Materiały do historii altarystów kościoła Mariackiego w Krakowie w średniowieczu. Część 1: Kalendarz i nekrolog oraz katalog altarystów i benefaktorów

Bożenna Wyrozumska, Marcin Starzyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RH.2018.10

Abstrakt


Publikacja zawiera krytyczną edycję wraz z komentarzem nieznanych dotąd, zachowanych w piętnastowiecznej redakcji, źródeł do dziejów domu altarystów kościoła Wniebowzięcia Panny Marii (Mariackiego) w Krakowie, kalendarza i nekrologu (wraz z notami nowożytnymi) oraz katalogu altarystów i benefaktorów do połowy XVI w.

 

The publication contains a critical edition with commentary of so far unknown sources, surviving in the 15th century redaction, concerning the history of the house of altarists of the Church of the Assumption of Virgin Mary in Cracow, the calendar and the necrology (with early modern notes) and the catalogue of altarists and benefactors until mid-16th century.


Słowa kluczowe


średniowieczny Kraków; kościół Mariacki; kler parafialny; nekrolog

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chrolonolgia polska, red. B. Włodarski, Warszawa 1957.

Die Benediktinerabtei St. Eucharius-St. Matthias vor Trier, opr. P. Becker, Berlin 1996 (Germania sacra, Neue Folge, t. XXXIV/8).

Die OchsenkopfWasserzeichen, opr. G. Piccard, t. I-III, Stuttgart 1966.

Długopolski E., Katalog kościoła N. P. Maryi w Krakowie, Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej 6, 1906.

Friedberg M., Założenie i początkowe dzieje kościoła N. Panny Marji w Krakowie (XIII-XV w.), Rocznik Krakowski 22, 1929 (odbitka, Kraków 1928).

Gąsiorowski S. J., Gąsiorowski Wilhelm, w: Polski słownik biograficzny, t. VII (1948-1958).

Gąsiorowski W., Kościół archiprezbiteralny N.P. Maryi w Krakowie, Kraków 1878.

Grotefend H., Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, t. I-II, Hannover 1891.

Komorowski W., Średniowieczne domy krakowskie (od lokacji miasta do połowy XVII wieku). Kamienice, pałace miejskie i rezydencje kanonicze. Trwałość modelu gotyckiego w nowożytności, Kraków 2014.

Krzyżanowski S., Sprawozdanie archiwariusza za rok 1892, Kraków 1893.

Kuraś S., Regestrum ecclesiae Cracoviensis. Studium nad powstaniem tzw. Liber beneficiorum Jana Długosza, Warszawa 1966.

Kuraś S., Statuty i przywileje bractwa kapłanów dekanatu zatorskiego 1378-1525, Polonia Sacra 7, 1955.

Malewicz M. H., Zjawiska przyrodnicze w relacjach dziejopisarzy polskiego średniowiecza, Wrocław 1980.

Mitkowski J., Księga zmarłych bractwa Panny Marii w Krakowie (wiek XIV-XVIII), Studia Historyczne 11, 1968.

Piekosiński F., Wybór znaków wodnych z XV stulecia, z. 1, Kraków 1896.

Piwowarczyk E., Dzieje kościoła Mariackiego (XIII-XVI w.), Kraków 2000.

Piwowarczyk E., Fundacje XIV-wiecznych ołtarzy w kościele Mariackim w Krakowie i ich uposażenie do roku 1529, w: Charisteria Tito Górski oblata. Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu, Kraków 2003.

Piwowarczyk E., Fundacje XV-wiecznych ołtarzy w kościele Mariackim w Krakowie i ich uposażenie do roku 1529, Folia Historica Cracoviensia 10, 2008.

Rajman J., „Unsere liebe Fraue”. Wspólnota miasta i kościoła w Krakowie w XIV wieku, Średniowiecze Polskie i Powszechne 4 (8), 2012.

Rajman J., Rajcy krakowscy i członkowie ich rodzin w księdze zmarłych bractwa Najświętszej Marii Panny (połowa XIV – koniec XVI wieku), Średniowiecze Polskie i Powszechne 7 (11), 2015.

Rajman J., Żebrak, sługa i rzemieślnik w elitarnym bractwie Najświętszej Marii Panny w Krakowie (XIV – pierwsza połowa XVI wieku), Średniowiecze Polskie i Powszechne 6 (10), 2014.

Ręgorewicz L., Historia Instytutu Technicznego w Krakowie, Kraków 1913.

Sokołowski M., Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce 5, 1896.

Starzyński M., Krakowska rada miejska w średniowieczu, Kraków 2010.

Starzyński M., Najstarszy dokument hebrajski na ziemiach polskich (1485) i jego tłumaczenia, Roczniki Historyczne 83, 2017.

Wąsowicz H., Kalendarz ksiąg liturgicznych Krakowa do połowy 16. wieku. Studium chronologiczno-typologiczne, Lublin 1995.

Zaremska H., Bractwa w średniowiecznym Krakowie. Studium form społecznych życia religijnego, Wrocław 1977.

Zaremska H., Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska, Warszawa 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism