Rzekomy dokument Konrada mazowieckiego dla biskupstwa płockiego z 1203 roku

Bogusława Deryło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RH.2018.03

Abstrakt


Celem artykułu jest ustalenie, czy dokument Konrada mazowieckiego dla biskupstwa płockiego z 1203 r. jest falsyfikatem i kiedy został sporządzony. Analiza wykazała, że dokument powstał pod koniec XIV w., natomiast opisane w nim uposażenie biskupstwa płockiego pochodzi z początku XIII w.

 

The purpose of the paper is to ascertain if the document of Konrad of Masovia is a forgery and when it was made. Its analysis showed that it was written up at the end of the 14th century, while the possessions of the bishopric of Płock described in it come from the beginning of the 13th century.


Słowa kluczowe


Konrad I mazowiecki; biskupstwo płockie; dyplomatyka; majątek i dochody biskupstwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balzer O., Genealogia Piastów, Kraków 1895.

Bieniak J., Ród Łabędziów, w: Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi i trerytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, Toruń 1987.

Chojnacki P., Biskup płocki Paweł Giżycki (1439-1463) o jego działalność, w: Z biografistyki Polski późnego średniowiecza, Warszawa 2001 (Fasciculi Historici Novi IV).

Chojnacki P., Dokumenty i kancelaria biskupów płockich w późnym średniowieczu (14391522), Warszawa 2005, maszynopis pracy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Warszawskim.

Deptuła C., Kościół płocki w XII w., Studia Płockie 3, 1975.

Dobosz J., Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002.

Drelicharz W., Genealogia płocka. Źródła, funkcje i treści ideowe, w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Toruń 1997.

Grabowski J., Dokumenty i kancelaria Klemensa Pierzchały biskupa płockiego (1333/13371357), w: Kościół i państwo – wzajemne inspiracje i rywalizacja w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, Warszawa 2008.

Grabowski J., Kancelarie i dokumenty książąt mazowieckich w latach 1341-1381, Warszawa 1999.

Grabowski J., Kancelarie książęce na Mazowszu (do 1526 roku), w: Dyplomatyka staropolska, Warszawa 2015.

Grabowski J., Kancelarie książęce na Mazowszu (XIII-XVI w.). Stan badań i perspektywy badawcze, w: Belliculum diplomaticum II Thorunense. Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym, Toruń 2007.

Jasiński K., Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań-Wrocław 2001.

Jasiński T., Okoliczności nadania ziemii chełmińskiej Krzyżakom w świetle dokumentu łowickiego, w: Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XIII-XVII wieku ofiarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Toruń 1992.

Jurek T., Początki dokumentu polskiego, w: Dyplomatyka staropolska, Warszawa 2015.

Kętrzyński W., Dokument ks. Konrada Mazowieckiego z roku 1203, Przewodnik Naukowy i Literacki 15, 1887.

Klemensiewicz Z., Historia języka polskiego, t. I, Warszawa 1961.

Kozłowska-Budkowa Z., Pieczęć Konrada Mazowieckiego z roku 1223 i jej falsyfikat, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 20, 1938-1939.

Krzyżanowski S., Początki dyplomatyki polskiej, Kwartalnik Historyczny 6, 1892.

Kuczyński S. K., Pieczęcie książąt mazowieckich, Wrocław 1978.

Łodyński M., Falsyfikaty wśród dokumentów biskupstwa płockiego w XIII w., Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny 33, 1916.

Łowmiański H., Początki Polski, t. VI, Warszawa 1985.

Maciejewski J., Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320, Kraków-Bydgoszcz 2003.

Mazur Z., Studia nad kancelarią Leszka Czarnego, Wrocław 1975.

Modzelewski K., Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław 1987.

Modzelewski K., Między prawem książęcym a władztwem gruntowym, cz. II: Instytucja kasztelanii majątkowych Kościoła w Polsce XII-XIII w., Przegląd Historyczny 71, 1980.

Myśliński K., Najstarsza miejska historia Lubelszczyzny w świetle dokumentu Konrada Mazowieckiego z roku około 1239, w: Studia historyczne. Księga jubileuszowa profesora S. Arnolda, Warszawa 1965.

Pauk M. R., Płock i Spira. Piastowska imitatio imperii na przełomie XI i XII wieku, w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, Warszawa 2010.

Pauk M. R., Wółkiewicz E., Ministri enim altaris ministri curie facti sunt. Ottońsko-salicki „system” Kościoła Rzeszy i jego oddziaływanie w Europie Środkowej XI-XII wieku, w: Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, Poznań 2009.

Piekosiński F., rec. artykułów W. Kętrzyńskiego, B. Ulanowskiego i S. Krzyżanowskiego, Kwartalnik Historyczny 1, 1887.

Piętka J., Fałszywe, niepewne i podejrzane dokumenty mazowieckie z pierwszej połowy XIII wieku, Przegląd Historyczny 88, 1997, z. 2.

Piętka J., Repertorium dokumentów mazowieckich i Mazowsza dotyczących z XIII w. Koncepcja edycji, pierwsze problemy, Kwartalnik Historyczny 101, 1994, nr 3.

Piętka J., Urzędnicy i otoczenie książąt mazowieckich, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. I, Warszawa 1981.

Powierski J., Dobra ostrowicko-golubskie biskupstwa włocławskiego na tle stosunków polsko-krzyżackich w latach 1235-1308, Gdańsk 1977.

Salina A., Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła od początku XIV wieku do 1526 roku, Poznań 2011.

Salina A., Z Jeny do Płocka. Powrót szczątków trzynastowiecznego kodeksu zrabowanego z Biblioteki Seminaryjnej, w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem Rzeczypospolitej (w druku).

Sikora F., Dokumenty i kancelarie Przemysła I oraz Bolesława Pobożnego na tle współczesnej dyplomatyki wielkopolskiej, Wrocław 1969.

Suchodolska E., Kancelarie na Mazowszu w latach 1248-1345, Warszawa 1977.

Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370-1444, Warszawa 1977.

Syska M., Dokumenty Konrada I mazowieckiego, Warszawa 1968, maszynopis pracy magisterskiej obronionej na Uniwersytecie Warszawskim.

Taszycki W., Rzekomo patronimiczne nazwy miejscowe, w: tenże, Rozprawy i studia polonistyczne, t. I, Wrocław 1958.

Ulanowski B., O uposażeniu biskupstwa płockiego, Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny 21, 1888.

Ulanowski B., Synod prowincjonalny w Kamieniu, Kraków 1915.

Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. Spisy, Wrocław 1985.

Vetulani A., Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki katedralnej, Roczniki Biblioteczne 7, 1963.

Włodarski B., Polityczne plany Konrada I księcia mazowieckiego, Toruń 1971.

Żebrowski T., Uposażenie biskupstwa płockiego, w: Dzieje Mazowsza do 1526 roku Warszawa 1994.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism