Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Roczniki Historyczne?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Autorów Roczników prosimy o nadsyłanie tekstów możliwie pocztą elektroniczną (tnjurek@wp.pl). Najchętniej widzimy program Word for Windows (plik w formacie *.rtf). Teksty artykułów prosimy zaopatrzyć w streszczenie (do 1 strony) oraz abstrakt (do 1/3-1/2 strony), oba w języku polskim. Objętość recenzji nie powinna przekraczać 6 znormalizowanych stron (po 1800 znaków na stronę).

Artykuły publikowane w Rocznikach Historycznych są recenzowane. Redakcja, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji nadsyłanych tekstów, dba o przekazanie każdego z nich do dwóch zewnętrznych recenzentów, dobieranych spośród najlepszych znawców danej problematyki. Recenzent nie jest informowany o personaliach autora opiniowanego tekstu, autor zaś nie zna nazwisk recenzentów. Recenzje przygotowywane są na piśmie, podług załączonego formularza.

Redakcja Roczników Historycznych dba o zabezpieczenie się przed niepożądanymi zjawiskami związanymi z nieujawnianiem wkładu osób trzecich w powstawanie tekstów. W związku z tym autorzy proszeni są o deklarację, iż przysługuje im pełnia praw autorskich do tekstów, które składają do druku załącznik. W przypadku tekstów podpisanych przez wielu autorów, są oni proszeni dodatkowo o ujawnienie wkładu (szacowanego procentowo) każdego z nich załącznik. Przypominamy też autorom o obowiązku podawania (na ogół w przypisie gwiazdkowym na początku tekstu) źródeł finansowania badań (projektów badawczych), w ramach których powstawał dany artykuł. Wszelkie przypadki naruszenia praw innych osób będą demaskowane, ujawniane zainteresowanym i zgłaszane odpowiednim instancjom.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana (papierowa).

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  3. Where available, URLs for the references have been provided.
  4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

 


Partnerzy platformy czasopism