! 400 lat tradycji akademickich Poznania, Poznań 2012 (Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu. Materiały, Dokumentacje, Projekty, z. 6).

Krzyżanowski L., Grupa kamiennych epitafiów katedry gnieźnieńskiej z lat 1557-1630, w: Studia nad renesansem w Wielkopolsce, Poznań 1970.

Kurzawa Z., Kusztelski A., Antiquum coemeterium. Plac Kolegiacki, jego kształtowanie, funkcje i zmiany zabudowy, Kronika Miasta Poznania 2003, nr 3.

Kusztelski A., Kościół pw. św. Wojciecha, w: Atlas architektury Poznania, red. J. Pazder, Poznań 2008.

Kusztelski A., O architekturze kościoła św. Wojciecha raz jeszcze, Kronika Miasta Poznania 2012, nr 4 (Wzgórze Św. Wojciecha).

Kurzawa Z., Kusztelski A., Historyczne kościoły Poznania. Przewodnik, Poznań 2006.

Kurzawa Z., Kusztelski A., Kościół św. Wojciecha w Poznaniu, Poznań 2003.

Kutzner M., Sztuka gotycka, architektura, w: Dzieje Wielkopolski, t. I, Poznań 1969.

Łabędzka-Topolska M. D., Wpływy reformacji w Poznaniu. Początki kontrreformacji, w: Dzieje Poznania, t. I, cz. 1, Warszawa-Poznań 1988.

Łukaszewicz J., Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, Poznań 1837, wyd. 2: Poznań 1998.

Między mistyką a codziennością. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej, red. D. Zagórski, P. Hoppe, Ż. Sztylc, Pelplin 2017.

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II, Poznań 1964.

Ostrowski J., Księga herbowa rodów polskich, Warszawa 1897-1906, wyd. 2: Poznań 1999.

Perzyna J., Wojciech Regulus drukarz poznański (1595-1652), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka 4, 1964.

Pukianiec M., Academiae sive scholae studiosorum w XVII-wiecznym Poznaniu, w: Vivat Academia! 400 lat tradycji akademickich Poznania, Poznań 2012 (Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu. Materiały, Dokumentacje, Projekty, z. 6).

Seifert J., Leksykon sztuki chrześcijańskiej. Tematy, postacie, symbole, Kielce 2007.

Sieciechowiczowa L., Życie codzienne w renesansowym Poznaniu 1518-1619, Warszawa 1974.

Sójka J., Regulus Wojciech, w: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. III, cz. 1: Wielkopolska, opr. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, J. Sójka, Wrocław-Warszawa 1977.

Sztylc Ż., The Abbess Magdalena Mortęska – her life and reformist initiatives aimed at female education in the post-Tridentine era, Roczniki Teologiczne 63, 2016, nr 4.

Wagner A., Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń 2016.

Wiszewski P., Herb mało użyteczny. O słabości tradycji heraldycznej wybranych klasztorów żeńskich na Śląsku (XIII – 1. połowa XIX w.), w: Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, Warszawa 2004.

Władze miasta Poznania, t. I, opr. J. Wiesiołowski, Z. Wojciechowska, Poznań 2003.

Wojciechowska M., Z dziejów książki w Poznaniu w XVI wieku, Poznań 1927.

Wroniszewski J., Herb i gmerki rodziny Vasanów. Z problematyki późnośredniowiecznej sfragistyki mieszczańskiej, w: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, Kraków 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism